Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
Genel Haberler
0 Yorum

Balkon kapatma ile alakalı yargıtay kararı

20. Hukuk Dairesi         2018/5064 E.  ,  2018/7333 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : ...Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi

Taraflar arasındaki davanın yapılan yargılaması sonunda kurulan günlü hükmün Yargıtayca duruşmalı olarak incelenmesi davalı – birleşen dosya davacısı ... vekili tarafından istenilmekle, tayin olunan 13/11/2018 günü için yapılan tebligat üzerine, temyiz eden davalı - bir. dos. davacısı ... vekili Av. ... ile karşı taraftan davacı ... vekili Av. ..., bir. dos. davalısı ... vekili Av. ... geldiler, başka gelen olmadı, açık duruşmaya başlandı. Süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, gelenlerin sözlü açıklamaları dinlendi, duruşmanın bittiği bildirildi. İş karara bırakıldı. Daha sonra dosya içindeki tüm belgeler incelenip, gereği düşünüldü:
K A R A R
Davacı ... Sulh Hukuk Mahkemesine vermiş olduğu dava dilekçesi ile ... ili, ... ilçesi, ... mevkii 999 parsel sayılı taşınmazda bulunan site 13 numaralı kat maliki olduğunu, davalının da yine aynı site 11 numaralı bağımsız bölümde kat maliki olduğunu, davalının mimari projede yer almadığı halde yönetim planına aykırı şekilde dairesinin güney cephesine sabit eser şeklinde kapalı balkon yaptırdığını, bu hususta kat malikleri kurulu toplantısında çoğunlukla alınmış bir kararın da bulunmadığını, bu nedenlerle davanın kabulüne, ... mevkii 999 sayılı parselde davalı 11 numaralı bağımsız bölümün güney cephesinde Kat Mülkiyeti Kanunu, yönetim planı ve mimari projeye aykırı olarak yapılan balkonun eski hale getirilmesi ve kal'ine, yargılama giderleri, yıkım masrafları ve vekalet ücretinin davalı taraftan tahmiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. 
Davalı - birleşen dosya davalısı ... Sulh Hukuk Mahkemesi 2011/107 Esas sayılı dosyada vermiş olduğu dava dilekçesi ile dava konusu ana taşınmaz üzerine inşa edilmiş yapılarda bağımsız bölüm maliki olup davalının da aynı yerde bağımsız bölüm maliki olduğunu, davalının projeye aykırı olarak kendine ait bağımsız bölüm üzerine sabit ilave kat inşa ettiğini, bu durumun projeye aykırı genel görünümü ve estetik birlikteliği bozucu nitelikte olduğunu, ilave kat yapılan mahal projesinde teras, güneşlenme ve çamaşır asma mahalli olarak tahsis edildiğini, kendisine ait bağımsız bölümde projeye aykırı hiçbir ilave yapılmadığını ancak kendisi hakkında bağımsız bölüm maliki ... tarafından 2010/1182 Esas sayılı dosya ile eski hale getirme, kal talebiyle dava ikame edildiğini, tüm site bağımsız bölüm maliklerinin de aynı hukuki statüye dönülmesini talep zorunluluğu ortaya çıktığını bu nedenle tüm site bağımsız bölüm maliklerinden aynı talepte bulunulduğunu belirterek, davalının bağımsız bölümü üzerine inşa ve tesis edilen sabit ilave kat niteliğindeki yapının yıkılarak projeye uygun hale getirilmesini talep ve dava etmiş, ... Sulh Hukuk Mahkemesince 04/05/2011 tarihinde ... Sulh Hukuk Mahkemesinin 2010/1182 Esas sayılı dosyası ile aralarında hukukî ve fiilî irtibat bulunması nedeni ile birleştirilmesine karar verilmiştir.
... Sulh Hukuk Mahkemesinin 2010/1182 E. - 2016/1570 K. sayılı kararı ile 2010/1182 Esas sayılı dosyasında davacı ...'ın davasının kabulü ile ... ...köyü 999 parsel A2 zemin 3 numaralı bağımsız bölümde mimari proje ve yönetim planına aykırı olarak balkonda yapılan değişikliklerin müdahalesinin men'i ile kal'ine ve projeye 
uygun hale getirilmesine, birleşen 2011/107 Esas sayılı dosyasında davacı - karşı davalı ...'ün davasının kabulü ile ... ...köyü 999 parsel A1 zemin 4 numaralı bağımsız bölümde mimari proje ve yönetim planına aykırı olarak teras çatısında yapılan imalat ve değişikliklerin müdahalesinin men'i ile kal'ine ve projeye uygun hale getirilmesine karar verilmiştir.
Karar birleşen dosya davacısı ve birleşen dosya davalısı tarafından istinaf edilmesi üzerine ... Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi 2017/1355 E. - 2017/1527 K. karar sayılı kararıyla “davalıya ait 3 nolu bağımsız bölümün (davalı ...'e ait) yapılan işlemlerle salon balkonu projede görünen 6.60 m² büyüklüğünden 9.88 m² büyüklüğüne getirilmiş olduğu, salon balkon önünde bulunan açık balkonun projedeki şekli değiştirilerek balkonun açık kısmının ahşap doğrama ile tamamen kapatıldığı kapatılan kısmın üzerinde yine ahşap elemanlarla saçak şeklinde üzeri kiremit olan çatı yapıldığı, yapılan balkondan bahçeye çıkışı sağlayan kapı ve balkona hitap eden birde barbekü yapılmış olduğu, 04.08.1996 tarihli site genel kurul toplantısında alınan kararlardan sonra dilek ve temenniler bölümünde balkon kapatılması ile ilgili olarak ''....'in izin isteğine karşılık olarak genel kurulu teşkil eden üyelerce ...-...'ün kapattığı gibi aynı cins malzeme ile balkon kapatmanın bir mahsur teşkil etmeyeceği'' yönünde karar alınmış olduğu, davalı ...'ün güney cephesindeki balkon kapatılmış ve dava konusu olmuş olduğundan kuzey cephedeki balkon kapatılabileceğine ilişkin kat malikleri kurulunun karar olmadığı, davalının ileri sürdüğü muvafakatname denilen belgenin ise 17 kat malikinden oluşan ''Kardeşler Sitesi Kat malikleri olarak güneşten ve yağmurdan korunmak amaçlı balkonlarına pergule sundurma yaptırmış olanlara ve bundan sonra yaptırmak isteyenler hakkında balkonların komple (tamamen) kapatma ve diğer komşuların görünüşünü engelleme haricinde itiraz ve dava ikame edilemeyeceğini beyan eder'' şeklinde olup dava konusu yapılan balkonların komple kapatması ve diğer komşuların görünüşünü engellemesinin haricinde itiraz ve dava edilmeyeceği şeklinde olduğu” gerekçesiyle davalı-birleşen dosya davacısı ... ve birleşen dosya davalısı ...'un istinaf kanun yolu başvurularının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 353/b-1 maddesi uyarınca esastan reddine, davalı birleşen dosya davacısı ... ve birleşen dosya davalısı ...'un istinaf kanun yolu başvurusu üzerine HMK'nun 355. maddesine göre re'sen yapılan inceleme sonucunda ise 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 353/b-2 maddesi hükmü uyarınca ... Sulh Hukuk Mahkemesinin 15.12.2016 tarihli 2010/1182 E. - 2016/1570 K. sayılı mahkeme kararının 2. bendinden sonra gelmek üzere bent eklenerek, ''2010/1182 ve 2011/107 Esas sayılı asıl ve birleşen dava dosyaları yönünden hüküm altına alınan imalatların kal'i ve eski hale getirilmesi için davalılara 30 günlük süre verilmesine ''şeklinde hüküm kurulmasına, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 362/1-b maddesi uyarınca temyiz kanun yolu kapalı olarak karar verilmiş, hüküm davalı-birleşen dosya davacısı ... ve birleşen dosya davalısı ... tarafından temyiz edilmesi üzerine ... Sulh Hukuk Mahkemesince 01.02.2018 tarihli ek kararı ile temyiz talebinin temyiz kanun yolunun kapalı olması nedeniyle reddine karar verilmiş, temyiz talebinin reddine ilişkin ek kararına karşı ... tarafından, temyiz kanun yoluna başvurulduğu belirtilerek temyiz dilekçesi verilmesi üzerine dosya istinaf istemli olarak ... Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesine gönderilmiş, ... Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi 2018/1070 E. - 2018/1219 K. sayılı kararı ile ilk derece mahkemelerince HMK'nın 346. maddesi uyarınca istinaf başvuruları üzerine değerlendirme yapılarak ek karar verilmesinin mümkün olduğu, istinaf kararlarının temyiz edilmesi halinde ise temyiz başvurularının HMK'nın 366. maddesi atfıyla 346. maddesi uyarınca değerlendirilmesi görevinin istinaf kararını veren Daireye ait olduğu gerekçesiyle ... Sulh Hukuk Mahkemesinin 01.02.2018 tarihli, 2010/1182 E. - 2016/1570 K. sayılı ek kararının kaldırılmasına karar verilerek temyiz talebinin incelenmesiyle, dava konusu uyuşmazlığın Kat Mülkiyeti Kanununun uygulamasından doğan ve ayni haklara ilişkin olmayan işlerden olup HMK'nın 362/1-b maddesi uyarınca temyiz kanun yolu kapalı olarak karar verildiği gerekçesiyle davalı-birleşik davacı ...'ün temyiz talebinin HMK'nın 346/1. maddesi uyarınca reddine karar verilmiş, hüküm davalı - birleşen dosya davacısı ... tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya içerisindeki bilgi ve belgelerin incelenmesinden; ... Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi 2018/1070 E. - 2018/1219 K. sayılı kararı kararı ile “İlk derece mahkemelerince HMK'nın 346. maddesi uyarınca istinaf başvuruları üzerine değerlendirme yapılarak ek karar verilmesinin mümkün olduğu, istinaf kararlarının temyiz edilmesi halinde ise, temyiz başvurularının HMK'nın 366. maddesi atfıyla 346. maddesi uyarınca değerlendirilmesi görevinin istinaf kararını veren daireye ait olduğu gerekçesiyle ... Sulh Hukuk Mahkemesinin 01.02.2018 tarihli, 2010/1182 E. - 2016/1570 K. sayılı Ek Kararının kaldırılmasına karar verilerek temyiz talebinin incelenmesiyle, dava konusu uyuşmazlığın Kat Mülkiyeti Kanununun uygulamasından doğan ve aynî haklara ilişkin olmayan işlerden olup HMK'nın 362/1-b maddesi uyarınca temyiz kanun yolu kapalı olarak karar verildiği gerekçesiyle davalı - birleşen dosya davacısı ...'ün temyiz talebinin HMK'nın 346/1. maddesi uyarınca reddine” karar verilmişse de, ... Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi 2017/1355 E. - 2017/1527 K. karar sayılı “davalı-birleşen dosya davacısı ... ve birleşen dosya davalısı ...'un istinaf kanun yolu başvurularının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 353/b-1 maddesi uyarınca esastan reddine, davalı birleşen dosya davacısı ... ve birleşen dosya davalısı ...'un istinaf kanun yolu başvurusu üzerine HMK'nun 355. maddesine göre resen yapılan inceleme sonucunda ise 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 353/b-2. maddesi hükmü uyarınca ... Sulh Hukuk Mahkemesinin 15.12.2016 tarihli 2010/1182 E. - 2016/1570 K. sayılı mahkeme kararının 2. bendinden sonra gelmek üzere bent eklenerek, ''2010/1182 ve 2011/107 Esas sayılı asıl ve birleşen dava dosyaları yönünden hüküm altına alınan imalatların kal'i ve eski hale getirilmesi için davalılara 30 günlük süre verilmesine” dair kararı ayni haklara ilişkin olup temyizi kabil olduğundan, ... Bölge Adliye Mahkemesinin 6. Hukuk Dairesi 2018/1070 E. - 2018/1219 K. sayılı kararının kaldırılarak yapılan incelemede;
Her ne kadar, ... Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesince davalıya ait 3 nolu bağımsız bölümün (davalı ...'e ait) yapılan işlemlerle salon balkonu projede görünen 6.60 m² büyüklüğünden 9.88 m² büyüklüğüne getirilmiş olduğu, salon balkon önünde bulunan açık balkonun projedeki şekli değiştirilerek balkonun açık kısmının ahşap doğrama ile tamamen kapatıldığı kapatılan kısmın üzerinde yine ahşap elemanlarla saçak şeklinde üzeri kiremit olan çatı yapıldığı, yapılan balkondan bahçeye çıkışı sağlayan kapı ve balkona hitap eden birde barbekü yapılmış olduğu, 04.08.1996 tarihli site genel kurul toplantısında alınan kararlardan sonra dilek ve temenniler bölümünde balkon kapatılması ile ilgili olarak ''...'in izin isteğine karşılık olarak genel kurulu teşkil eden üyelerce ...-...'ün kapattığı gibi aynı cins malzeme ile balkon kapatmanın bir mahsur teşkil etmeyeceği'' yönünde karar alınmış olduğu, davalı ...'ün güney cephesindeki balkon kapatılmış ve dava konusu olmuş olduğundan kuzey cephedeki balkon kapatılabileceğine ilişkin kat malikleri kurulunun karar olmadığı, davalının ileri sürdüğü muvafakatname denilen belgenin ise 17 kat malikinden oluşan ''.... Sitesi Kat Malikleri olarak güneşten ve yağmurdan korunmak amaçlı balkonlarına pergule sundurma yaptırmış olanlara ve bundan sonra yaptırmak isteyenler hakkında balkonların komple (tamamen) kapatma ve diğer komşuların görünüşünü engelleme haricinde itiraz ve dava ikame edilemeyeceğini beyan eder'' şeklinde olup dava konusu yapılan balkonların komple kapatması ve diğer komşuların görünüşünü engellemesinin haricinde itiraz ve dava edilmeyeceği şeklinde olduğu” gerekçesiyle davalı-birleşen dosya davacısı ... ve birleşen dosya davalısı ...'un istinaf kanun yolu başvurularının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 353/b-1 maddesi uyarınca esastan reddine, davalı birleşen dosya davacısı ... ve birleşen dosya davalısı ...'un istinaf kanun yolu başvurusu üzerine HMK'nun 355. maddesine göre re'sen yapılan inceleme sonucunda ise 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 353/b-2 maddesi hükmü uyarınca ... Sulh Hukuk Mahkemesinin 15.12.2016 tarihli 2010/1182 E. - 2016/1570 K. sayılı mahkeme kararının 2. bendinden sonra gelmek üzere bent eklenerek, ''2010/1182 ve 2011/107 Esas sayılı asıl ve birleşen dava dosyaları yönünden hüküm altına alınan imalatların kal'i ve eski hale getirilmesi için davalılara 30 günlük süre verilmesine ''şeklinde hüküm kurulmasına karar verilmişse de, dava konusu anataşınmaza ait onaylı mimari proje aslı getirtilip davalının projeye aykırı olarak  ne şekilde müdahale ettiği konusunda yerinde uzman bilirkişi marifetiyle yeniden inceleme yaptırılıp proje yerinde uygulanmak ve krokiye de bağlanmak suretiyle müdahale edilen bölüm hiçbir kuşku ve duraksamaya meydan verilmeden belirlenip, bu konuda tüm deliller toplandıktan sonra oluşacak sonucuna göre el atmanın önlenmesine ve projeye uygun eski hale getirilmesine karar verilmesi gerekirken, davalının dava konusu yerde müdahale ettiği iddia edilen bölümlerin krokisi düzenlettirilmeden infazda tereddüt yaratacak biçimde eksik inceleme ve yetersiz araştırmaya dayanan rapora itibarla karar verilmesi ve 04.08.1996 tarihli site genel kurul toplantısında alınan balkon kapatılması ile ilgili olarak ''...'in izin isteğine karşılık olarak genel kurulu teşkil eden üyelerce ...-...'ün kapattığı gibi aynı cins malzeme ile balkon kapatmanın bir mahsur teşkil etmeyeceği'' yönündeki kararın dava konusuna etkileri ve davacının söz konusu toplantıda balkon kapatılmasına muvafakat verip vermediği incelenmeksizin anılan gerekçe ile karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.
SONUÇ: ... Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi 2018/1070 E. - 2018/1219 K. sayılı kararının KALDIRILMASINA, temyiz olunan ... Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi 2017/1355 Esas 2017/1527 Karar sayılı kararın yukarıda açıklanan nedenlerle 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 371/1-b maddesi uyarınca BOZULMASINA, dosyanın ... Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesine GÖNDERİLMESİNE, temyiz incelemesinin duruşmalı yapılması nedeniyle Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre 1.630 TL'nin davacıdan alınarak kendisini vekille temsil ettiren davalı - bir. dos. davacısı ...'e verilmesini, temyiz harcının istek halinde iadesine 13/11/2018 günü oy birliği ile karar verildi.


20. Hukuk Dairesi         2017/2262 E.  ,  2018/7151 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi
DAVACILAR
Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalılar vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Davacı dava dilekçesi ile, müvekkilinin, ..., Beşiktaş ilçesi, Etiler-Bebek mahallesi Arnavutköy Yol sokakta kâin 66 pafta 593 ada 53 parselde yer alan ... Residences Etiler sitesi parsel yöneticisi olduğunu, davalılardan ...Restoran İşletmeciliği İthalat İhracat Ticaret Ltd. Şti.'nin sitenin 250 nolu bağımsız bölümünün maliki, diğer davalı ...'un ise söz konusu bağımsız bölümü ikametgah olarak kullandığını, davalının maliki olduğu bağımsız bölümün balkonunu camekan ile kapatarak hem binanın mimari projesine hem de Kat Mülkiyeti Kanununa aykırı hareket ettiğini, ... Residences Etiler Sitesi Yönetim Planının 5. Maddesinin 2. Fıkrasında “Kat maliklerinin kendi bloklarının dış cephesine panjur koymak isterse Yönetim Kurulunun tayin edeceği renk, cins ve şekle uymak zorundadır. Bağımsız bölümler tente, şemsiye haricinde gölgelik, barbekü vs. gibi hiçbir tesis yapamazlar, açık balkonları camekanla dahi kapatamazlar." hükmünün yer aldığını, ancak davalının bu hükümlere aykırı davranışla Yönetim Planına, Kat Mülkiyeti Kanununa ve Projesine aykırı bir şekilde balkonu camekan ile kapatarak binanın dış görünümünü bozduğunu belirterek davalının taşınmazının balkonunu camekanla kapatmak suretiyle yapmış olduğu ilavelerin sökülerek taşınmazın eski hale getirilmesine, yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. 
Mahkemece davanın kabulü ile,..., Beşiktaş ilçesi, Bebek mahallesi, Arnavutköy Yol sokak, No.5 adresinde bulunan Maya Recidences Etiler sitesi C blok 250 nolu bağımsız bölümün yemek salonu ön cadde tarafındaki açık terasın etrafı cam plaklar ile kapatıldığından terasın projesine uygun olarak eski hale getirilmesine, bu şekilde müdahalenin önlenmesine karar verilmiş, hüküm davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.
Ancak; 
Karar gereğinin yerine getirilmesi için mahkemece onaylı mimari projeye aykırı olarak yapılmış olduğu saptanan değişikliklerin yıkılarak eski hale getirilmelerine ve bu iş için, Kat Mülkiyeti Kanununun 33. maddesi uyarınca, davalılara uygun bir süre verilmesiyle yetinilmesi gerekirken hüküm fıkrasının 2. bendinin sonuna hükmün infazında tereddüt yaratacak şekilde aykırılığın giderilmemesi halinde davacı tarafından giderilmesine ve bu halde eski hale getirme bedeli 1.000.-TL’nin davalılardan alınarak davacıya verilmesine karar verilmesi doğru değil ise
bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, hüküm fıkrasının 2. bendinin sonunda yer alan “giderilmemesi halinde davacı tarafından giderilmesine ve bu halde eski hale getirme bedeli 1.000.-TL’nin davalılardan alınarak davacıya verilmesine” ibaresinin çıkarılması suretiyle hükmün 6100 sayılı Kanunun 370/2. maddesine göre düzeltilmiş bu şekliyle ONANMASINA, temyiz harcının istek halinde iadesine 07/11/2018 günü oy birliğiyle karar verildi.
20. Hukuk Dairesi         2017/3321 E.  ,  2018/7086 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

  K A R A R

  Davacı vekili dava dilekçesi ile, müvekkilinin yöneticisi bulunduğu ... Sitesinin 22 nolu bağımsız bölümünün malikinin de davalı olduğunu, davalının bağımsız bölümünün balkonunu camekan ile kapatarak çamaşır ve kurutma makinalarını bu bölüme yerleştirip tesisat değişikliği yaptığını, bu hali ile davalının binanın mimari projesine yönetim planına ve Kat Mülkiyeti Kanununa aykırı hareket ettiğini, davalının balkonundakicamekanın, balkona konan çamaşır ve kurutma makinalarının kaldırılmasını, tesisat değişikliğinin iptal edilerek taşınmazın eski haline getirilmesini talep ve dava etmiştir.
  Mahkemece davanın kabulü ile ... mahallesi, ...yol sokak 593 ada 53 parsel sayısında kayıtlı 4. kat 222 nolu bağımsız bölümdeki projeye aykırılık oluşturan balkondaki şeffaf camla kapatma işleminin ve balkonayerleştirilen çamaşır yıkama ve çamaşır kurutma makinasının kaldırılarak onaylı projeye uygun hale getirilmesine, davalıya bu hususta 10 gün süre verilmesine, aksi halde kararın icraen infazına ve masrafın davalıdan tahsiline karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.


  Dava konusu uyuşmazlık, projeye aykırılığın eski hale getirilmesi istemine ilişkindir.


  634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 18. maddesine göre kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kurallarına uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla karşılıklı olarak yükümlüdürler. Öte yandan aynı Kanunun 19. maddesinin ikinci fıkrasında da kat maliklerinden birinin anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesis yapması diğer kat maliklerinin rızasının bulunması koşuluna bağlanmış, kendi bağımsız bölümlerinde ise anayapıya zarar vermemek kaydı ile diğer kat maliklerinin rızasına gerek olmadan onarım, tesis ve değişiklik yapması mümkün kılınmıştır. 634 sayılı Kanunun 4. maddesinde; ortak yerler "bağımsız bölüm dışında kalan yerler" olarak belirtilmişse de, bağımsız bölümün içinde de ortak yerlerin varlığını kabul etmek gerekir. Anılan Kanunun 4. maddesi (b) bendinde anataşınmazdaki bağımsız bölümlerin içinden geçen ortak su tesisatlarının da ortak yerlerden sayıldığı açıklanmış olup; kat maliklerinden her biri 19. madde de belirtildiği üzere kendi bağımsız bölümünde değişiklik yaparken anayapının sıhhi tesisat projesine aykırılık oluşturmamaya özen göstermelidir. Sıhhi tesisat projesine aykırı ya da ona zarar verici bir değişiklik söz konusu olduğu takdirde bunun 19. madde kapsamında değerlendirilmesi gerekir.

  Mahkemece yerinde yaptırılan inceleme sonucu düzenlenen bilirkişi raporu ile bağımsız bölümdeki tadilat ve yer değiştirmeler nedeniyle ortak tesisatlarda (temiz su tesisatı, pis su giderleri vs) bir değişiklik yapılıp yapılmadığı, sıhhi tesisat projelerine aykırı ya da ortak tesisata zarar verici bir müdahalenin bulunup bulunmadığının tespiti ile mimari proje, yönetim planının 5. maddesi ve aykırılıklarla ilgili alınmış bir katmalikleri kurul kararı bulunup bulunmadğı da incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken eksik bilirkişi raporuna itibar edilerek yazılı olduğu şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir. 
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; davalının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde iadesine 06/11/2018 günü oy birliği ile karar verildi.


  20. Hukuk Dairesi         2017/2994 E.  ,  2018/4007 K.


  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi


  Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:


  K A R A R


  Dava dilekçesinde, davalının maliki olduğu zemin kat 2 numaralı bağımsız bölümün balkonunu mimari projeye yönetim planı hükümlerine ve kat malikleri kurulu kararlarına aykırı olarak kapattığını, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 19. maddesinde açıkça kat maliklerinin ana gayrimenkulün bakımına ve mimari durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecbur olduğunun belirtildiği, yine kat maliklerinden biri bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça gayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat onarım ve tesisler değişik renkte dış badana veya yaptırılamaz denilmekte olduğunu, bu sebeplerle ortak yere yapılan müdahalenin sonlandırılması ve balkonun eski hale getirilmesi istenilmiştir.

  Mahkemece, apartmanın mimari projesine aykırı olarak ortak alanlarda yapılacak işlere ilişkin olarak 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 19. maddesi kat maliklerinin beşte dördünün rızasını aramıştır. Mahkememizde dava konusu edilen balkona ilişkin olarak yapılan yargılama sonucunda ve dinlenen tanık beyanları doğrultusunda davalı tarafından söz konusu balkona çıkma yapılmasının kat maliklerinin beşte dördünün rızası ve muvafakatıyla olduğu anlaşıldığından davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 

  Dava balkonun kapatılmasından dolayı müdahalenin men'i ve eski hale getirme istemine ilişkindir.

  Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlar ile yasal gerektirici nedenlere göre, mahkemece yapılan müdahaleye diğer kat maliklerinin kanunda belirtilen çoğunlukta muvafaakatlerinin bulunduğu belirlenerek yazılı olduğu şekilde davanın reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmadığına göre, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usule ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edene yükletilmesine 28/05/2018 günü oy birliği ile karar verildi.


  20. Hukuk Dairesi         2017/3557 E.  ,  2018/5025 K.


  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi


  Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalılar vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:


  K A R A R


  Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkilinin ... ilçesi, ... mahallesi, 165 ada 13 parsel sayılı taşınmazda 2, 17, 19 ve ...nolu bağımsız bölümlerin maliki olduğunu, davalılardan ...'nin 3 nolu, ...'ün ... nolu, ...'un 6 nolu, ...'ün 7 nolu, ...'ın 8 nolu, ....nın 9 nolu, ...'ın 10 nolu, ...'nin 12 nolu, ...'in 13 nolu, ...'ın 15 nolu ve ...'ün 16 nolu dairenin maliki olduklarını, davalıların yasal dayanakları olmadan balkonlarını kapattıklarını beyan ederek; davanın kabulüne, ortak alanlara yapılan bu müdahalenin men'ine ve eski haline getirmeye karar verilmesini talep etmiştir.

  Mahkemece; 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 19. maddesi uyarınca, balkonların cam ile kapatılmasına mülk sahiplerinin .../5 oranında yazılı izni olmadığı gerekçesiyle; davanın kabulüne, ... ili, ... ilçesi, ... mahallesi, 165 ada, 13 nolu parsel üzerindeki binanın onaylı projesine aykırı olarak gerçekleştirilen cam balkon kapatma sisteminin kaldırılarak eski hale getirilmesine, eski hale getirme masraflarının davalılara yükletilmesine karar verilmiş, hüküm davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

  Dava, Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca projeye aykırı yapıldığı bildirilen imalatların eski hale getirilmesi, müdahalenin önlenmesi istemine ilişkindir. 

  Mahkemece davanın kabulü, müdahalenin önlenmesi ve projeye aykırılıkların eski hale getirilmesi yönünde hüküm kurulmuş ise de yapılan inceleme ve araştırma hüküm kurmaya elverişli değildir. Buna göre;

  ...) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 297/2. maddesi; "Hükmün sonuç kısmında, gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında; açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gereklidir." hükmünü amir olup, dava dilekçesinde birden fazla davalıya yönelik olarak farklı bağımsız bölümlerdeki projeye aykırılıkların giderilmesi, ortak alanlara elatmaların önlenmesi ve eski hale iadeleri talep edilmiş olmakla, değinilen bu hususlara ilişkin olarak, hüküm fıkrasında anılan kanun hükmüne aykırı olacak, infazda tereddüt yaratacak şekilde, genel ifadeler kullanılarak, hangi bağımsız bölümde-nereye, ana taşınmazın hangi ortak yerine-ne şekilde müdahalede bulunulduğu ve bu müdahalenin ne suretle giderilebileceği somut olarak belirtilmeksizin hüküm kurulması, hüküm fıkrasının açık, şeffaf, uygulanabilir ve gerekçe ile uyumlu olma, talepleri tek tek karşılama ilkesine aykırıdır. Mahkemece her bir talep hakkında, tek tek sıra numarası altında taleplerin "reddi" ve "kabulü" yönünde hüküm kurularak, kurulan hükümde de hangi bağımsız bölümdeki hangi projeye aykırılığın veya aykırılıkların, davalıların hangisi tarafından projeye uygun olarak 

  eski haline getirileceğinin infazda tereddüt yaratmayacak şekilde gösterilmesi gerekirken, anılan esaslar gözönünde bulundurulmaksızın hüküm kurulması bozma nedenidir. 

  2) Mahkemece alınan bilirkişi raporu da hüküm kurmak için yetersiz olup, ana taşınmazda tadilat projesi olup olmadığının, bağımsız bölüm maliklerinin tadilat projesine muvafakat verip vermediklerinin araştırılarak, hangi bağımsız-bölümde hangi işlerin ve yapılaşmaların onaylı mimari projeye aykırı olduğu/olmadığı yönünden tek tek inceleme yapılarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu şekilde eksik ve yetersiz inceleme ile karar verilmiş olması da ayrıca bozma nedenidir.

  3) Ayrıca kabule göre de; Kat Mülkiyeti Kanununun 33. maddesi uyarınca, mahkemece eski hale getirme yönünde hüküm kurulmasına rağmen, davalılara, aykırı eylemlerine son vermeleri yönündeki uyarıyla birlikte makul süre takdir edilmemiş olması bozmayı gerektirmiştir. 

  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; davalılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde iadesine .../06/2018 günü oy birliği ile karar verildi.
    
  9.2.2019 14:20:34

  Yorumlar


  Adınız:

  Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim