Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol
Advertisement

Sitenize Ekleyin
Genel Haberler
0 Yorum

Site ortak alanına tel çekilerek ortak kullanımın men edilmesi-kal davası

20. Hukuk Dairesi         2017/2276 E.  ,  2018/8278 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:
K A R A R
Dava dilekçesinde; ... ili, ... ilçesi, Kabaoğlu mah. 197 ada 2 nolu parsel üzerinde davacının 5 nolu bağımsız bölümün, davalının da 6 nolu bağımsız bölümlerin malikleri olduğu, bu sitenin müstakil konutların bulunduğu bir site olup altında sığınak da bulunan yeşil alan KMK uyarınca maliklerin ortak kullananlarına tahsis edildiği, KMK uyarınca 5 nolu ve 6 nolu bağımsız bölümlerin tüm kat maliklerinin ortak alanı olduğu, buna rağmen davalının konutun yan cephesinde bulunan yeşil alanı tel örgü ile diğer kat maliklerine danışmaksızın ve de izin almaksızın çevirdiği, ortak kullanım alanını bireysel kullanımına tahsis ederek ortak mülkiyete haksız yere ve hukuka aykırı şekilde müdahale edildiği, bu durumda davaya konu olan yeşil alanın etrafındaki tel örgünün kaldırılması ortak mülkiyet alanı olan apartman bahçesinin eski hale getirilmesi ve davalının haksız müdahalesinin önlenmesine karar verilmesi, davalının kal ve müdahalenin men'i masraflarından sorumlu tutulması istenilmiştir.
Mahkemece; dava konusu ortak alanda sığınak bulunduğu ve davalı tarafından çekilen tel çitin parsel sınırına denk geldiğini, ayrıca siteye özel olan sığınağa parsel sınırından kapı bırakmak sitenin güvenliğini tehlikeye sokabileceğini, sığınağın kötü niyetli insanlar tarafından farklı amaçlarla kullanımına sebebiyet verebileceğini, dolayısı ile sığınağa ve diğer ortak alanlara site içerisinden geçişin sağlanabilmesi için villa aralarında ki tüm çitlerin kaldırılması gerektiği tespit edildiğinden davanın kabulüne; davalının ortak alana yapmış olduğu müdahalenin men'i ile tel örgünün kaldırılarak dava konusu yerin eski hale getirilmesine karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, müdahalenin men'i ve eski hale getirme istemine ilişkindir. 
Dosya içerisindeki bilgi ve belgelerin incelenmesinde; 
1- Mahkemece davacının talebinin ne olduğu tam olarak tespit edilerek konusunda uzman bilirkişiden dava konusu taşınmaza ait mimari proje mahallinde uygulanarak ayrıca vaziyet planı ve yönetim planı hükümleri de birlikte değerlendirilerek müdahale edildiği iddia edilen yerlerin nereler olduğu, mimari projeye aykırılığın olup olmadığı konusunda infazda tereddüte yol açmayacak şekilde rapor aldırılması gerekirken hükme ve denetime elverişsiz bilirkişi raporu ile yeterince inceleme yapılmadan karar verilmesi,
2- HMK'nın 297. maddesine göre mahkemece verilen kararın hüküm sonucu kısmında, gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, istek sonuçlarından herbiri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların mümkünse sıra numarası altında birer birer, açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi ve verilen karar ile iki tarafın leh ve aleyhine hükmedilen görev ve hakların gayet açık ve anlaşılır biçimde yazılması gerekmektedir. Somut olayda, uygulamada duraksama ve kargaşaya yol açmayacak biçimde ayrı ayrı projeye aykırılıkların somut şekilde belirlenerek, eski hale getirilmesine karar verilmemesi,
3- Eski hale getirme konusunda karar gereğinin yerine getirilmesi için 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 33. maddesi gereğince uygun bir süre verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi doğru görülmemiştir. 
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde iadesine 17/12/2018 günü oy birliği ile karar verildi.
  
24.2.2019 13:09:41

Yorumlar


Adınız:

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim
Advertisement
Advertisement