Ortak alanların kiraya verilmesinden doğan ecrimisil istemli davada asliye hukuk mahkemesi görevlidir

Haberler

20. Hukuk Dairesi         2017/2401 E.  ,  2018/8009 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi bir kısım davalılar vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:
K A R A R
Dava dilekçesinde, ..., Bahçelievler 7. Cadde 29. Sokak No:20 adresindeki gayrimenkulün 1/6 hissesinin çıplak mülkiyetinin ...'a, intifa hakkının ise ...'a ait olduğunu, apartmanın kalan 5/6 hissesinin ise ... varisleri olan ..., ... ve ...'a ait olduğunu, ...'ın vefatından sonra da davalı şirketin kullanımının aynı şekilde devam ettiğini, haricen öğrendiklerine göre ...'ın vefatından sonra ölü kişi adına vekil olduğunu bildirerek imza kullanan ... isimli kişi ile davalı şirketin kendi aralarında bir sözleşme yaptıklarını, bilgileri ve onayı olmaksızın bu yerin kullanımından kaynaklı hiçbir sözleşmeyi kabul etmediklerini, kullanım nedeniyle herhangi bir bedel tahsil etmediklerini, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 24.418,90.-TL alacağın davalılardan müştereken ve müteselsilen faizi ile birlikte tahsili istenilmiştir.
Mahkemece davacının davasının görev yönünden usulen reddi ile mahkememizin görevsizliğine karar verilmiş, hüküm bir kısım davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir. 
Dava, ortak yerlere ilişkin ecrimisil bedelinin tahsili istemine ilişkindir.
Dava, anataşınmazda ortak yerlerin kirasından kaynaklanan alacak istemine ilişkin olup, mahkemece davanın görev yönünden reddine karar verilmiştir.
Dosya içerisindeki bilgi ve belgelerin incelenmesinden; davacıların kat maliki olup, ortak alan kira sözleşmelerinin tarafı olmadığı, ortak alan kira bedellerinden hisselerine düşün bedeli talep ettiği anlaşılmakla, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun Ek-1. maddesinde, bu Kanunun uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlığın sulh hukuk mahkemesinde çözümleneceği hükme bağlanmış olup ecrimisil davası Kat Mülkiyeti Kanununun uygulanmasından kaynaklanmadığından; anılan Kanun maddesinin bu istem yönünden uygulama imkanı bulunmamaktadır. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 2. maddesine göre, dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir. Ecrimisil istemi de malvarlığı haklarına ilişkin olduğundan, davanın bu niteliğine göre davaya bakma görevi asliye hukuk mahkemesine ait bulunduğundan, mahkemece, davaya devam edilerek esas hakkında bir karar verilmesi gerekirken, görevsizlik kararı verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde iadesine 10/12/2018 günü oy birliği ile karar verildi.

Önceki Haber

Site ortak alanına tel çekilerek ortak kullanımın men edilmesi-kal davası

Sonraki Haber

Bağımsız bölümün dernek merkezi olarak kullanılması

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum Yap