Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol
Advertisement

Sitenize Ekleyin
Genel Haberler
0 Yorum

Bağımsız bölümün dernek merkezi olarak kullanılması

20. Hukuk Dairesi         2017/4713 E.  ,  2018/7961 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:
K A R A R
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle, anagayrimenkulün 1 nolu bağımsız bölümde faaliyete başlayan davalının burayı derneğin ... Şubesi olarak kullandığını, müvekkil yönetim tarafından davalı derneğe gönderilen ihtarname ile dernek faaliyetlerine muvafakat gösterilmediğinin bildirildiğini, ancak davalının taşınmazdaki faaliyetlerine devam ettiğini, oluşan kalabalıktan, gürültüden ve taşınmaza giren çıkan şahısların belli olmamasından apartman sakinlerinin rahatsızlık duyduğunu beyan ederek; dava konusu taşınmazın tapuda görüldüğü gibi mesken olarak eski hale iadesine ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece; Atatürkçü Düşünce Derneği'nin büro faaliyetlerinin yürütüldüğü dairenin, kanunun aradığı manada apartman için tehlike arz etmediği, Kat Mülkiyeti Kanununun 24. maddesinde belirtildiği gibi tapuda mesken olarak kayıtlı bulunan yerlerin büro olarak kullanılmasını yasaklayan bir hüküm olmadığı, gelen gidenlerin apartman için tehlike arz etmediği, bilirkişi raporunda beyan edilmiş olmakla dava konusu taşınmazın büro olarak kullanılmadığı, sadece dernek faaliyetlerinin icra edildiği yer olduğu, kamu adına kendine bir misyon edinmiş derneğin gelip gidenlerinin olabileceği, bu durumu bina sakinlerinin kabul etmek zorunda olduğu, ancak düğün, dernek ve müzik derneklerinin faaliyetlerinin rahatsızlık verebileceği, kendi meskenini bir başkasına kiraya vermeye zorlanamayacağı, dernekte bulunan eşyaların münhasıran büro amacını gösterir durumda olmadığı, dolayısıyla da derneğin adına kayıtlı olan taşınmazın faaliyetlerine uygun kullanılmasında yasaya engel bir hüküm olmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlar ile yasal gerektirici nedenlere göre, dava; tapuda "mesken" vasfı ile kayıtlı olmasına rağmen fiilen "işyeri" olarak kullanılan taşınmazın eski hale getirilmesi istemine ilişkin olup; 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun "Yasak İşler " başlıklı 24. maddesi;
"Anagayrimenkulün, kütükte mesken, iş veya ticaret yeri olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuvarı gibi müesseseler kurulamaz; kat maliklerinin buna aykırı sözleşmeleri hükümsüzdür; dispanser, klinik, poliklinik niteliğinde olmıyan muayenehaneler bu hükmün dışındadır. Anagayrimenkulün, kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve emsali gibi eğlence ve toplantı yerleri ve fırın, lokanta, pastahane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri ve imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi yerler, ancak kat malikleri kurulunun oybirliği ile vereceği kararla açılabilir.", yine anılan maddenin 13/02/2011 tarihli ve 6111 sayılı kanunla değişik 3. (ek) fıkrası; 
"1136 sayılı Avukatlık Kanununda avukatlık büroları ve hukuk büroları ile ilgili düzenleme yapılıncaya kadar meskenlerdeki avukatlık ve hukuk büroları faaliyetlerine devam ederler. Bu süre, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıldır. Bu hüküm 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda ilgili düzenleme yapılıncaya kadar meslek mensupları tarafından açılan bürolar hakkında da uygulanır." hükmünü amirdir. Dosya kapsamındaki tapu kayıtlarının incelenmesinden davaya konu 1 nolu bağımsız bölümün "mesken" nitelikli olarak tapuda kayıtlı olduğu anlaşılmakla; bu kapsamda mahkemece öncelikle anagayrimenkulün yönetim planı da celbedildikten sonra "Atatürkçü Düşünce Derneği'nin ... Şubesi"nin çalışma usulünün; yönetim planı hükümleri ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 24. maddesi çerçevesinde değerlendirilmesi, bu maddeye 13/02/2011 tarihli 6111 sayılı Kanunla değişik 3. fıkra olarak eklenen düzenlemeye göre dava konusu dernek şubesinin çalışma kriterlerinin, avukatlık büroları ve hukuk büroları ile serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik bürolarında bulunması gereken yasanın aradığı anlamdaki çalışma kriterlerine uyup uymadığının, tarafların tanık ve tüm diğer delilleri ile birlikte değerlendirilerek ve yukarıda anılan ve değişen yasa hükümleri göz önünde bulundurularak oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken; eksik ve yetersiz inceleme neticesinde yerinde olmayan gerekçelerle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer yönlerin bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, temyiz harcının istek halinde iadesine 06/12/2018 günü oy birliği ile karar verildi.
  
24.2.2019 13:19:12

Yorumlar


Adınız:

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim
Advertisement
Advertisement