Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol
Advertisement

Sitenize Ekleyin
Genel Haberler
0 Yorum

Dükkanların ısınmadan yararlanmadıkları gerekçesiyle genel gider payını ödememesi

20. Hukuk Dairesi         2017/4487 E.  ,  2018/7767 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalılar vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Davacı dava dilekçesinde özetle; ... ve ...'ın malik oldukları ... apartmanının 1, 2, 3 ve 4 nolu bağımsız bölümlerinde ... Şirketinin kiracı olarak "Moda Life" isimli mağazayı işlettiğini, ... apartmanı yönetim kurulunun 2006 senesinde aldığı karar doğrultusunda dükkan vasfında olan kat maliklerinin kat irtifak hisseleri oranında 3'er ton kömür almalarına karar verildiğini, buna göre karar doğrultusunda dört bağımsız bölümden oluşan mağazanın apartmana ödemesi gereken yakıt borcu yıllık 12 ton olduğu halde davalı ... Ltd. Şti.'nin 2007, 2008 ve 2009 senelerine ait kömür alım borcunu ödemediğini, borcu ödemeleri için gönderilen ihtarnameye cevaben davalılardan ... Ltd. Şti.'nin cevabi ihtarnamede "2007 yılında apartman yönetimi ile görüşerek apartmanın ısınma tesisatı ile bağımsız bölüm bağlantılarının kapatılarak ısınma sistemlerini ayırdıklarını, bunu kat malikleri yönetim kurulunun onayı ile yaptıklarını" bildirdiklerini, ancak davacı apartman yönetiminin bu şekilde bir karar almadığını, Kat Mülkiyeti Kanununun 20. maddesine göre kat maliklerinin ortak yer ve tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanma lüzum ve ihtiyacı bulunmadığını ileri sürerek bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamayacağını, bu maddenin kapsamına kalorifer yakıt giderlerinin de dahil olup, bağımsız bölümün tapuda maliki olan diğer iki davalının da müteselsilen yakıt giderlerinden sorumlu olduğunu beyan ederek; davalılar tarafından ödenmeyen 18.300,00-TL yakıt alacağının işlemiş ve işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. 

Mahkemece; dava konusu apartmanın 1, 2, 3 ve 4 nolu bağımsız bölümlerinde kiracı olan ... Limited Şirketinin, apartman yönetim kurulunun 2006 yılında aldığı karara göre ödenmesi gereken 2007, 2008 ve 2009 senelerine ait kalorifer yakıt giderlerini ödemediği, bilirkişi raporuna göre ödenmeyen yakıt giderinin 18.600,00-TL olduğu, bu miktardan tapuda malik olan diğer iki davalının da müteselsilen sorumlu olduğu ve taleple bağlı kalınması gerektiği gerekçesiyle; davanın kabulü ile 18.300,00-TL alacağın dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş, hüküm davalılar vekilince temyiz edilmiştir. 
Dava, anataşınmazın ortak yönetiminden kaynaklanan ortak giderin ödenmediği iddiasına dayalı alacak davasıdır.
Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş ise de, yapılan inceleme hüküm kurmak için yetersiz, dayanak bilirkişi raporu ise hüküm kurmaya elverişli, denetime açık tespitler içermemektedir. Anataşınmaz kullanılan bir mekan olduğuna göre, anataşınmaza ait karar defteri, işletme defteri, reddiyat ve tahsilat makbuzları ile banka hesapları ve burada oturan ve ortak giderlere katılan kat malikleri de tanık olarak dinlenilip, her yıla ait yakıt aidat miktarları, yakıt gideri ve harcamalar saptanıp, denetime elverişli bilirkişi raporu alınmak suretiyle varsa yapılan ödemeler de mahsup edilerek davalının borç miktarının tespiti ile oluşacak sonuç doğrultusunda bir karar verilmesi gerekirken; yönetimin dava konusu edilen döneme ilişkin gerçek bir kömür alımı yapıp yapmadığı, böyle bir kömür alımı yapıldı ise varsa, yönetimin gider olarak yaptığı ve fiziken gerçekleşen kömür alımına ilişkin harcamalarının işletme defterlerinde kayıtlı olup olmadığı, varsa bu kayıtlara karşılık olarak dava konusu dönemde alınan kömür miktarını, cinsini ve bedelini gösteren fatura, makbuz vs. belge bulunup bulunmadığı tespit edilerek, elde edilecek gerçek rakamlar üzerinden hesap yapılıp davalının ödemesi gereken borç varsa belirlenmesi gerekirken, bunun yerine satın alınan kömür için ne kadar bedel ödendiği konusunda yıllara göre afaki kömür fiyatları araştırması yapılıp, yakılan kömür cinsinin yıllara göre emsal fiyatının araştırılması, gerçek alıma ilişkin verilerin araştırılması yerine reel olmayan alternatif belirlemeler üzerine hazırlanan bilirkişi raporlarının dayanak alınması suretiyle hüküm kurulması yerinde olmamıştır. Buna göre, yukarıda açıklanan yönleri ile araştırma yapılıp, tarafların tüm belge, makbuz, ödeme talimatları, banka kayıtları ve sair delillerinin ehil ve yeterli bilirkişi kurulunca incelenmek, suretiyle denetlemeye elverişli rapor aldırılarak, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri de birlikte değerlendirildikten sonra oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, eksik ve yetersiz, inceleme ile adalete ve hakkaniyete aykırı düşecek şekilde ve yerinde olmayan gerekçeyle davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; davalılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde iadesine 30/11/2018 günü oy birliği ile karar verildi.
  
24.2.2019 13:29:05

Yorumlar


Adınız:

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim
Advertisement
Advertisement