Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol
Advertisement

Sitenize Ekleyin
Genel Haberler
0 Yorum

Mecurdaki hasarlardan kiracının sorumlu tutulması şartları

3. Hukuk Dairesi         2017/5016 E.  ,  2019/1 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ:SULH HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki tazminat davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Y A R G I T A Y K A R A R I
Davacı; taraflar arasında 15/08/2011 başlangıç tarihli 1 yıl süreli aylık 830 TL bedelli kira sözleşmesi imzalandığını, sözleşmenin akdedilerek davacı müvekkil tarafından davalıya konut olarak kullanılmak üzere kiralandığını, sözleşme konusu kiralanan taşınmazın, kiracı davalıya sözleşmede de belirtildiği üzere temiz boyalı ve taşınmaya hazır bir şekilde teslim edildiğini, kiracı davalıya da aynı şekilde teslim etme yükümlülüğünün sözleşmenin 1. ve 5. maddeleri ile yüklendiğini, davalının evi hor kullandığını ödemelerini tam ve zamanında yapmadığını, usulüne uygun anahtar teslimi yapmaksızın mecuru terk ettiğini, konuta verilen zararın tespitinin ... 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2012/107 D.iş dosyası ile 2.800TL olarak tespit olduğunu, davalının vermiş olduğu zararın kontrat başlangıç tarihinden itibaren faizi ile tazminine karar verilmesi istenmiştir.Davalı; talebin tazminat talebi olduğu gerekçesi ile davanın görevsiz mahkemede açıldığını, yine davanın açıldığı tarih itibari ile ikametgah adresinin ... 'da olduğunu bu sebeple davanın yetkisiz mahkemede açıldığını, davacının davasına dayanak almış olduğu bilirkişi raporunun usule uygun şekilde tanzim edilmediğini, konut amaçlı olarak ikamet etmiş olduğu, yargılamaya konu gayrimenkulün 20 yıllık bir daire olup kartonpiyerlerde parkelerde mutfak dolaplarında ve diğer bölümlerde mevcut yıpranmaların dairenin yaşına nazaran kullanıma bağlı olağan yıpranmalar olup bu yönü ile tazminata konu edilemeyeceğinden davanın reddini dilemiştir.Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.
1- 6098 Sayılı T.B.K.nun 316. (B.K.nun 256) maddesi hükmü uyarınca kiracı kiralananı tam bir özenle kullanmak ve aynı kanunun 334. (B.K.nun 266) maddesi gereğince sözleşme sonunda aldığı hali ile kiralayana teslim etmekle yükümlüdür. Ancak kiracı sözleşmeye uygun olağan kullanma dolayısıyla oluşan eskime ve bozulmalardan sorumlu olmayıp münhasıran kötü kullanım nedeniyle oluşan zarar ve hasardan sorumludur. Davalının kiralananı kullandığı süre ve kullanma amacı gözetildiğinde olağan kullanımdan kaynaklanan yıpranma ve eskimelerin olacağı kuşkusuzdur. Dava ... 3. Sulh Hukuk Mahkemesi 2012/107 D.iş dosyası dayanak gösterilerek açılmış olup mahkemece delil tespiti raporu esas alınarak hüküm kurulmuştur. Tespit dosyasında ve davalının cevap dilekçesinde tespit raporuna itirazlarının bulunduğu ve dava konusu taşınmaza ilişkin keşif yapılmadığı görülmüştür. İtiraza uğrayan delil tespiti bilirkişi raporunun hükme esas alınması doğru değildir. Bu durumda Mahkemece, konusunda uzman bilirkişi ya da bilirkişilerden rapor alınarak, tespit raporu, fotoğraflar ve taşınmazın tamir edildiğine dair faturalar da incelenerek normal kullanımdan kaynaklı yıpranmalar dışında hor kullanma bedellerinin belirlenip yıpranma payı da düşülüp hor kullanma bedeline hükmedilmesi gerekirken itiraza uğrayan tespit raporu ile yetinilerek eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.
2- Sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir. 
SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle hükmün HUMK.nun 428.maddesi davalı yararına BOZULMASINA, ikinci bentte açıklanan nedenlerle davalının sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK'nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK.nun 440.maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 14.01.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

  
24.2.2019 15:49:38

Yorumlar


Adınız:

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim
Advertisement
Advertisement