Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
Genel Haberler
0 Yorum

Kullanım kadastrosu-Beyanlar hanesindeki şerhin iptali-taşınmazın niteliğinin tespiti usulü

16. Hukuk Dairesi         2016/13368 E.  ,  2018/8499 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :... MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : KULLANIM KADASTROSU


Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu,

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ: 

Kullanım kadastrosu sırasında .../Hayriye Köyü çalışma alanında bulunan 101 ada 442 parsel sayılı 8.627,11 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz, ... tutanağının beyanlar hanesine, 6831 sayılı Yasa'nın 2/B maddesi uyarınca ... sınırları dışına çıkarıldığı, taşınmazın eylemli ormana dönüştüğü şerhi yazılarak ... adına tespit edilmiştir. Davacı ..., dava konusu taşınmazın kendi fiili kullanımında bulunduğunu ileri sürerek dava açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın kabulüne, dava konusu 101 ada 442 parsel sayılı taşınmazın beyanlar hanesindeki şerhin iptali ile yerine taşınmazın 6831 sayılı Kanun'un 2/b maddesi uyarınca ... adına ... sınırı dışına çıkartılan sahada kaldığı, taşınmazın 1981 yılından beri intikalen ve taksimen tarla vasfı ile davacı ...'nın kullanımında olduğu ve taşınmaz üzerindeki fıstık çamlarının bu şahsa ait olduğu beyanlar hanesine yazılmak suretiyle taşınmazın ... adına tesciline karar verilmiş; hüküm, davalı ... İdaresi vekili ile dahili davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Mahkemece, dava konusu taşınmazın eylemli ... vasfında olmadığı, davacının fiili kullanımında bulunduğu kabul edilmek suretiyle yazılı şekilde hüküm kurulmuş ise de; taşınmazın eylemli ... olup olmadığı yönünde yapılan inceleme ve araştırma hüküm kurmaya elverişli değildir. Uyuşmazlık, kullanım kadastrosu sırasında taşınmazın eylemli ... olduğu yolundaki şerhin kaldırılması isteminden kaynaklanmaktadır. Mahallinde yapılan keşif sonrasında ... mühendisi bilirkişi ve ziraat mühendisi bilirkişiden aldırılan müşterek raporda, taşınmazda fıstık çamlarının dikili olduğu, zeminin ise piren, laden, eğrelti otu ve ... gülü bitkileri ile kaplı olduğu, taşınmazdaki fıstık çamları kullanıcısı tarafından dikildiğinden, taşınmazın meyve bahçesi olarak nitelendirilmesi gerektiği hususunda değerlendirme yapıldığı ancak, taşınmazın niteliğine dair bilirkişilerce yapılan değerlendirme ile taşınmaza ait fotoğrafların çelişkili olduğu anlaşılmıştır. Yine, harita mühendisi bilirkişi tarafından taşınmazın 1943 ila 1977 yılları arasındaki hava fotoğrafları ve memleket haritalarındaki konumunun ve niteliğinin ne olduğuna dair değerlendirme yapıldığı, ne var ki raporun, taşınmazın tespit günü itibariyle niteliğinin ne olduğu, özel mülkiyete konu olup olmadığı hususlarında değerlendirme içermediği anlaşılmaktadır. Davayı çözümlemekten uzak, soyut ve yetersiz bilirkişi raporlarına dayalı olarak karar verilmez. O halde sağlıklı sonuca varılabilmesi için; dava konusu taşınmazın tespitinin yapıldığı 2012 yılına ait ortofoto ve uydu fotoğrafları getirtilerek dosya ikmal edildikten sonra mahallinde yaşlı, tarafsız, yöreyi iyi bilen, davada yararı bulunmayan şahıslar arasından seçilecek yerel bilirkişiler ile aynı yönteme göre tespit edilecek taraf tanıkları, 3 kişilik ... mühendisinden oluşacak bilirkişi kurulu, 3 kişilik ziraat mühendisinden oluşacak bilirkişi kurulu, jeodezi ve fotogrametri mühendisi ve teknik bilirkişi huzuruyla yeniden keşif yapılmalıdır. Yapılacak keşifte yerel bilirkişi ve tanıklardan, dava konusu taşınmazın niteliği, tespit günü itibariyle ne şekilde zilyet edildiği, davacının taşınmaz üzerinde fiili kullanımı bulunup bulunmadığı, zilyetliğinin devam edip etmediği, şayet zilyetliği var ise ne suretle ve taşınmazın hangi bölümlerine ilişkin olduğu, taşınmaz üzerindeki ağaçların kim tarafından, ne zaman dikildiği hususlarında maddi olaylara dayalı ayrıntılı bilgi alınmalı, yerel bilirkişi beyanları ile tanık beyanları çeliştiği takdirde yüzleştirme yapılarak çelişki giderilmeye çalışılmalı, alınacak beyanlara göre tespite aykırı sonuca ulaşılması halinde, tespit bilirkişileri tanık sıfatıyla ve gerekirse yüzleştirme yapılmak suretiyle dinlenilerek aykırılığın giderilmesine çalışılmalı, taşınmaz üzerinde bulunan ağaçların dağılım biçimi, düzenlenecek bilirkişi haritasında işaretlettirilmeli, jeodezi ve fotogrametri uzmanı bilirkişiden taşınmazı tespit tarihi itibariyle gösteren hava fotoğrafının stereoskop aletiyle incelenmesi neticesinde, taşınmazın niteliği ve kullanım durumunu açıklayan rapor alınmalı, ... mühendisi bilirkişiden taşınmazın niteliğinin ne olduğunu, ... vejetasyonu ile kaplı olup olmadığını, tespit tarihi itibariyle eylemli ... vasfında olup olmadığını belirtir gerekçeli rapor alınmalı, ziraat mühendisi bilirkişiden tespit tarihi itibariyle taşınmazın niteliğinin ne olduğunu, taşınmazın üzerindeki ağaçların cinsi, yaşı ve yoğunluğu ile ilgili komşu taşınmazlarla mukayeseli ayrıntılı rapor alınmalı, teknik bilirkişiden keşfi takibe imkan verir ve denetime elverişli krokili ve ayrıntılı rapor alınmalı, taşınmaz ile çevresinin yakın plan ve panaromik fotoğrafları çektirilip, üzerine taşınmaz sınırlarının işaretlenilmesi istenmeli, bundan sonra tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmelidir. Mahkemece bu yönler göz ardı edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsiz olup, temyiz itirazları açıklanan nedenlerle yerinde bulunduğundan kabulüyle hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan temyiz karar harcının talep halinde temyiz eden ... İdaresi'ne iadesine, 
28.12.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  
24.2.2019 15:57:23

Yorumlar


Adınız:

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim