Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
Genel Haberler
0 Yorum

Güvenlik görevlisinin ağır iş koşulları nedeniyle intiharı-tazminat talebi-Görevli mahkeme

13. Hukuk Dairesi         2016/10314 E.  ,  2018/12552 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi (Ticaret Mahkemesi sıfatıyla)

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı da...ın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR

Davacılar vekili, müvekkillerinin murisi...’ın davalı şirket bünyesinde ... İli ... İlçesi gümrük kapısında güvenlik görevlisi olarak çalışırken intihar ettiğini, çalıştığı dönemde ağır iş koşulları nedeniyle gerekli dinlenmeyi sağlayamadığını, stresli bir yaşamının olduğunu, işini kaybetmemek için ağır iş koşullarına katlanmak zorunda kaldığını, ölüm olayının meydana gelmesinde davalı şirketin kusurlu olduğunu ileri sürerek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 43.516,00 TL destekten yoksun kalma tazminatının faizi ile birlikte davalıdan tahsilini istemiştir. 
Davalı, da...ın reddini dilemiştir.
Mahkemece, da...ın reddine karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Davacılar, murislerinin davalı şirkette güvenlik görevlisi olarak ağır iş koşulları altında çalışırken intihar ettiğini, davalı şirketin ölüm olayının meydana gelmesinde kusurlu olduğunu ileri sürerek maddi tazminat istemiyle eldeki davayı açmıştır.
4857 sayılı İş Kanunun 8/1. maddesinde "İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir’’ Dolayısıyla ücret, emek ve bağımlılık iş sözleşmesinin belirleyici unsurlarıdır. Taraflar arasındaki sözleşmenin konusunu ve işin niteliği birlikte değerlendirildiğinde, taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 4857 sayılı yasa bağlamında işçi işveren ilişkisi olduğunun kabulü gerekir. 5521 sayılı Kanun’da ise, işçi sayılan kişilerle işveren veya işveren vekilleri arasında iş akdinden veya İş Kanununa dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuki uyuşmazlıklarda İş Mahkemelerinin görevli olduğu düzenlenmiştir. Somut olayda, taraflar arasındaki uyuşmazlık işçi-iş veren ilişkisinden kaynaklandığına göre davaya bakmakla görevli mahkeme İş Mahkemesidir. O halde, mahkemece, İş Mahkemesine görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, bu husus gözardı edilerek işin esası hakkında yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
2-Bozma nedenine göre davacıların temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın BOZULMASINA, (2) nolu bentte açıklanan nedenle davacıların temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/I maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26/12/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  
24.2.2019 16:27:00

Yorumlar


Adınız:

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim