Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
Davalar-Soruşturmalar-Ceza Hukuku
0 Yorum

İşçi hakkında cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma bulunması- Geçerli fesih

9. Hukuk Dairesi         2018/8296 E.  ,  2018/18690 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 10. HUKUK DAİRESİ
İLK DERECE
MAHKEMESİ : 5. İŞ MAHKEMESİ

DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.
İlk Derece Mahkemesinin kabul kararına karşı davalı avukatı istinaf başvurusunda bulunmuştur.
... Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi davalı avukatının istinaf başvurusunu esastan reddetmiştir.
... Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi'nin kararı süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI 

A) Davacı İsteminin Özeti: 
Davacı vekili, müvekkilinin davalı işyerinde 07.10.2004 tarihinde işçi olarak işe başladığını, davalı işverenin 30.12.2016 tarihinde İş Kanunu’nun 25/2 maddesini gerekçe göstererek davacının iş akdini feshettiğini, gezi olaylarında asayiş uygulamasında kullanılan ...'nın önüne yatmak suretiyle polisin işini engelleyen göstericiye, 15 Temmuz sırasında kimin kim olduğunun bilinmediği dönemde askeri döven sivil şahsa tepki gösterdiğini, davacının Cumhurbaşkanına hakaret ettiği şeklindeki yorumların davacının iş akdinin feshine gerekçe gösterildiğini, davanın iş akdinin feshi, hak ve hukuka, usul ve yasaya uygun olmadığını, İş Kanunu kapsamında Cumhurbaşkanı, Başbakanının işveren sayılmasının hukuken mümkün olmadığını, davacının kusursuz olduğunu, çalışma süresinde davalının müvekkiline karşı yazılı ve sözlü uyarısı olmadığını iddia ederek iş akdinin feshinin geçersizliğine, davacının işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, davacının davalı Genel Müdürlük bünyesinde 07.10.2004 tarihinde görevine başladığını, iş akdinin feshedildiği 30.12.2016 tarihine kadar ... İşleri Dairesi Başkanlığı Tahakkuk ve Takip Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yaptığını, davacı hakkında Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişi tarafından hazırlanan Disiplin Soruşturma Raporunda, "....işçi K. Hakan Bulut'un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı ve beğendiği mezkur paylaşımlarla ülkemizde 15.07.2016 gecesi darbe girişimi sırasında Sn. Cumhurbaşkanı ...'ın bu girişime karşı halkı meydanlara çıkma davetini ve halkın girişime katılan askerlere gösterdiği tepkiyi kastedip bunları yapanları hain, şerefsiz olarak niteliği, ülkeyi yönetenleri (hükümeti) kastedip terör yandaşlarına kılını kıpırdatmamakla ve bugün yaşananlardan çıkar sağlamakla suçlayıp o...çocuğu nitelemesinde bulunduğu, darbe girişimi gecesinde ülke genelinde cami minarelerinden gerçekleştirilen demokrasiye sahip çıkma çağrısını ve sela okunmasını kastedip bunu yapanlara ve yaptıranlara "Allah belanızı versin" deyip hakarette bulunduğu, böylelikle ... ceza cetvelinin 10/a maddesi kapsamında kalan eyleminden ötürü Disiplin Kurulunca takdir olunan ceza ile tecziye edilmesi kanısına varılmıştır." tespiti yapıldığı, Disiplin Kurulu’nun 28.12.2016 tarih 2016/7 sayılı kararı ile verilen "İşten Çıkarma" cezasının davacıya 30.12.2016 tarihinde tebliğ edilerek iş sözleşmesinin bildirimsiz ve teminatsız olarak feshedildiğini, davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
C)İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:
İlk derece mahkemesince, davacının 15/07/2016 tarihindeki ... Terör Örgütü tarafından ülkemiz demokrasisine yönelik darbe kalkışması sırasında sosyal medya hesabındaki yazılı mesaj ve beğenileri nedeniyle devlet görevlilerine hakaret ettiği nedeniyle gerek Toplu İş Sözleşmesi Disiplin ceza cetvelinde gerekse 4857 sayılı Kanunun 25/2-b maddesinde düzenlenen işverene hakaret kapsamında değerlendirilerek davacının iş akdi feshedilmiş ise de işçinin iş sözleşmesi kapsamında yükümlendiği işin niteliği dikkate alınarak değerlendirime yapılması gerektiği, davacının hain darbe kalkışması nedeniyle yazıp, paylaştığı iletiler yönünden cezai soruşturma ve yargılama yolu açık olmakla birlikte iş sözleşmesi kapsamında ve işinden kaynaklı olmayan bir olaya ilişkin olduğu hususunun dikkate alınarak davacının eyleminin 4857 sayılı Kanunun 25/2-b maddesi kapsamında değerlendirilmesinin yasal dayanağının bulunmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne, fesih işleminin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmiştir. 
D) İstinaf başvurusu :
İlk derece mahkemesinin kararına karşı davalı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur. 
E) İstinaf Sebepleri: 
Davalı vekili istinaf dilekçesinde; ilk derece mahkemesi kararının doğru, yerinde ve hukuki olmadığını bu nedenle ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasını, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
F) Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti : 
Bölge Adliye Mahkemesi’nce, davalı tarafından ileri sürelen istinaf sebeplerinin soyut olduğu, istinaf sebep ve gerekçelerinin somut olarak gösterilmediği, 6100 sayılı HMK'un 352. maddesi ile başvuru sebeplerinin veya gerekçesinin hiç gösterilmediği tespit edilen dosyalar hakkında Bölge Adliye Mahkemesi'nin öncelikle gerekli kararı vereceği düzenlemesi getirildiği, aynı kanunun 355. maddesinde ise istinaf incelemesinin istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılacağı ancak kamu düzenine aykırılık varsa re'sen gözetileceği hükmünün mevcut olduğu, süre tutum dilekçesinde ve istinaf dilekçesinde somut olarak herhangi bir başvuru sebebi ve gerekçe gösterilmediği, HMK'nun 355. maddesi gereğince davalı tarafın istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.
G) Temyiz başvurusu : 
Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararına karşı davalı vekili temyiz başvurusunda bulunmuştur.
H) Gerekçe: 
Ülkemizde 15.07.2016 tarihinde Devlete karşı yapılan ve bastırılan darbe teşebbüsü sonrasında 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kararı doğrultusunda, darbe teşebbüsü ve terörle mücadele çerçevesinde alınması zaruri olan tedbirler kapsamında Kanun Hükmünde Kararnameler çıkarılmıştır. 
Davacının iş akdi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı ve beğendiği paylaşımlarla 15.07.2016 gecesi darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı ...'ın bu girişime karşı halkı meydanlara çıkma davetini ve halkın girişime katılan askerlere gösterdiği tepkiyi kastederek, bunları yapanları hain, şerefsiz olarak niteliği, ülkeyi yönetenleri kastedip terör yandaşlarına kılını kıpırdatmamakla ve bugün yaşananlardan çıkar sağlamakla suçlayıp o...çocuğu nitelemesinde bulunduğu, darbe girişimi gecesinde ülke genelinde cami minarelerinden gerçekleştirilen demokrasiye sahip çıkma çağrısını ve sela okunmasını kastedip bunu yapanlara ve yaptıranlara "Allah belanızı versin" deyip hakarette bulunduğu, böylelikle ... ceza cetvelinin 10/a maddesi ile Kurumun kamu kuruluşu olması nedeniyle devlet büyüklerine yapılan hakaretlerin İş Kanunu’nun 25/II-b maddesi kapsamında işverene hakaret niteliği taşıdığı gerekçesiyle haklı nedenle feshedilmiştir.
Davacı hakkında ... Cumhuriyet Başsavcılığınca “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçu nedeniyle açılan soruşma sonucunda, ... Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunun 20.06.2017 tarih ve 2017/24713 K. sayılı kararla 
Davacı hakkında ... Cumhuriyet Başsavcılığınca “Cumhurbaşkanına hakaret” suçu nedeniyle açılan soruşma sonucunda, ... Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunun 07.12.2016 tarih ve 2016/1899 K. sayılı Ayırma Kararı ile aralarında hukuki ve fiili irtibat mevcut olmayan her iki evrakın tefrikine, şüphelinin (davacı) Cumhurbaşkanına Hakaret suçu açısından evrakın soruşturma defterinin 2016/83621 numarasına kaydedilmesine karar verilmiş, şüphelinin (davacının) ... silahlı terör örgütüne üye olup olmadığına ilişkin ise ... Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 20.06.2017 tarih ve 2017/24713 K. sayılı kararı ile “Şüpheli hakkında atılı suçtan delil yetersizliği nedeni ile kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir.
Her ne kadar davacı hakkında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiş ise de davacı hakkında tahkikat yapıldığı “Cumhurbaşkanına hakaret” suçu nedeniyle tefrik kararı verilerek soruşturmanın devam ettiği, iş ilişkisinin devam ettirilmesinin davalı işverenlikten beklenemeyecek şekilde şüphe feshini gerektiren delillerin bulunduğu, bu nedenle işveren tarafından yapılan fesih geçerli nedene dayanmakta olup, Bölge Adliye Mahkemesi’nin temyiz edilen kararının bozularak ortadan kaldırılmasına ve Dairemizce 4857 sayılı İş Kanunu’nun 20/3. maddesi uyarınca aşağıdaki gibi davanın reddine karar vermek gerekmiştir.
H) HÜKÜM: 
Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1)İlk Derece Mahkemesi’nin kararı ile Bölge Adliye Mahkemesi’nin temyiz edilen kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
2)DAVANIN REDDİNE,
3)Alınması gereken 35,90 TL. karar-ilam harcından davacının yatırdığı 31,40 TL. peşin harcın mahsubu ile bakiye 4,50 TL. karar-ilam harcının davacıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,
4)Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 283,00 TL. yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,
5)Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre belirlenen 2.180,00 TL. vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
6)Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, 
7)Dava dosyasının İlk Derece Mahkemesi'ne, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmesine,
Kesin olarak 18/10/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  
7.3.2019 13:26:16

Yorumlar


Adınız:

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim