Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
Genel Haberler
0 Yorum

Kadının evlilik birliği devam ederken başka bir erkekle yaşadığının ortaya çıkması-yargılamanın iadesi

Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden, tarafların 08.09.1997 tarihinde evlendikleri, kadının 28.09.2005 tarihinde boşanma davası açtığı, mahkemece tarafların boşanmalarına, kadın yararına maddi tazminata, tedbir ve yoksulluk nafakasına karar verildiği, boşanma ilamında çocuklarının bulunduğunun belirtilmediği ve kararın 13.04.2009 tarihinde kesinleştiği, kesinleşme tarihinden sonra kadının 07.11.2005 ve 20.03.2008 doğumlu iki çocuğu, 02.11.2009 tarihinde kocanın nüfus kaydına tescil ettirdiği anlaşılmaktadır. Koca 21.06.2002-03.08.2009 tarihleri arasında yurt dışındadır. Davalı kadın, bu çocukların başka bir erkekten dünyaya geldiğini kabul etmiştir. Davalı kadın bu durumu boşanma kararı kesinleşmeden önce mahkemeden ve davacı kocadan gizlemiştir. Bu durumda lehine hüküm verilen tarafın hükme etkisi olan bir hile kullandığının kabulü gerekir. (HUMK.md.445/7) Davacı süresi içerisinde yargılamanın iadesi talebinde bulunmuştur. Davalı kadının, evlilik birliği devam ederken fiilen başka bir erkekle yaşadığı ve iki çocuğunun dünyaya geldiğinin anlaşılmasına, fiilen başka bir erkekle yaşayan kadın yararına tedbir ve yoksulluk nafakasının verilmesine de kanunen imkan bulunmamaktadır. Davacının şartları gerçekleşen tedbir ve yoksulluk nafakasına yönelik yargılamanın yenilenmesi talebinin kabulü ile kadın yararına verilen tedbir ve yoksulluk nafakasının da kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle isteğin reddi doğru görülmemiştir....

Yargıtay 2.hukuk dairesi e:2012/22319 k:2013/16491

T.C.
Yargıtay
2. Hukuk Dairesi
   

Esas No:2012/22319 
Karar No:2013/16491 
K. Tarihi: MAHKEMESİ :Sincan 2. Aile Mahkemesi

TARİHİ :27.03.2012 

NUMARASI :Esas no:2012/102 Karar no:2012/206

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, taraflarca temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı (aleyhine yargılamanın yenilenmesi istenen) kadının tüm, davacı (yargılamanın yenilenmesini isteyen) kocanın ise, aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden, tarafların 08.09.1997 tarihinde evlendikleri, kadının 28.09.2005 tarihinde boşanma davası açtığı, mahkemece tarafların boşanmalarına, kadın yararına maddi tazminata, tedbir ve yoksulluk nafakasına karar verildiği, boşanma ilamında çocuklarının bulunduğunun belirtilmediği ve kararın 13.04.2009 tarihinde kesinleştiği, kesinleşme tarihinden sonra kadının 07.11.2005 ve 20.03.2008 doğumlu iki çocuğu, 02.11.2009 tarihinde kocanın nüfus kaydına tescil ettirdiği anlaşılmaktadır. Koca 21.06.2002-03.08.2009 tarihleri arasında yurt dışındadır. Davalı kadın, bu çocukların başka bir erkekten dünyaya geldiğini kabul etmiştir. Davalı kadın bu durumu boşanma kararı kesinleşmeden önce mahkemeden ve davacı kocadan gizlemiştir. Bu durumda lehine hüküm verilen tarafın hükme etkisi olan bir hile kullandığının kabulü gerekir. (HUMK.md.445/7) Davacı süresi içerisinde yargılamanın iadesi talebinde bulunmuştur. Davalı kadının, evlilik birliği devam ederken fiilen başka bir erkekle yaşadığı ve iki çocuğunun dünyaya geldiğinin anlaşılmasına, fiilen başka bir erkekle yaşayan kadın yararına tedbir ve yoksulluk nafakasının verilmesine de kanunen imkan bulunmamaktadır. Davacının şartları gerçekleşen tedbir ve yoksulluk nafakasına yönelik yargılamanın yenilenmesi talebinin kabulü ile kadın yararına verilen tedbir ve yoksulluk nafakasının da kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle isteğin reddi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple tedbir ve yoksulluk nafakası yönünden BOZULMASINA, hükmün bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın F...'e yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna ve 103.50 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcının Bayram'a geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oyçokluğuyla karar verildi.13.06.2013(Prş.)

KARŞI OY YAZISI

Yargılamanın iadesi, kesin olarak verilen veya kesinleşmiş olan hükümlere karşı istenebilir (HMK.md.374). İnceleme sonunda dayanılan yargılamanın iadesi sebebi kabul görürse, yeniden yargılama yapılarak ortaya çıkacak duruma göre verilmiş olan eski karar kabul görür veya kısmen yakut tamamen değiştirilir (HMK.md.380). Yargılamanın yenilenmesini isteyen B...P..., boşanma hükmü dışındaki bölümlerinin yargılamanın iadesi yoluyla iptaline karar verilmesini talep etmiştir. Boşanma kararında yer alan ve boşanmanın eki niteliğinde bulunan tazminat ve nafakaların boşanma hükmü hariç tutularak yargılamanın iadesi yoluyla değiştirilmesi istenmiyeceği kanısında olduğumdan mahkemenin kararının onanması görüşüyle çoğunluğun bozma kararına katılmıyorum.
  
12.3.2019 14:59:05

Yorumlar


Adınız:

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim