Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
Genel Haberler
0 Yorum

Taşeron sözleşmesi için ödenen damga vergisi ve cezalarının tahsile ilişkin dava

15. Hukuk Dairesi         2018/4422 E.  ,  2019/566 K.

"İçtihat Metni"
Mahkemesi :... Bölge Adliye Mahkemesi 27. Hukuk Dairesi


Yukarıda tarih ve numarası yazılı olan Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi’nce verilen kararın temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

- K A R A R -

Dava, taraflar arasında düzenlenen 31.03.2006 tarihli taşeron sözleşmesi nedeniyle davacı tarafından ödenen damga vergisi ve cazalarının davalı taşerondan tahsili için yapılan ilamsız icra takibine itirazın iptâlı ve takibin devamı istemine ilişkindir. İlk derece mahkemesince davanın reddine dair verilen karara karşı davacı tarafça yapılan başvuru sonucunda davacının istinaf başvurusunun esastan reddine dair bölge adliye mahkemesince verilen karar davacı vekilince temyiz edilmiştir. 
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle HMK 355. maddedeki kamu düzenine aykırılık halleri resen gözetilmek üzere istinaf incelemesinin, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılacağı kuralına uygun biçimde inceleme yapılıp bir isabetsizlik bulunmaksızın karar verilmiş olmasına, dava şartları, delillerin toplanması ve hukukun uygulanması bakımından da hükmün bozulmasını gerektirir bir neden bulunmamasına göre davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir. 
2-Davacı yüklenici davalı taşerondur. Taraflar arasında 31.03.2006 tarihinde imzalanan sözleşme ile davalı taşeron, davacı yüklenicinin yapımını üstlendiği ... alışveriş merkezi ve konut yapım işinin, sözleşmenin 2. maddesinde belirtilen kısmının yapımını 5.012.345,00 TL bedel karşılığı üstlenmiştir. Sözleşmenin sonuç kısmına göre iki nüsha olarak düzenlenmiştir. 
Davalı taşeronun 31.05.2011 gün ve 41775 sayılı dilekçe ile sözleşmeye ilişkin damga vergisini 6111 sayılı Torba Yasa kapsamında beyan edip ödemek istemesi üzerine ... Vergi Dairesi Başkanlığı ... Vergi Dairesi Müdürlüğü'nce damga vergisi ve gecikme faizi tahakkuk ettirilip, taksitlendirme yapılmasına rağmen ödemediği dosya kapsamındaki ... Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün yazısından anlaşılmaktadır. ... Vergi Dairesi Müdürlüğü 22 Nisan 2015 tarih 5651 sayılı yazısı ekinde davacı hakkında 282.704,49 TL tutarındaki damga vergisine ait tahakkuk fişi ve tahsilat makbuzu gönderilmiş ise de davanın dayanağı olan sözleşme ile ilgili olup olmadığı belirtilmemiş, mahkemece de bu husus araştırılmamıştır.
488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 3. maddesine göre damga vergisinin mükellefi kağıtları imza edenlerdir. Aynı Yasa'nın 24. maddesinde de damga vergisinin ödenmemesi veya noksan ödenmesinden dolayı alınması gereken vergi ve cezadan mükelleflere rücu hakkı saklı olmak üzere kağıtları ibraz edenler sorumlu olup vergi ve ceza, vergi için mükelleflere rücu hakkı olmak üzere kağıtları düzenleyenlerden alınacaktır, şeklinde düzenleme yapılmıştır. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun müteselsil sorumlulukta iç ilişki-paylaşım başlıklı 167. maddesinde aksi kararlaştırılmadıkça veya borçlular arasındaki hukuki ilişkinin niteliğinden anlaşılmadıkça, borçlulardan her biri alacaklıya yapılan ifadan, birbirlerine karşı eşit paylarla sorumlu olup, kendisine düşen paydan fazla ifada bulunan borçlunun ödediği fazla miktarı diğer borçlulardan isteme hakkı olduğu, bu durumda borçlunun her bir borçluya ancak payı oranında rücu edebileceği hükmü getirilmiştir. 
Taraflar arasında imzalanan sözleşmede damga vergisi ya da vergi ve harçların kime ait olacağına dair bir hüküm ve düzenleme bulunmamaktadır. 
Bu durumda mahkemece, davacı yüklenicinin tahakkuk ettirilip ödediğini iddia ettiği damga vergisi ve cezaları ile ilgili tüm dilekçe, tutanak, sözleşme ve belge suretlerinin ... Vergi Dairesi'nden getirtildikten sonra vergi mevzuatı konusunda uzman bilirkişiden davacının taraflar arasında müteselsil sorumluluktan kaynaklanan rücu talebi 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 3, 22, 24 ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 167. maddelerine göre değerlendirilip davacının davalıdan rücuen istemekte haklı olduğu damga vergisi miktarı konusunda gerekçeli ve denetime elverişli rapor alınıp, değerlendirildikten sonra sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken bu hususlar üzerinde durulmadan eksik inceleme ve yanlış değerlendirme sonucu davanın reddi doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur. 
SONUÇ: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davacının diğer temyiz itirazlarının reddine, 2. bent uyarınca kabulü ile ... Bölge Adliye Mahkemesi kararının kaldırılarak ilk derece mahkemesi hükmünün davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, 6100 sayılı HMK 373. madde hükümleri gözetilerek dosyanın ilk derece mahkemesine, karardan bir örneğin ise Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi’ne gönderilmesine, 12.02.2019 gününde oybirliğiyle karar verild
  
15.3.2019 15:46:03

Yorumlar


Adınız:

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim