Bu konuda kolayca emsal karar bulabilmek için lütfen Karar Arama sayfamıza bakınız.

Kesin karara karşı kötüniyetle yapılan temyizde disiplin para cezası verilmelidir

Haberler

12. Hukuk Dairesi         2018/16021 E.  ,  2018/14096 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi 21. Hukuk Dairesi


Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki davacılar tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü : 
26.9.2004 tarih ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanuna paralel olarak, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun temyiz ve karar düzeltmeye ilişkin hükümlerinde değişiklik yaparak istinaf ve temyiz ile ilgili hükümleri yeniden düzenleyen 18.3.2005 tarih ve 5311 sayılı Kanun ile İcra İflas Kanunu'na eklenen geçici 7.maddeye göre, 5311 sayılı Kanun hükümleri Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başladığı 20.07.2016 tarihinden sonra verilen kararlar hakkında uygulanır.
Somut olayda, davacıların icra mahkemesine başvurduğu, ... Anadolu 16. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 12/02/2018 tarih ve 2018/118 E. - 2018/174 K. sayılı kararı ile davanın reddine karar verildiği, davacılar tarafından, davanın reddine dair ilk derece mahkemesi kararına karşı istinaf yoluna başvurulduğu, ... Bölge Adliye Mahkemesi 21. Hukuk Dairesi'nin 29/06/2018 tarih ve 2018/990 E. - 2018/1666 K. sayılı kararı ile istinaf başvurusunun İİK’nun 365/3. maddesi gereği reddedildiği, bu kararın temyiz edilmesi üzerine Bölge Adliye Mahkemesince temyiz talebinin de reddine karar verildiği, bu kez son kararın temyiz konusu yapıldığı anlaşılmaktadır.
02/03/2005 tarih ve 5311 sayılı Kanun'un 24. maddesi ile değişik 2004 sayılı İİK'nun 363/1. maddesi ile aynı Kanunun bazı maddelerinde (m. 134/4, m. 97/5, m. 36/5 gibi), istinaf yoluna başvurulamayacak icra mahkemesi kararları sayılmıştır.
Borçluların icra mahkemesine başvurusu, İİK’nun 106-110 maddeleri gereğince süresinde satış istenmemesi nedeni ile haczin kaldırılmasına ve satış kararının iptaline ilişkin olup, borçlunun şikayeti hakkında İlk derece mahkemesince verilen karar konu itibariyle kesin nitelikte olduğundan, İİK’nun 365/3. maddesi gereğince istinaf isteminin reddi kararı doğru olup, anılan Bölge Adliye Mahkemesinin temyiz talebinin reddine ilişkin son kararının onanması gerekmiştir.
SONUÇ : 1-Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararında yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun Bölge Adliye Mahkemesi’nin temyiz talebinin reddine dair son kararının 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK'nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nun 370. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), 

2-Bölge Adliye Mahkemesi kararının temyiz kabiliyetinin bulunmadığı ve temyiz talebinin kötüniyetle yapıldığı anlaşıldığından HMK'nun 368. maddesi yollamasıyla aynı kanunun 329. maddesi uyarınca temyiz eden davacılar vekilinin takdiren 3.000,00 TL disiplin para cezası ile CEZALANDIRILMASINA, alınması gereken 35,90 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, 24.12.2018 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Haberler Haberleri

Arabuluculuk sınavını geçemediler

Adalet Bakanlığı'nın düzenlediği Arabuluculuk Sınavı, 24 Kasım'da yapıldı. Bu sınava arabulucu olmak isteyen 200 milletvekili de girdi. Vekiller arasında İBB Başkanlığı seçimlerinde dikkat çeken, mesleği avukatlık olan AKP Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz da yer alıyordu.Yavuz, sınavdan geçer no

Nafakada üç formül

AK Parti önümüzdeki günlerde nafaka ve çocukların icra ile görülmesine ilişkin düzenlemelerin de yer aldığı yargı paketini Meclis gündemine taşıyacak. Nafakada üç formül öne çıkıyor: "1- Nafaka evlilik süresine bakılmadan en fazla 5 yıl verilecek. Bu süre sonunda kesilecek. 2- Evlilik süresi kadar n

İptali kesinleşmemiş ödeme emri varken 2.kez ödeme gönderilebilir mi ?

Mahkemece; iptali kesinleşmemiş ödeme emri olmasına rağmen, mükerrer ödeme emri çıkarılamayacağı gerekçesi ile şikayetin kabulüne karar verilmiştir. Ancak takibe yönelik itiraz ve şikayetler hakkında verilen icra mahkemesi kararlarının kesinleşmesi gerekmeyeceğinden ve ilk ödeme emri iptal olmakla i

Önceki Haber

Ceza hukukunda mağdur kavramı-Zararın doğrudan olma şartı

Sonraki Haber

Özel okullarda çalışan öğretmenlerin sözleşmesinin haksız feshi