Bu konuda kolayca emsal karar bulabilmek için lütfen Karar Arama sayfamıza bakınız.

Yargıtay 2020 İş Bölümü Yayınlandı

Yargıtay

2020 yılı Yargıtay iş bölümü yayınlandı. İş bölümündeki hukuk dairelerine ilişkin değişiklikler aşağıdaki şekilde olmuştur. Ceza dairelerinde ise 2,7,9 ve 13. Ceza Dairelerinin görev alanlarında değişiklikler yapıldı,

BAM'ların kurulmasından önceki 2016 ve BAM'ların kurulmasından sonraki 2019 ve 2020 iş bölümü kararları incelendiğinde;

2016 yılına devreden temyiz aşamasındaki dosyalara kıyasla;

2018 yılında derdestini en fazla azaltan hukuk daireleri, sırasıyla 22, 5, 9, 20. Hukuk Daireleri olurken,

2019 yılında derdestini en fazla azaltan hukuk daireleri, sırasıyla 20, 16, 14, 9.  Hukuk Daireleri oldu.

Derdesttin azalıp azalmaması iş bölümündeki değişiklikler ile dönemsel bazı davaların artışı veya azalışına da bağlı olduğundan 2016 yılanda gelen temyiz dosyası ile 2019 yılanda gelen  temyiz dosyası orantılayarak yapılan 2019 yılında derdestini en fazla azaltan hukuk daireleri hesaplamasında ise; sırasıyla 16, 13, 9, 14. Hukuk Daireleri derdest temyiz dosyaları en fazla azaltan Hukuk Daireleri oldu. 

Hukuk Dairelerine BAM kurulmadan önce gelen dosya sayısı daire başına 11.086 iken, 2018'de bu rakam 11.057 ve 2019 ise 6398 oldu.

Hukuk Dairelerinin BAM öncesi verilere kıyasla temyiz dosyaları azaltma oranı 2018'de % 97,4 iken 2019'da % 57,85'e geriledi.

1.Hukuk Dairesine ilişkin bir iş bölümü değişikliği bulunmamakta.2.Hukuk Dairesinin iş alanına

Eklenenler :  Boşanma davasından bağımsız olarak açılan, her çeşit nafakaya ilişkin davalar ile karı-koca arasında Türk Borçlar Kanunu’ndan kaynaklanan eşya davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,  

Çıkartılanlar :  Eşler arasında mal rejimlerinden kaynaklanan (TMK m.202-281) davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar
3.Hukuk Dairesinin iş alanına
Eklenenler : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile hizmet sağlayıcıları arasında (hastane, eczane, optik vb.) yapılan sözleşmelerden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,4.Hukuk Dairesinin iş alanına

Eklenenler : Trafik kazası sonucu oluşan maddi hasara ilişkin tazminat davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
TBK'nın 19. maddesi gereğince muvazaa iddiasına ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanundan doğan ve bu kanundan dolayı diğer Dairelerin görev alanına girmeyen her türlü davalara ilişkin hüküm ve kararlar,
8.Hukuk Dairesinin iş alanına

Çıkartılanlar :  2004 sayılı İİK'nın 10. babında yazılı hükümlerden (kira alacağı ve tahliye) kaynaklanan itirazın kaldırılması ve tahliyeye ilişkin olup icra mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar, 
Kira alacağı nedeniyle başlatılan takipler üzerine icra mahkemelerince verilen itirazın kaldırılması kararları.10.Hukuk Dairesinin iş alanına

Metin değişikliği : 10 ve 21. Hukuk Dairelerine gelen ve ½ dağıtıma tabi işler... Dava türlerine göre tasnif edilerek ikiye ayrılıp haftanın belirli bir günü/günleri kura çekilmesi suretiyle bölüştürülüp liste halinde dairelere zimmet karşılığı teslim edilir. 
11.Hukuk Dairesinin iş alanına

Eklenenler :  Tarafların ve mahkemenin sıfatına bakılmaksızın, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu  .... 5147 sayılı Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkındaki Kanun ve 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun’dan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
12.Hukuk Dairesinin iş alanına

Eklenenler :   2004 sayılı İİK'nın 10. Babında yazılı hükümlerden (kira alacağı ve tahliye) kaynaklanan itirazın kaldırılması ve tahliyeye ilişkin olup icra mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar, 
Kira alacağı nedeniyle başlatılan takipler üzerine icra mahkemelerince verilen itirazın kaldırılması kararları.
Tacirler arasında, 2004 sayılı İİK'nın 10. babında yazılı hükümlerden (kira alacağı ve tahliye) kaynaklanan itirazın kaldırılması ve tahliyeye ilişkin olup icra mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar, ile kira alacağı nedeniyle başlatılan takipler üzerine icra mahkemelerince verilen itirazın kaldırılması kararlarının temyiz inceleme görevi 


15.Hukuk Dairesinin iş alanına

Eklenenler : Yükleniciden haricen satın alınan bağımsız bölüme ilişkin olup, 30.09.1988 tarihli 1987/2 E. 1988/2 K. sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme kararına dayalı tapu iptali ve tescil davaları


17.Hukuk Dairesinin iş alanına

Eklenenler : Sigortanın taraf olduğu ve trafik kazası sonucu oluşan cismani (bedensel) zarar ile ölüm nedeniyle destekten yoksun kalmadan kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar

Çıkartılanlar : TBK'nın 19. maddesi gereğince muvazaa iddiasına ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar, 
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanundan doğan ve diğer Dairelerin görev alanına girmeyen her türlü davalara ilişkin hüküm ve kararlar,19.Hukuk Dairesinin iş alanına

Değişen Metin: Tarafların ve mahkemenin sıfatına bakılmaksızın 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu uyarınca verilen hüküm ve kararlar.
20.Hukuk Dairesinin iş alanına

Eklenenler : .05.2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile 03.05.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu'na eklenen geçici 16. maddesi uygulaması sırasında, kat irtifakı ve kat mülkiyetine tabi taşınmazlardan kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na tabi taşınmazlara ilişkin bağımsız bölüme ilave yapılması, ortak alanlara inşaat yapılması, mimari projeye aykırı yapılaşmalardan kaynaklanan müdahalenin meni, tadilat projelerine izin verilmesi vb. davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,21.Hukuk Dairesinin iş alanına

Değişen Metin : 10 ve 21. Hukuk Dairelerine gelen ve ½ dağıtıma tabi işler, haftalık olarak esasa kaydedilmeksizin bir havuzda toplanır. Dava türlerine göre tasnif edilerek ikiye ayrılıp haftanın belirli bir günü/günleri kura çekilmesi suretiyle bölüştürülüp ....
https://www.yargitay.gov.tr/kategori/62

Yargıtay Haberleri

Kısmi eda külli tespit talepli belirsiz alacak davalarında sonradan yapılan talep artırımlarının ıslah niteliğinde olacağı

T.C.Yargıtay9. Hukuk DairesiEsas No:2017/1494/Karar No:2018/4853K. Tarihi:12.3.2018MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİDAVA : Davacı, ücret farkı alacağı, yıpranma prim farkı alacağı, yasal ilave tediye farkı alacağı, akdi tediye farkı alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.Yerel mahkemece, dava

Maaş haczi kesintisinin devam edip etmeyeceği

T.C.ADALET BAKANLIĞI İcra İşleri Dairesi Başkanlığı  Sayı  : 86420598-300/2678 02/04/2020 Konu : İcra kesintileri hk.   HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞ INA(Muhasebat Genel Müdürlüğ ü)İlgi :  31/03/2020 tarihli ve 83993637-705.99-E.228282 sayılı yazınız.İlgi sayılı y

Maaş haczi gereğince yapılan kesintiler İİK 330. madde uyarıca verilen takiplerin durdurulması kapsamında kalır mı?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 22.03.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve yayın tarihinde yürürlüğe giren karara göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, tüm ülkede -nafaka takipleri hariç-  

Önceki Haber

HSK'dan basın açıklaması

Sonraki Haber

Hemşireye salak diyen kaymakama kötü haber