Bu konuda kolayca emsal karar bulabilmek için lütfen Karar Arama sayfamıza bakınız.

Bölge Adliye Mahkemelerince verilen kararların temyizi üzerine Yargıtayca tesis edilen kararlar hakkında karar düzeltme yoluna başvurulamaz

Yargıtay

Bölge Adliye Mahkemelerince verilen kararların temyizi üzerine Yargıtayca tesis edilen kararlar hakkında karar düzeltme yoluna başvurulamaz


ÖZET : Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başladığı 20/07/2016 tarihinden sonra anılan mahkemelerce verilen kararların temyizi üzerine Yargıtayca tesis edilen kararlar hakkında Hukuk Muhakemeleri Kanununda karar düzeltme yoluna başvurulabileceğine dair bir düzenleme bulunmamaktadır.


T.C.

Yargıtay

12. Hukuk DairesiEsas No:2019/8637


Karar No:2019/10303


BÖLGE ADLİYE


MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 21. Hukuk Dairesi


İLK DERECE


MAHKEMESİ : İstanbul Anadolu 13. İcra Hukuk Mahkemesi
Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın dosyası Dairemize gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :


6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun Geçici 3. maddesinin 2. fıkrasında; Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce aleyhine temyiz başvurusunda bulunulmuş olan kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 26/09/2004 tarih ve 5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki 427 ila 454. madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağı düzenlemesine yer verilmiş olup, Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başladığı 20/07/2016 tarihinden sonra anılan mahkemelerce verilen kararların temyizi üzerine Yargıtayca tesis edilen kararlar hakkında Hukuk Muhakemeleri Kanununda karar düzeltme yoluna başvurulabileceğine dair bir düzenleme bulunmamaktadır.


Somut olayda; İstanbul Anadolu 13. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 21/09/2017 tarih ve 2017/282 E. - 2017/664 K. sayılı kararına karşı davacı vekili tarafından istinaf talebinde bulunulduğu, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 21. Hukuk Dairesi'nin 05/10/2018 tarih ve 2018/1791 E. - 2018/2116 K. sayılı kararı ile; istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği, bu karara karşı davacı vekili tarafından temyiz yoluna başvurulması üzerine, Dairemizin 20/03/2019 tarih ve 2018/16003 E.-2019/4841 K. sayılı ilâmı ile Bölge Adliye Mahkemesi kararının onandığı anlaşılmaktadır.


Davacı vekili tarafından onama kararının tebliği üzerine karar düzeltme talebinde bulunulmuş ise de, yukarıda da açıklandığı üzere, Bölge Adliye Mahkemesi kararlarının temyizi üzerine Yargıtayca verilen kararlar hakkında karar düzeltme yoluna gidilmesi mümkün olmadığından, bu yöndeki dilekçenin reddine karar vermek gerekmiştir.


SONUÇ:1-Yukarıda yazılı nedenlerle karar düzeltmeye ilişkin dilekçenin REDDİNE,


2- Bölge Adliye Mahkemesi kararlarının temyizi üzerine Yargıtayca verilen kararlara karşı karar düzeltme yoluna gidilmesi mümkün olmayıp karar düzeltme talebinin kötüniyetle yapıldığı anlaşıldığından, HMK'nun 368. maddesi yollamasıyla aynı Kanunun 329/2. maddesi uyarınca karar düzeltme talebinde bulunan davacı vekili Av. ...'ın takdiren 3.000,00 TL disiplin para cezası ile CEZALANDIRILMASINA, para cezasının mahal mahkemesince yerine getirilmesine, 17/06/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.

https://www.hukukwork.com/blog/38/bolge-adliye-mahkemelerince-verilen-kararlarin-tem/

Yargıtay Haberleri

Kısmi eda külli tespit talepli belirsiz alacak davalarında sonradan yapılan talep artırımlarının ıslah niteliğinde olacağı

T.C.Yargıtay9. Hukuk DairesiEsas No:2017/1494/Karar No:2018/4853K. Tarihi:12.3.2018MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİDAVA : Davacı, ücret farkı alacağı, yıpranma prim farkı alacağı, yasal ilave tediye farkı alacağı, akdi tediye farkı alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.Yerel mahkemece, dava

Maaş haczi kesintisinin devam edip etmeyeceği

T.C.ADALET BAKANLIĞI İcra İşleri Dairesi Başkanlığı  Sayı  : 86420598-300/2678 02/04/2020 Konu : İcra kesintileri hk.   HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞ INA(Muhasebat Genel Müdürlüğ ü)İlgi :  31/03/2020 tarihli ve 83993637-705.99-E.228282 sayılı yazınız.İlgi sayılı y

Maaş haczi gereğince yapılan kesintiler İİK 330. madde uyarıca verilen takiplerin durdurulması kapsamında kalır mı?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 22.03.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve yayın tarihinde yürürlüğe giren karara göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, tüm ülkede -nafaka takipleri hariç-  

Önceki Haber

Avukatlara Özel usulsüzlük cezası - Avukatın azli - Düzenlemesi gereken serbest meslek makbuzu - Avukatın ücrete hak kazanıp kazanamadığı

Sonraki Haber

Özel üretim araçta boya kalınlığının farklı ölçülerde olması -Bedel indirimi