Bu konuda kolayca emsal karar bulabilmek için lütfen Karar Arama sayfamıza bakınız.

avukatın icra takibinden sonra borçluya sms ve mektup göndermesi

Avukatlık-Barolar

Türkiye Barolar Birliği 

Disiplin Kurulu


Tarih
3.11.2018
Esas
2018/758
Karar
2018/982

* Borçluya takip öncesi uyarı mektubu gönderilebilir ancak asla baskı ve tehdit içerikli olamaz ve takip sonrasında ise bu yazıların icra aracılığı ile gönderilmesi asıldır.

  (Av. Yas. 34, 134 TBB Mes. Kur. 3,4, 41)

 

 

 


Şikâyetli avukat hakkında, “Alacaklı … vekili sıfatıyla, borçlu şikâyetçi hakkında yürüttüğü icra takibi sırasında, vaki itirazla takip durduğu halde şikâyetçinin cep telefonuna kısa mesaj gönderdiği” iddiası üzerine başlatılan disiplin kovuşturmasında eylem sabit görülerek ceza tayin edilmiştir. 

Şikâyetli sözlü ve yazılı savunmalarında özetle; ... 12. İcra Müdürlüğünün 2011/6465 esas sayılı dosyasındaki takibin Avukat K.S. tarafından açıldığını, söz konusu dosya ile ilgili ofislerince bir işlem yapılıp yapılmadığının, yapıldıysa da ne yapıldığının müvekkil şirketteki ve ofisteki belgeler içinde detaylı bir biçimde araştırılmakta olduğunu, söz konusu dosyanın kurum tarafından sistem üzerinden kendi ofislerine atandığını, şikâyetçinin bahsettiği hususlarda henüz bir kayda rastlanmadığını, tespit edilecek hususlarda ayrıca bilgi verileceğini, şikâyetçinin takibe itiraz ederek durdurduğuna dair bir bilgi olmadığını, bu haliyle kendi bilgisi dışında personeli tarafından şikâyetçiye söz konusu SMS’lerin atıldığını, şikâyetçinin kendisini araması üzerine icra dosyasına bakarak durumu öğrendiğini ve SMS atmayı sonlandırdığını, personelini bu konuda uyardığını, şikâyetçinin bilgilendirildiğini ve şikâyetinden feragat ettiğini beyan etmiştir. 

İncelenen dosya kapsamından; Baro Yönetim Kurulu’nun 28.11.2017 günlü kararı ile Avukatlık Kanunu’nun 34, 134, Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın 3, 4 ve 41.maddeleri uyarınca şikâyetli avukat hakkında disiplin kovuşturması açılmasına karar verildiği, 

… A.Ş.’ye kayıtlı telefon hattı üzerinde borcu olduğu iddiasıyla şikâyetçi aleyhine ... 12. İcra Müdürlüğünün 2011/6465 esas sayılı dosyası ile icra takibi başlatıldığı, 11.11.2011 tarihinde şikâyetlinin itirazı üzerine takibin durdurduğu, 

…’ya kayıtlı herhangi bir hat satın almamış olması ve adına görünen hattı kimin çıkardığını da bilmemesi sebebiyle şikâyetçinin savcılığa suç duyurusunda bulunduğu, ancak …’nın sözleşme aslı sunamaması nedeniyle ... Cumhuriyet Başsavcılığının 2011/18068 soruşturma ve 2013/3851 karar sayılı 01.02.2013 günlü kararıyla kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği, 

Şikâyetçinin iki yıldır şikâyetli adına kayıtlı görünen 4 farklı numaradan, kendi adına kayıtlı 4 farklı numaraya sürekli olarak “borcunu ödemesi, hakkında ihtiyati haciz kararı alındığı, ödemezse hacze gelineceği, faizsiz ödeme için irtibat numarası” şeklinde mesajlar geldiği ve aramalar yapıldığını, tehdit ve taciz edildiğini beyan ettiği, söz konusu SMS’lerin ekran görüntülerinin dosyamız içerisinde yer aldığı, 

Şikâyetçinin 25.03.2018 kayıt tarihli dilekçe ile şikâyetinden vazgeçtiği, 

İncelemenin duruşmalı yapıldığı, Baro Disiplin Kurulu’nca; “Şikâyetçi aleyhine ... 12. İcra Müdürlüğünün 2011/6465 sayılı dosyasından yapılan 7 örnek icra takibine şikâyetçi/borçlu tarafından itiraz edilmesine rağmen Kurulumuzun ve Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu’nun yerleşmiş kararlarında belirtildiği üzere icra takibi açıldıktan sonraki her türlü yazışmanın icra müdürlüğü vasıtasıyla yapılması gerekmesine rağmen şikâyetçiye borçla İlgili ödemeler yapması konusunda, ‘adresinize icraî haciz işlemi yapılacaktır, icraî işlem saati için av. tüm yasal uyarılara rağmen borcunuz ödenmemiştir. Adresinize ihtiyati haciz işlemi yapılacaktır.- borcunuzla ilgili adresinize gün içinde ihtiyati haciz işlemi yapılacaktır’ gibi defalarca uyarı nitelikli SMS’ler gönderilmiş olması 1136 sayılı Kanun’un 34, 134 ve Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın 3 ve 4. maddelerine aykırı olup aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.” gerekçesiyle oy çokluğu ile kınama cezası tayin edildiği, 

Karşı oy yazısının; “Alacaklı vekilinin borçluya icra tehdidi içermeyen kampanyalar hakkında borçlu lehine bilgi vermeye yönelik mesaj ve arama yapmasının meslek kurallarına aykırı olmadığı kanaatindeyim. Ancak icra takibine itiraz ile icraya yönelik tüm işlemler durur. İcra İflas Kanununa göre sadece itirazın kaldırılması veya itirazın iptali kararı alınmasından itibaren icra takibi kaldığı yerden devam eder. Şikâyetçi 11.11.2011 tarihinde ... 12. İcra Müdürlüğünün 2011/6465 sayılı dosyaya itiraz etmiş, aynı tarihte de icra müdürlüğünce takibin durdurulmasına karar verilmiştir. Avukat Mesleki çalışmasını kamunun inancı ve mesleğe güveni sağlayacak şekilde ve işini tam bir sadakatle yürütür(Meslek Kuralları 3), Avukat Mesleğin itibarım zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorundadır. (Meslek Kuralları 4) , şikâyetli avukat mevcut icra dosyasını takip etmekle yükümlüdür. Kaldı ki şikâyet tarihinde bir icra dosyasının İtirazlı olup olmadığı elektronik imza sistemi ile çok kolay ortaya çıkmaktadır. Buna rağmen şikâyetçinin böyle bir borcu olmadığı iddiası ile itiraz etmesine rağmen şikâyetlinin sanki hiç itiraz edilmemiş gibi borcu ödemeye ikna edecek davranışlarda bulunmasının Meslek Kuralları 3, 4 maddelerine ve Avukatlık Kanunu’nun 34. maddesine aykırı olduğu, bu gerekçe İle Avukatlık Kanunu 136. madde de dikkate alınarak şikâyetli hakkında para cezası verilmesi sonuç ve kanaatindeyim.” şeklinde olduğu, 

Şikâyetlinin disiplin sicil özetinde, eylem tarihleri itibariyle tekerrüre esas, 22.06.2013 kesinleşme tarihli uyarma, 03.05.2014 tarihli kınama cezası olduğu, 

Şikâyetli avukatın 12.06.2018 kayıt tarihli itiraz dilekçesinde özetle; verilen cezanın haksız olduğunu, şikâyetten vazgeçmenin hakkındaki tüm iddiaları geçersiz kıldığını belirterek mezkûr kararın kaldırılmasını talep ettiği, 

İtiraza cevap verilmediği görülmüştür. 

Dosya kapsamından şikâyetçinin aleyhinde başlatılan icra takibine itiraz ederek takibin durmasına karar verildiği halde şikâyetli avukat tarafından kendi adına kayıtlı görünen 4 farklı numaradan şikâyetçinin telefonuna sürekli olarak “borcunu ödemesi, hakkında ihtiyati haciz kararı alındığı, ödemezse hacze gelineceği, faizsiz ödeme için irtibat numarası” şeklinde mesajlar geldiği ve aramalar yapıldığı, bu mesaj ve aramaların itiraz ile duran icra takibine uygulanması mümkün olmayan haciz ve şikâyet işlemlerine ilişkin beyanlar içerdiği görülmektedir. Kurulumuzun yerleşik kararları uyarınca borçluya takip öncesi uyarı mektubu gönderilebilir ancak asla baskı ve tehdit içerikli olamaz ve takip sonrasında ise bu yazıların icra aracılığı ile gönderilmesi asıldır. 

Bu nedenlerle, şikâyetli avukatın eyleminin Avukatlık Kanunu’na ve Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’na aykırı olduğuna ilişkin Baro Disiplin kurulu kararı hukuken isabetli olmakla, itirazın reddi ile usul ve yasaya uygun kararın onanmasına karar verilmiştir. 

 Gereği düşüldü:

 1-Şikâyetli avukatın itirazının reddine, … Barosu Disiplin Kurulu’nun Şikâyetlinin “Kınama Cezası ile Cezalandırılmasına” ilişkin 27.04.2018 gün ve 2017/189 Esas, 2018/72 Karar sayılı kararının ONANMASINA

2-Kurulumuz kararının tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemesinde dava yolu açık olmak üzere, 

Oy birliği ile karar verildi.

Avukatlık-Barolar Haberleri

Sulh halinde karşı tarafın akti vekalet ücretinden sorumlu olmayacağına dair emsal karar

T.C. YARGITAY 13. Hukuk DairesiESAS NO : 2020/373 KARAR NO : 2020/4575                         T Ü R K   M İ L L E T İ    A D I N AY A R G I T A Y   İ L A M IMAHKEMESİ : .TARİHİ : 20/01/2015NUMARASI :

Borçlunun yakınlarına SMS atan avukata Kişisel Verileri Koruma Kurulundan 125 Bin TL para cezası

“İlgili kişinin kişisel verilerinin, hakkında icra takibi yapan avukat tarafından hukuka aykırı olarak işlenmesi ve açıklanmasına ilişkin şikayet” ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 28/05/2020 Tarihli ve 2020/429 Sayılı Karar ÖzetiKarar Tarihi:28/05/2020Karar No:2020/429Konu Özeti:İlgili k

Avukatlık Kanunu değişikliği resmi gazetede yayınlandı

15 Temmuz 2020 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : 31186KANUNAVUKATLIK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 7249                                             

Önceki Haber

Kaldıraçlı alım satım çerçeve sözleşmesi Görevli mahkeme

Sonraki Haber

Avukatın ilamı iki kez takibe koyması