Bu konuda kolayca emsal karar bulabilmek için lütfen Karar Arama sayfamıza bakınız.

AAÜT'sinde 2020 yılında yapılan gözden kaçırılmaması gereken değişiklikler

Avukatlık-Barolar

2020 Yılında Uygulanacak Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi tarihinde 02.01.2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak aynı tarihte yürürlüğe girdi.
 

2020 AAÜT'sinde en büyük değişiklik: maddi tazminat istemli davalarda kısmı redde davalı lehine hükmedilen vekalet ücretine sınırlandırılma getirmesi ile maktu ücretlerde genel olarak yüzde 25’lik artış ve nisbi ücretlerde ise 2004’den bu yana sabit olan %12’lik ilk dilim %15’e yükseltilmesi ile her dilimde de iyileştirmeler yapılması oldu.


Bunların dışında; seri davalar ile nafaka, kira tespiti ve tahliye davalarında vekalet ücretine ilişkin de önemli değişiklikler yapıldı.

Yapılan değişiklikler şu şekilde: 

İcra ve iflas müdürlükleri ile icra mahkemelerinde ücret
MADDE 11 – (1) İcra ve İflas Müdürlüklerindeki hukuki yardımlara ilişkin avukatlık ücreti, takip sonuçlanıncaya kadar yapılan bütün işlemlerin karşılığıdır. Konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, bu Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Şu kadar ki takip miktarı 4.000,00 TL’ye kadar olan icra takiplerinde avukatlık ücreti, bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde, icra dairelerindeki takipler için öngörülen maktu ücrettir. Ancak, bu ücret asıl alacağı geçemez.

(2019 AAÜT'de 1. fıkradaki bu rakam 3.750,00 TL şeklindeydi. Bu madenin 6. bendindeki"(6) Çocukla şahsi münasebetlerin düzenlenmesine dair ilamın icra müdürlüğü aracılığıyla yerine getirilmesi halinde alacaklı lehine Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünün birinci sırasındaki maktu avukatlık ücretine hükmolunur." şeklindeki düzenleme 11. madde metninden çıkartılmıştır )


Tarifelerin üçüncü kısmına göre ücret
MADDE 13 – (1) Bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki yardımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, davanın görüldüğü mahkeme için bu Tarifenin ikinci kısmında belirtilen maktu ücretlerin altında kalmamak kaydıyla (7 nci maddenin ikinci fıkrası, 10 uncu maddenin üçüncü fıkrası ile 12 nci maddenin birinci fıkrası, 16 ncı maddenin ikinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla) bu Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir.


(Parantez içindeki madde numaralarından 9 uncu maddenin birinci fıkrasının son cümlesi madde metninden çıkartılmıştır. Atıftan çıkartılan 9. maddenin 1. fıkrasının son cümlesi ise şu şekildedir :  Nafaka, kira tespiti ve tahliye davalarında ücret MADDE 9 – (1) Tahliye davalarında bir yıllık kira bedeli tutarı, kira tespiti ve nafaka davalarında tespit olunan kira bedeli farkının veya hükmolunan nafakanın bir yıllık tutarı üzerinden bu Tarifenin üçüncü kısmı gereğince hesaplanacak miktarın tamamı, avukatlık ücreti olarak hükmolunur. Bu miktarlar, bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde davanın görüldüğü mahkemeye göre belirlenmiş bulunan ücretten az olamaz.)


(3) Maddi tazminat istemli davanın kısmen reddi durumunda, karşı taraf vekili yararına bu Tarifenin üçüncü kısmına göre hükmedilecek ücret, davacı vekili lehine belirlenen ücreti geçemez.

(Madde metnine 3. fıkra eklenmiştir)

(4) Maddi tazminat istemli davaların tamamının reddi durumunda avukatlık ücreti, bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümüne göre hükmolunur.

(Madde metnine 4. fıkra eklenmiştir)Tahkimde ve Sigorta Tahkim Komisyonunda ücret
MADDE 17 – (1) Hakem önünde yapılan her türlü hukuki yardımlarda bu Tarife hükümleri uygulanır.
....
(2) Sigorta Tahkim Komisyonları, vekalet ücretine hükmederken, bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde asliye mahkemeleri için öngörülen ücretin altında kalmamak kaydıyla bu Tarifenin üçüncü kısmına göre avukatlık ücretine hükmeder. Ancak talebi kısmen ya da tamamen reddedilenler aleyhine bu Tarifeye göre hesaplanan ücretin beşte birine hükmedilir. Konusu para ile ölçülemeyen işlerde, bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde asliye mahkemeleri için öngörülen maktu ücrete hükmedilir. Ancak talebi kısmen ya da tamamen reddedilenler aleyhine öngörülen maktu ücretin beşte birine hükmedilir. Sigorta Tahkim Komisyonlarınca hükmedilen vekalet ücreti, kabul veya reddedilen miktarı geçemez.


(Tarifenin üçüncü kısmına göre nisbi avukatlık ücretine hükmedilen durumlarda da talebi kısmen ya da tamamen reddedilenler aleyhine tarifeye göre hesaplanan nisbi ücretin beşte birine hükmedilir. şeklindeki cümle yukarıda koyulaştırılan şekilde değiştirilmiştir)Seri davalarda ücret
MADDE 22 – (1) İhtiyari dava arkadaşlığının bir türü olan seri davalar ister ayrı dava konusu yapılsın ister bir davada birleştirilsin toplamda on dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam avukatlık ücretine, toplamda elli dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %50’si oranında avukatlık ücretine, toplamda yüz dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %40’ı oranında avukatlık ücretine, toplamda yüzden fazla açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %25’i oranında avukatlık ücretine hükmedilir. Duruşmalı işlerde bu şekilde avukatlık ücretine hükmedilmesi için dosyaya ilişkin tüm duruşmaların aynı gün aynı mahkemede yapılması gerekir.


(Eski madde şu şekildedir:  [Koyulaştırılan rakamlar değişiklik yapılan yerlerdir] MADDE 22 – (1) İhtiyari dava arkadaşlığının bir türü olan seri davalar ister ayrı dava konusu yapılsın ister bir davada birleştirilsin toplamda onbeş dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam avukatlık ücretine, toplamda altmış dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %60'ı oranında avukatlık ücretine, toplamda yüzelli dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %50'si oranında avukatlık ücretine, toplamda yüzelliden fazla açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %30'u oranında avukatlık ücretine hükmedilir. Duruşmalı işlerde bu şekilde avukatlık ücretine hükmedilmesi için dosyaya ilişkin tüm duruşmaların aynı gün aynı mahkemede yapılması gerekir.)Tarifenin 1 ve 2 Kısımlarındaki ücretlerde değiştirilmiş olup, 3. Kısımdaki oranların ise şu şekilde değiştirilmiştir :
Avukatlık-Barolar Haberleri

Sulh halinde karşı tarafın akti vekalet ücretinden sorumlu olmayacağına dair emsal karar

T.C. YARGITAY 13. Hukuk DairesiESAS NO : 2020/373 KARAR NO : 2020/4575                         T Ü R K   M İ L L E T İ    A D I N AY A R G I T A Y   İ L A M IMAHKEMESİ : .TARİHİ : 20/01/2015NUMARASI :

Borçlunun yakınlarına SMS atan avukata Kişisel Verileri Koruma Kurulundan 125 Bin TL para cezası

“İlgili kişinin kişisel verilerinin, hakkında icra takibi yapan avukat tarafından hukuka aykırı olarak işlenmesi ve açıklanmasına ilişkin şikayet” ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 28/05/2020 Tarihli ve 2020/429 Sayılı Karar ÖzetiKarar Tarihi:28/05/2020Karar No:2020/429Konu Özeti:İlgili k

Avukatlık Kanunu değişikliği resmi gazetede yayınlandı

15 Temmuz 2020 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : 31186KANUNAVUKATLIK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 7249                                             

Önceki Haber

E-Satışla ilgili kaçakçılık kararı

Sonraki Haber

Zabıt katibinin arşiv odasında stajyer avukata yönelik cinsel saldırısı