Maketten daire satışı-Ödenen bedelin iadesi davası-İbranamenin geçersizliği

Ticaret-Tüketici-Tazminat Hukuku

13. Hukuk Dairesi         2016/21339 E.  ,  2019/8450 K.


"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi


Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün davacı avukatınca duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde duruşmalı temyiz eden davacı vekili avukat ... Buğdaycıgil ile davalı ... Konu İnş.A.Ş. vekili avukat ...'in gelmeleriyle duruşmaya başlanılmış ve hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten sonra karar için başka güne bırakılmıştı. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalı ile bağımsız bölüm satışı için maketten kampanyalı taşınmaz satış sözleşmesi ve bu bedelin ödenmesi için toplamda 1.300.000,00 TL tutarında olan 60 adet senet ve ödeme planı tablosu imzalandığını, bu senetleri vadesi geldikçe ödemekteyken dairenin istenilen özellik ve şartlarda teslim alınamayacağının anlaşıldığını, dairenin anahtar teslimi veya tapuda teslim yapılmadığını, sonrasında vadesi gelmeyen senetlerini iade ettiklerini, ancak ödemiş olduğu parayı yıllardır oyalamak suretiyle iade etmediklerini, davalıya 81.900,00 TL ödeme yaptığını, bunun dışında da bir süre senetleri ödemeye devam ettiğini, ifa imkansızlığı nedeniyle ödemiş olduğu tutarların aynen iade edilmesinin gerektiğini ileri sürerek; fazlaya dair hakları saklı kalarak davalının sebepsiz zenginleştiği tutarın ödeme tarihlerinden itibaren yasal faizi ile aynen iadesine karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davacının kendi isteği ile taşınmazı almaktan vazgeçtiğini, şirketin kusurunun bulunmadığını, davacı ödeme yapamayacağını beyan ederek cayma hakkını kullandığını ve bu durumu el yazısı ile beyan ederek şirketi ibra ettiğini savunarak davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dava, gayrimenkul satış sözleşmesinin iptali nedeniyle ödenen bedelin tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece, davacının vermiş olduğu senetlerin iade edildiği, davacının davalı tarafa ibraname vermiş olması gerekçe gösterilerek davanın reddine karar verilmiş ise de, 12.2.2012 tarihli ibranamede davacıdan ne kadar para tahsil edildiği, ibranameye konu hukuki ilişkinin ne olduğu, ibraname kapsamında davacıya ödeme yapılıp yapılmadığı ve miktarı hususlarında herhangi bir açıklama bulunmamaktadır. Bu kapsamda, adı geçen belge ibraname şartlarını taşımadığından bu şekilde düzenlenen ibraname davacıyı bağlamaz. O halde, mahkemece tarafların tüm delilleri getirtilerek davacının davalıya yaptığı ödeme araştırılarak sonucuna uygun karar verilmesi gerekirken mahkemece, yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

2-Bozma nedenine göre davacının sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle davacının sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine ye olmadığına, 2.037,00 TL duruşma avukatlık parasının davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, HUMK’nun 440/I maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18/09/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Önceki Haber

Sulh halinde tarafların birlikte sorumlu olduğu vekalet ücreti-Akdi vekalet ücretinin bu kapsamda sayılmadığı

Sonraki Haber

Ticari taksi şoförünün işçilik alacağı davası-Hasılat kirası olup olmadığının araştırılması gereği

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum Yap