Şirketin borcu için ortağına 89/1 ihbarnamesi gönderilebileceği

27.2.2020 13:10:55

12. Hukuk Dairesi         2016/27329 E.  ,  2017/4196 K.


MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı tarafından kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile yapılan icra takibinde, borçlu ... Ltd.Şti’nin hak ve alacaklarının haczi için şikayetçi üçüncü kişi ...'ya, sırasıyla İİK'nun 89. maddesi uyarınca 1, 2 ve 3. haciz ihbarnamelerinin tebliğ edildiği, adı geçenin, icra mahkemesine başvurusunda, borçlu şirketin ortağı olup, şirkete karşı üçüncü kişi sayılamayacağından, haciz ihbarnamelerinin iptalini istediği, mahkemece istemin kabulüne karar verildiği anlaşılmıştır.

Hukuk Genel Kurulu’nun, 11.05.2016 tarih ve 2014/12-1078 esas, 2016/1600 karar sayılı kararında, şirket ortağının, İİK'nun 89. maddesinin uygulanmasında, şirket açısından 3.kişi sayılacağı ve şirket hakkında borçlu sıfatıyla yapılan icra takibi nedeniyle, borçlu şirketin hak ve alacaklarının haczi için şirket ortağına İİK'nun 89. maddesi uyarınca haciz ihbarı gönderilebileceği kabul edilmiştir.

Dairemizce, her ne kadar daha önce İİK'nun 89. maddesi açısından şirket ortağı, şirket yönünden üçüncü kişi kabul edilmemekte ise de, anılan karar doğrultusunda içtihat değişikliğine gidilerek, Hukuk Genel Kurulu’nca kabul edilen ilke benimsenmiştir.

Bu durumda, şirket hakkında yapılan icra takibi nedeniyle, şirket ortağı olan şikayetçiye İİK'nun 89. maddesi uyarınca haciz ihbarı gönderilmesinde yasaya aykırılık bulunmadığından, mahkemece, şikayetin reddi yerine kabulü yönünde hüküm tesisi bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20.03.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.