Projeden konut satışı-maket ve tanıtım belgelerinde gösterilen imalatların yapılmaması-Değer kaybı

5.3.2020 14:48:59

13. Hukuk Dairesi         2019/6538 E.  ,  2020/760 K.
MAHKEMESİ :Tüketici MahkemesiTaraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.


KARAR


Davacı, davalılardan .... Geliştirme ve Yatırım A.Ş.‘nin Ümraniye-Çekmeköy- .....Mahallesi 2 Pafta, 3329 parsel üzerinde inşa ettiği .... isimli projeden dava dışı ...ın konut aldığını ve 07.02.2013 tarihinde konut ile birlikte eksik ve ayıplı işler ile ilgili tüm dava haklarını kendisine devir ve temlik ettiğini, site ortak kullanım alanları, tenis kortları, basketbol sahası, çocuk oyun alanı, koruluk ve koşu parkurundan oluşan sitenin ön kısmında yer alan spor alanının halen inşa edilmediğini ve mülkiyetinin teslim edilmediğini, ...Sitesinin davalılar tarafından tanıtımında, kataloglarında, reklamlarında, ilanlarında, bildirilen tenis kortları, basketbol sahası, koruluk, çocuk oyun alanı ve koşu parkurundan oluşan spor alanının, ortak kullanım alanı kapsamında olduğunu, mülkiyetinin de kat maliklerine ait olacağı taahhüt edilmesine rağmen davalıların bu edimlerini de yerine getirmediklerini, bu nedenle zarara uğradıklarını ileri sürerek, ...sitesinin ön kısmında bulunan, yerleşim planlarında, maketlerde, tanıtımlarda yer alan alanın ve üzerindeki tüm sosyal tesislerin, dava tarihindeki rayiç bedeli ile davacıların bağımsız bölümlerinde vuku bulmayan değer artışının, dairelerin sürüm değerindeki azalma da gözönünde bulundurularak davacının arsa payına isabet eden bedel indirimi ve tazminatın tespiti ile şimdilik 10.000,00 TL'nin dava tarihinden, tazmin tarihine kadar geçen sürede işleyecek faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiş, ıslah ile talebini arttırmıştır.

Davalı... Geliştirme İnşaat ve Yatırım A.Ş., davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucu, davanın kısmen kabulü ile 10.000,00 TL'nin dava tarihinden 6.257,25 TL'nin ıslah tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi olan 23/10/2014 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davacı ve davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davanın reddine dair verilen 23.10.2014 tarihli kararın davacı tarafından temyizi üzerine Dairemizin 25.10.2017 tarih, 2015/22631 E.-2017/10174 K. sayılı ilamı ile; “ Uyuşmazlık, dosya kapsamına göre ilan edilen ortak alanların taahhüt edildiği şekilde yapılmamış olmasından kaynaklanmaktadır. Mahkemece, tapu kayıtlarının aleniliği ilkesi doğrultusunda site sosyal alanlarının sitenin bulunduğu parsel dışına yapılmış olması karşısında meydana gelen durum açık ayıp olarak değerlendirilmiş olup, yasal süresi içerisinde ayıp ihbarında bulunmayan davacı yönünden davanın reddine karar verilmiş ise de; teknik şartnamede gösterilip maketlerde belirtilmek sureti ile bu yerlerin siteye dahil olduğu intibaı uyandırılmıştır. Dava, eksik iş değer düşümünden kaynaklanan isteme ilişkin olup, öyle olunca mahkemece, bu yerlerin siteye dahili halinde taşınmazların değeri ile siteye dahil edilmemesi halinde taşınmazın değeri belirlenerek, yapılacak oran sonrasında davacının payı belirlenip, sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken, aksi düşüncelerle yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirir.” gerekçesiyle bozulmuştur. Mahkemece, bozma ilamına uyulmuştur. Bozma ilamı kapsamında alınan bilirkişi raporunda davaya konu eksik işler nedeniyle taşınmazda meydana gelen değer azalmasının 73.000,00 TL olduğu tespitine yer verilmiş ve mahkemece gerekçeli kararda bu raporun hükme esas alındığı belirtilmiş, ne var ki davanın 16.257,25 TL yönünden davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, gerekçede bu sonuca nasıl ulaşıldığına dair herhangi bir açıklamaya da yer verilmemiştir. Hükme esas alındığı belirtilen bilirkişi raporu ile hüküm ve gerekçe arasında çelişki oluşturulması usul ve yasaya aykırı olup, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 297. maddesi gereğince hükmün bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.

2-Bozma nedenine göre tarafların sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın BOZULMASINA, (2) nolu bentte açıklanan nedenle tarafların sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin alınan 288,00 TL harcın istek halinde davalıya iadesine, HUMK’nun 440/I maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 30/01/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.