Yer gösterme tutanağı- Ticari vekil sıfatı-Komisyon ücret alacağı

12.3.2020 13:23:11

11. Hukuk Dairesi         2018/5483 E.  ,  2019/6657 K.


MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİTÜRK MİLLETİ ADINATaraflar arasında görülen davada İstanbul 8. Asliye Ticaret Mahkemesince bozmaya uyularak verilen 20/12/2017 tarih ve 2016/259-2017/1000 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davacı vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkilinin gayrimenkul aracılık ve komisyon işleri yaptığını, davalılardan ... müvekkiline başvurarak, diğer davalının kiralık yer aradığını bildirdiğini, bu amaçla müvekkili ile davalı ... arasında gayrimenkul görme formu düzenlendiğini ve davalı şirkete uygun bir yerin gösterildiğini ancak davalı şirket tarafından söz konusu gayrimenkulün kiralanmasına karşın müvekkiline gerekli hizmet bedelinin ödenmediğini ileri sürerek şimdilik 10.000 USD’nin dava tarihine kadar işlemiş ve işleyecek en yüksek döviz faizi ile birlikte davalılardan müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı ...Ş. vekili, müvekkili ile davacı arasında düzenlenmiş bir tellallık sözleşmesinin bulunmadığını ve davalı ... müvekkilini temsil yetkisinin bulunmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Davalı ... vekili, müvekkilinin davalı şirketi temsil görevinin bulunmadığını, davacı temsilcisinin görevini yaptığının kanıtı olmak üzere müvekkili ile davacı temsilcisi arasında boş bir belgenin imzalandığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece dosya kapsamı ve bozma ilamı çerçevesine göre; 6098 sayılı TBK'nın 551. maddesi bakımından davalı gerçek kişinin ticari vekil olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, gayrimenkul kiralanması gibi yüklü ve borç doğuracak bir işlemin makul ve olağan işlem sayılamayacağı, davalı şirket tarafından davalı gerçek kişinin bu işlerde sürekli olarak aracı gibi kullanıldığına dair delil bulunmadığı, aynı zamanda yer gösterme belgesine konu edilen taşınmazın davalı şirket ile dava odışı malik tarafından bizzat yapılan akitle kiralandığı, kira ilişkisinin davacının yer göstermesi sonucunda kurulduğunun sabit olmadığı, davacının davalı gerçek kişinin ticari vekil olduğunu ispat edemediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve Daire'nin bozma kararı ile davalılar yararına usulü müktesep hak doğmasına göre, davacı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanunu uygun bulunan hükmün ONANMASINA,aşağıda yazılı bakiye 8,50 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, 23/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.