Bu konuda kolayca emsal karar bulabilmek için lütfen Karar Arama sayfamıza bakınız.

İCRA TAKİBİNİN DURMASI NE ANLAMA GELİR

Yargıtay

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, tüm ülkede -nafaka takipleri hariç-  icra ve iflas takipleri ile ihtiyati hacizler, 22.03.2020 ile 30.04.2020 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığınca durdurulmasına karar verildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 22.03.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve yayın tarihinde yürürlüğe giren karara göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takipleri 30 Nisan tarihine kadar durduruldu.

Ayrıca bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verildi.

İİK 330. MADDE METNİ
İcra takiplerinin durdurulması halleri: 
Madde 330 - Salgın hastalık, umumi bir musibet veya harb halinde Cumhurbaşkanı *1* karariyle memleketin bir kısmında veya bazı iktisadi zümreler lehine muayyen bir müddet için icra takipleri durdurulabilir.

İCRA TAKİBİNİN DURMASI NE ANLAMA GELİR
Cumhurbaşkanlığının icra takiplerinin durdurulması kararının dayanağı İcra ve İflas Kanunun 330. maddesi olup, Cumhurbaşkanının kararı ile belli bir bölgede veya belli bir ekonomik sınıf lehine olmak üzere, icra takiplerinin belli bir süre için durdurulmasına salgın hastalık, umumi bir musibet veya harb nedeniyle borçlarını ödeyemeyen borçlulara yardım etmek için İİK 330. madde gereğince takiplerin durdurulmasına karar verilebilir.
İcra takiplerinin durdurulmasına karar verecek olan merciide Cumhurbaşkanıdır.   Cumhurbaşkanlığı kararında o bölgedeki (veya o ekonomik sınıifa dahil) borçlular kendiliğinden istifade eder. Bundan faydalanmak için her borçlunun, tek tek icra hukuk mahkemesine başvurarak, kendilerine karşı yapılan icra ve iflas takiplerinin veya ihtiyati hacizlerin durdurulması için karar almalarına gerek yoktur. 
Cumhurbaşkanlığının İİK 330. madde gereğince takiplerin durdurulması kararı ile, bu kararın kapsadığı bütün borçlulara karşı yapılan icra ve iflas takipleri ile ihtiyati hacizler kendiliğinden durur. 
İşte İİK 330. madde gereğince Cumhurbaşkanı imzasıyla 22.03.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve yayın tarihinde yürürlüğe giren karara göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takipleri ve ihtiyati hacizler 30 Nisan tarihine kadar durdurulmuştu.
Bu karar gereğince
  • 22.03.2020 ile 30.04.2020 tarihleri arasında
  • nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, 
  • yurt genelinde yürütülmekte olan 
  • tüm icra 
  • ve iflas takiplerinin durdurulmasına 
    • ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, 
    • yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına 
  • ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir.

Bu karar gereğince zaten açılmış takipler olduğu haliyle duracaktır. Taleplerin alınması da tatil edildiğinden yeni icra takibi de açılamayacak ve hatta reddiyat da (borçlunun yaptığı ödemenin alacaklıya verilmesi) yapılamayacağı şeklinde anlaşılabilir. Bunun gerekçesi de icra dairelerini, nafaka borcu hariç tamamen tatil edip hastalığının yayılmasının önlenmesi ve icra müdürülüğü personelin çoğunluğunun izne ayırılması olabilir.

İİK 330. MADDEYE GÖRE İCRA TAKİPLERİNİN DURMASI ŞARTLARI ŞUNLARDIR
1- Tatil kararı olağanüstü hal olan salgın hastalık, umumi bir musibet (yangın, deprem, yer kayması, su basması, kuraklık, don, zararlı hayvan ve haşarat istilâsı) veya savaş hali. 
2 - Cumhurbaşkanının bu sebeplerden birine dayanarak tatil kararı vermesi. Cumhurbaşkanı bu kararı verirken İİK 330. madde gereğince takiplerin durdurulmasından  faydalanacakları belirtilmesi gerekir. Bu da ya ülkenin belli bir bölgesinde oturan bütün borçlular için olabileceği gibi belli bir ekonomik sınıf (örneğin ziraat ile uğraşanlar, işçiler) açısından da olabilir. 
Ayrıca, İİK 330. madde gereğince takiplerin durdurulması kararının ne kadar süre için verildiğinin de kararda açıkça gösterilmesi gerekir. 
Böylelikle İİK 330. madde gereğince takiplerin durdurulması kararının kapsamına giren bütün borçlular hakkındaki icra ve iflas takipleri, ihtiyati hacizler kararda gösterilen süre içinde kendiliğinden durur ve bu sure içinde bu borçlulara karşı yeni takipler yapılamaz. 

İİK 330. MADDEYE GÖRE İCRA TAKİPLERİNİN DURMASI ZAMANAŞINI KESER Mİ, HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE DURUR MU?
İİK 330. maddesi bu hususta açık bir düzenleme bulunmamaktadır. 
Zamanaşımı veya hak düşürücü sürelerin, menfaat dengesi de dikkate alındığında tatil içinde durması gerektiği doktrinde ileri sürülmektedir. Cumhurbaşkanının kararında taleplerin alınması da tatil edildiğinden yeni icra takibi de açılamayacak olması hususu dikkate alındığında bu görüşün kabul göreceği düşünülebilir.

CUMHURBAŞKANININ İLGİLİ KARARI ŞU ŞEKİLDE
22 Mart 2020 PAZAR
Resmî Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI
Sayı : 31076
Karar Sayısı: 2279

Ekli "İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 330 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.
21 Mart 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

İCRA VE İFLAS TAKİPLERİNİN DURDURULMASI HAKKINDA KARAR

MADDE 1- (1) COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alman tedbirler kapsamında; bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten 30/4/2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir.
MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Yargıtay Haberleri

Kısmi eda külli tespit talepli belirsiz alacak davalarında sonradan yapılan talep artırımlarının ıslah niteliğinde olacağı

T.C.Yargıtay9. Hukuk DairesiEsas No:2017/1494/Karar No:2018/4853K. Tarihi:12.3.2018MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİDAVA : Davacı, ücret farkı alacağı, yıpranma prim farkı alacağı, yasal ilave tediye farkı alacağı, akdi tediye farkı alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.Yerel mahkemece, dava

Maaş haczi kesintisinin devam edip etmeyeceği

T.C.ADALET BAKANLIĞI İcra İşleri Dairesi Başkanlığı  Sayı  : 86420598-300/2678 02/04/2020 Konu : İcra kesintileri hk.   HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞ INA(Muhasebat Genel Müdürlüğ ü)İlgi :  31/03/2020 tarihli ve 83993637-705.99-E.228282 sayılı yazınız.İlgi sayılı y

Maaş haczi gereğince yapılan kesintiler İİK 330. madde uyarıca verilen takiplerin durdurulması kapsamında kalır mı?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 22.03.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve yayın tarihinde yürürlüğe giren karara göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, tüm ülkede -nafaka takipleri hariç-  

Önceki Haber

Sözleşmedeki mücbir sebep için belge ibrazı koşulu

Sonraki Haber

Anadolu adliyesi katibinde corona virüs çıktı