Otopark Yönetmeliği değişti. Otopark zorunluluğu ertelendi

24.3.2020 07:05:31


20/03/20200324-8.htm">https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200324-8.htm

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

OTOPARK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliğinin geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/3/2020” ibaresi “30/6/2020” olarak değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

EN-GB" style="font-size: 9pt;"> 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/2/2018

30340

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

31/5/2018

30437

2-

7/9/2018

30528

3-

7/12/2018

30618

4-

31/5/2019

30790

5-

31/12/2019</span>

30995 (5. Mükerrer)


GEÇİCİ MADDE 4 – (Ek:RG-7/12/2018-30618)  

(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce veya sonra yapılan yapı ruhsatı başvuruları; talep edilmesi halinde, (Değişik ibare:RG-31/12/2019-30995 5.Mükerrer)  31/3/2020 tarihine kadar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önceki Yönetmeliğe göre sonuçlandırılır.