Bu konuda kolayca emsal karar bulabilmek için lütfen Karar Arama sayfamıza bakınız.

Maaş haczi gereğince yapılan kesintiler İİK 330. madde uyarıca verilen takiplerin durdurulması kapsamında kalır mı?

Yargıtay

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 22.03.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve yayın tarihinde yürürlüğe giren karara göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, tüm ülkede -nafaka takipleri hariç-  icra ve iflas takipleri ile ihtiyati hacizler, 22.03.2020 ile 30.04.2020 tarihleri arasında durduruldu.

Ayrıca bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verildi.
Bu karar gereğince
  • 22.03.2020 ile 30.04.2020 tarihleri arasında
  • nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, 
  • yurt genelinde yürütülmekte olan 
  • tüm icra 
  • ve iflas takiplerinin durdurulmasına 
    • ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, 
    • yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına 
  • ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir.

Bu karar gereğince zaten açılmış takipler olduğu haliyle duracaktır. Taleplerin alınması da tatil edildiğinden yeni icra takibi de açılamayacaktır. Hatta reddiyat da (borçlunun yaptığı ödemenin alacaklıya verilmesi) yapılamayacağı şeklinde de anlaşılabilir. Bunun gerekçesi de icra dairelerini, nafaka borcu hariç tamamen tatil edip hastalığının yayılmasının önlenmesi ve icra müdürülüğü personelin çoğunluğunun izne ayırılması olabilir.

İCRA TAKİBİNİN DURMASI, MAAŞ HACZİ NEDENİYLE YAPILAN KESİNTİLERİ DE DURDURUR MU?
Cumhurbaşkanlığı karar ile tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına karar verilmiş olup, bu husustaki hukuki sorunu çözümü takip işleminden ne anlaşılması gerektiğine göre değişecektir.

İcra organları tarafından borçluya yönelik olarak yapılan ve cebri icranın ilerlemesini sağlayacak nitelikteki takip işlemleri ise, icra takip işlemleridir. Örneğin, icra dairesince ödeme emrinin düzenlenmesi, ödeme emrinin borçluya tebliği, haczin icrası ve satış işlemlerinin yürütülmesi gibi işlemler icra takip işlemleridir.
Maaş haczi gereğince yapılan kesinti, icra memuru tarafından bir icra takip işlemi olarak değil, borçlunun maaşından kesintiyi yapan üçüncü kişi tarafından yapıldığı gerekçesine dayalı olarak taraf veya icra organı işlemi olmadığı ve bu nedenle de Cumhurbaşkanlığının durma kapsamında kalmadığı görüşü ileri sürülse de maaş haczi gereğince yapılan kesintilerin muhafaza işlemi niteliğinde olup, muhafaza işleminin de icra takip işlemleri arasında kaldığında şüphe olmadığı, bu sonuca göre de maaş haczi nedeniyle yapılan kesintilerin de durma kararı kapsamında kaldığı görüşü ileri sürülmüştür.
İkinci görüş, salgın nedeniyle icra takiplerinin durması kararı verilmesindeki amaca da uygun olduğu gerekçesiyle genelde kabul görmesi mümkün bir görüş olarak durmaktadır.
Hakan Pekcanıtez ve Talat Canbolat 'a göre, 20 Mart 2020 tarihinden önce gönderilmiş olan ve itiraz edilmeyerek ya da kabul edilerek kesinleşmiş ve ödeme yapılmış olan haciz ihbarnameleri bakımından, 20 Mart 2020'den sonra bir ödeme yapılması gerekiyorsa, bu ödemeye devam edilmelidir. Zira icra ve iflas hukuku bakımından doğan sonuçlar ortadan kalkmayacak muhafaza edilecektir. Ücret haczi yapılmış ise buna istinaden yapılan kesinti taraf veya takip işlemi değildir.
Oğuz Atalay, Muhammet Özekes'e göre ise, takiplerin tamamen durmasına yönelik hüküm borçluları koruyucu sosyal bir hüküm olduğundan haciz ihbarnameleri, maaş kesintileri ve benzeri uygulamalar amaca aykırı olacaktır.

7266 S. Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1. maddesindeki "b) Durma süresi içinde rızaen yapılan ödemeler kabul edilir ve taraflardan biri, diğer tarafın lehine olan işlemlerin yapılmasını talep edebilir," düzenlemesi  de Oğuz Atalay, Muhammet Özekes'in görüşünü destekler niteliktedir.

T.C.

Yargıtay

12. Hukuk Dairesi

  


Esas No:2015/21790

Karar No:2015/30722

K. Tarihi:


MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :


Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;


Alacaklı tarafından borçlu hakkında kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla yapılan takipte, borçlu vekili icra mahkemesine başvurusunda,... İcra Hukuk Mahkemesi tarafından 14.11.2014 tarihinde teminat karşılığında takibin durdurulmasına karar verildiğini ve teminatın 24.12.2014 tarihinde yatırıldığını, takibin durmasından sonraki maaş haczinin kaldırılmasına yönelik talebin icra müdürlüğünce reddedildiğini belirterek haczin kaldırılmasını talep etmiş, mahkemece şikayetin kabulü ile müdürlük kararının kaldırılmasına ve tedbir kararının müdürlükçe uygulanmasına karar verilmiştir.


Somut olayda, alacaklı tarafından 26.11.2014 tarihinde maaş haczinin talep edildiği, takibin tedbiren durdurulması için mahkemece belirlenen teminatın 24.12.2014 tarihinde yatırıldığı, borçlu tarafından, icra müdürlüğüne başvurularak 02.01.2015 tarihli maaş haczinin kaldırılması için borçlunun çalıştığı işyerine haciz fek müzekkeresi yazılmasının talep edildiği, icra müdürlüğünce, tedbir kararıyla takip olduğu yerde duracağından haczin kaldırılmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle talebin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.


Maaş haczi işleminden farklı olarak, maaştan yapılan kesintiler muhafaza işlemi niteliğindedir. Takibin durmasına yönelik tedbir kararı verilmesi halinde, haciz, maaş üzerinde durmakla birlikte kesintiye devam edilemez. Maaş haczine ilişkin kesintilerin durdurulması gerekir.


O halde mahkemece, maaş üzerindeki haciz işlemi devam etmekle birlikte muhafaza işlemi niteliğindeki maaş kesintilerinin durdurulmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.


SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07/12/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Adalet Bakanlığı, İİK 330. madde uyarıca verilen takiplerin durdurulması kapsamına ilişkin görüşünü açıkladıİCRA TAKİBİNİN DURMASI NE ANLAMA GELİR


İcra takip işlemleri , ihtiyati hacizler durduruldu - Resmi Gazetede yayınlanan tam metinMaaş haczi kesintisinin devam edip etmeyeceği


Maaş haczi gereğince yapılan kesintiler İİK 330. madde uyarıca verilen takiplerin durdurulması kapsamında kalır mı?


İCRA TAKİBİNİN DURMASI NE ANLAMA GELİR


İcra takip işlemleri , ihtiyati hacizler durduruldu - Resmi Gazetede yayınlanan tam metin

Yargıtay Haberleri

Kısmi eda külli tespit talepli belirsiz alacak davalarında sonradan yapılan talep artırımlarının ıslah niteliğinde olacağı

T.C.Yargıtay9. Hukuk DairesiEsas No:2017/1494/Karar No:2018/4853K. Tarihi:12.3.2018MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİDAVA : Davacı, ücret farkı alacağı, yıpranma prim farkı alacağı, yasal ilave tediye farkı alacağı, akdi tediye farkı alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.Yerel mahkemece, dava

Maaş haczi kesintisinin devam edip etmeyeceği

T.C.ADALET BAKANLIĞI İcra İşleri Dairesi Başkanlığı  Sayı  : 86420598-300/2678 02/04/2020 Konu : İcra kesintileri hk.   HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞ INA(Muhasebat Genel Müdürlüğ ü)İlgi :  31/03/2020 tarihli ve 83993637-705.99-E.228282 sayılı yazınız.İlgi sayılı y

Maaş haczi gereğince yapılan kesintiler İİK 330. madde uyarıca verilen takiplerin durdurulması kapsamında kalır mı?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 22.03.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve yayın tarihinde yürürlüğe giren karara göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, tüm ülkede -nafaka takipleri hariç-  

Önceki Haber

Ceza-i ehliyetin tespiti-Akıl hastalığı-Çelişkili rapor

Sonraki Haber

Adalet Bakanlığı, İİK 330. madde uyarıca verilen takiplerin durdurulması kapsamına ilişkin görüşünü açıkladı