Bu konuda kolayca emsal karar bulabilmek için lütfen Karar Arama sayfamıza bakınız.

Adalet Bakanlığı, İİK 330. madde uyarıca verilen takiplerin durdurulması kapsamına ilişkin görüşünü açıkladı

Haberler

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

İcra İşleri Dairesi Başkanlığı

Sayı : 86420598-296/2543 24/03/2020

Konu : 2279 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı


CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA


Dünyanın birçok ülkesinde görülen COVID-19 salgını sonucunda çok sayıda insanın hayatını kaybettiği, Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu virüs salgını için 2/3/2020 tarihinde küresel risk seviyesinin ""yüksekten", "çok yüksek" seviyesine çıkarıldığı, akabinde 11/3/2020 tarihinde pandemi olarak ilan edildiği, ülkemizde de görülen ve bulaşıcılığı yüksek olan bu virüsün insan sağlığı için önemli bir tehdit oluşturduğu, salgının önlenmesi amacıyla ülke genelinde birçok tedbir alındığı anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere İcra ve İflas Kanununun "Fevkalade hallerde tatil" başlıklı 330 uncu maddesinde "Salgın hastalık, umumi bir musibet veya harb halinde Cumhurbaşkanı karariyle memleketin bir kısmında veya bazı iktisadi zümreler lehine muayyen bir müddet için icra takipleri durdurulabilir." hükmüne yer verilmiştir. Anılan madde hükmüne istinaden 22/3/2020 tarihli ve 31076 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile "COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında; bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten 30/4/2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine..." karar verilmiştir.

Mezkur Kararın uygulanması sırasında oluşacak tereddütleri giderebilmek ve uygulama birliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla durdurma kararının gayesi gözetilmek suretiyle ilgili kişi ve kurumlardan gelen görüş ve talepler de dikkate alınarak Başkanlığımızca yapılan değerlendirmeler neticesinde ortaya çıkan görüşlerin duyurulmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bu itibarla;

    1- Ülke genelinde açılmış bulunan nafaka alacakları hariç tüm icra ve iflas takipleri durdurulduğundan bu konuda takiplerin durdurulmasına ilişkin ayrıca durma kararı alınmasına gerek olmayacağı,

    2- Nafaka alacaklarına ilişkin takipler istisna tutulduğundan bu husustaki açılmış olan takiplerin devam edeceği, reddiyat ve tahsilat işlemlerinin yapılması gerektiği, durma süresi içerisinde yeni nafaka takiplerinin de açılabileceği,

    3- Nafakaya ilişkin ilamların durma süresi içerisinde takip konusu yapılabileceği, ancak aynı ilamla nafakadan ayrı olarak hükmedilen alacakların ilamın bölünememesi nedeniyle takibe konulması durumunda işlemlere sadece nafaka alacakları yönünden devam edileceği,

    4- Takiplerin durdurulması kapsamında çocuk teslimine veya çocukla kişisel ilişki tesisine ilişkin takiplerin duracağı, ancak mahkemeler tarafından verilen ihtiyati tedbir kararlarının infazına devam edilebileceği,

5-İcra dairelerine yapılan ödemeler kabul edilerek, dosya kapsamına göre sıra cetveli yapılmasını gerektirmeyen ve borçlu yada üçüncü kişilerin haklarının ihlal edilmeyeceğinin anlaşıldığı durumlarda paraların alacaklılarına ödenebileceği, dosya borcunun ödenmesi halinde veya alacaklı vekili talebi ile haciz ve yakalama şerhlerinin kaldırılabileceği, dosya kapama işlemlerinin öncelikle yapılabileceği,


6-Durdurma kararı öncesinde ihalesi yapılıp kesinleşen ihalelerin tescil işlemlerinin yapılabileceği, teslim işlemlerinin yapılmasının ise alınan tedbirlere ve durdurma kararının amacına aykırılık oluşturmayacak şekilde icra müdürlüklerince takdir edilebileceği,


7-Durdurma kararı öncesinde açılmış bulunan takipler de dahil olmak üzere durdurma kararı süresince ödeme ve icra emri gönderilmeyeceği,


8-Durdurma kararı ile tüm taraf ve takip işlemleri durdurulduğundan itiraz ve taleplerin alınmayacağı,


9-Durdurma kararı öncesinde veya durdurma kararı süresi içinde verilen ihtiyati haciz kararlarının icrası ve infazı durdurulmuş olduğundan icra dairesince infaz edilemeyeceği,


10-İcra ve iflas daireleri tarafından satış günü verilerek ilan edilmiş mal ve haklara ilişkin elektronik veya fiziki arttırmanın günlerinin durdurma tarihleri içinde kalması hallerinde, durdurma kararının bitiminden itibaren yeni satış günü verileceği, bu durumda satış ilanının İcra ve İflas Kanununun 114 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki ilkeler doğrultusunda tarafların menfaatleri gözetilerek en az masrafla katılımcı sayısını en çok arttıracak vasıta ile ilanın yapılmasının uygun olacağı, daha önce masrafı verilip ilan yapılmış olması nazara alınarak alacaklı ve borçluya ek masraf yüklemeyecek şekilde ilanın yapılmasına özen gösterilerek, durma kararı nedeni ile satış işlemleri gerçekleşmeyen mal ve haklar yönünden durma sürecinden sonra yapılacak ilanların UYAP İcra Malları e-Satış Portalında yapılmasının uygun olacağı,


11-Durdurma kararı süresince icra ve iflas takipleri ile takip hukukuna ilişkin sürelerin durma süresi bitimine kadar işlemeyeceği,


12-22 Mart 2020 tarih ve 31076 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığının 2020/4 sayılı "COVID - 19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler" konulu genelgesi uyarınca icra müdürlüklerindeki personel sayısının mevcut iş durumu da dikkate alınarak asgari seviyede personel bulundurulmasına özen gösterilmesinin uygun olacağı,


Değerlendirilmiştir.


Bilgi edinilmesi ile gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi ile görüş yazımızın yargı çevrenizde bulunan İcra Müdürlüklerine duyurulması hususu önemle rica olunur.

AlimPOLAT

Hâkim

Bakan a.

BaşkanMaaş haczi kesintisinin devam edip etmeyeceği


Maaş haczi gereğince yapılan kesintiler İİK 330. madde uyarıca verilen takiplerin durdurulması kapsamında kalır mı?


İCRA TAKİBİNİN DURMASI NE ANLAMA GELİR


İcra takip işlemleri , ihtiyati hacizler durduruldu - Resmi Gazetede yayınlanan tam metin

Haberler Haberleri

AYM: Suriye vatandaşlarına mirasçılık belgesi verilmemesi mülkiyet hakkının ihlalidir

i. Genel İlkeler51. Anayasa'nın 35. maddesinin ikinci fıkrasında mülkiyet hakkının ancak kamu yararı amacıyla kanunla sınırlanabileceği belirtilmek suretiyle mülkiyet hakkına yönelik müdahalelerin kanunda öngörülmesi gereği ifade edilmiştir. Öte yandan temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılma

HMK'daki önemli değişiklik - 14 : İhtiyati tedbir kararının uygulanması, verildiği tarihten değil, tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren talep edilmek zorunluluğu getirildi

MADDE 41- 6100 sayılı Kanunun 393 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “verildiği tarihten” ibaresi “bu kararın, tedbir isteyen tarafa tefhim veya tebliğinden” şeklinde değiştirilmiştir.ESKİ MADDE METNİİhtiyati tedbir kararının uygulanması MADDE 393- (1) İhtiyati tedbir kararının uygulanması,

TBMM Genel Kurulundaki HMK'da önemli değişikler getirecek kanun tasarısının başlıca maddeleri

HMK'da değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısı ile önemli değişiklikler getirilmekte. İşte bu değişiklikler :1-  Dilekçe verilmesi kanunda öngörülen veya hâkim tarafından uygun bulunan haller dışında taraflarca herhangi bir isim altında sunulan dilekçeler hükme esas al

Önceki Haber

Maaş haczi gereğince yapılan kesintiler İİK 330. madde uyarıca verilen takiplerin durdurulması kapsamında kalır mı?

Sonraki Haber

Haksız tutuklama nedeniyle tazminat talebi- hazine temsilcisine çıkarılacak ihtarlı davetiyenin içeriği