Kanunlaştı : Dava ve icra takiplerine ilişkin duran hususlar ; Duran zamanaşımı ve hak düşürücü süreler ;Konkordato mühleti - Duruşmalar

Emsal Karar

 2 / 2633 esas ve 196 Sıra Sayılı Kanun Teklifi 24.03.2010 tarihli Genel Kurulda görüşülerek kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Kanun henüz Resmi Gazetede yayınlanmamıştır.


KANUNUN GETİRDİKLERİ

Teklif ile;

- vazife ve harp malulü olup çalışmaya devam edenlere en az 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5000 gün prim ödemiş olmaları şartıyla ikinci bir aylık bağlanması imkanının verilmesi,

-birtakım mücbir sebep hallerinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Maden Kanunu kapsamındaki mali yükümlülüklerin ertelenmesine ve taksitlendirilmesine karar verilebilmesi,

-Cumhurbaşkanı tarafından deprem, yangın, su baskını, yer kayması ve benzeri afetler nedeniyle mağdur olan vatandaşların ödemek zorunda oldukları elektrik ve doğal gaz faturalarının ertelenmesine ve erteleme durumunda elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketlerinin söz konusu ertelemeden kaynaklanan anapara haricindeki tüketicilerden tahsil edecekleri gecikme zammının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanmasına karar verilebilmesi,

-Türkiye'de ikamet etmeyen vatandaşların ve Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamındaki kişilerin döviz cinsinden bireysel emeklilik sistemine dâhil olabilmesi,

-kredi garanti kurumlarına aktarılacak kaynak tutarının 25 milyar TL'den 35 milyar TL'ye çıkarılması,

-işverenlerin işgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumak ve artırmak amacıyla 2020 yılında geçerli olmak üzere işverenlere aylık 75 TL asgari ücret desteğinin sağlanması,

-tüketicilerin elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı talep edebilmelerine imkan sağlanması ve bunlara yönelik olarak farklı tarifelerin belirlenebilmesi,

-taraflardan birinin ölmüş ya da yabancı olması halinde Türk vatandaşı olan diğer taraf veya vekilinin tek başına başvurması durumunda da, yabancı ülke adlî veya idari makamlarınca boşanmaya ilişkin olarak verilen kararların, verildiği devlet kanunlarına göre konusunda yetkili adlî veya idarî makam tarafından verilmiş ve kesinleşmiş olması öngörülmektedir.  


ÖNERGE İLE KANUNLAŞAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER : DAVA AÇMA - İCRA TAKİBİ BAŞLATMA - ZAMANAŞIMI - HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE - KONKORDATO MÜHLETİ - DURUŞMA - KARŞILIKSIZ ÇEK


14'üncü önergeyi okutuyorum:


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına


Görüşülmekte olan 196 sıra sayılı Kanun Teklifi'ne aşağıdaki maddenin eklenmesi ve diğer maddelerin buna göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz.


"GEÇİCİ MADDE I- (1) COVID-19 salgın hastalığının Ülkemizde görülmüş olması sebebiyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla;


a) Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler; 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 13/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden,


b) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler; nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler 22/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden, itibaren 30/4/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar durur. Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlar. Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılır. Salgının devam etmesi halinde Cumhurbaşkanı durma süresini altı ayı geçmemek üzere bir kez uzatabilir ve bu döneme ilişkin kapsamı daraltabilir. Bu kararlar Resmî Gazete'de yayımlanır.


2) Aşağıdaki süreler bu maddenin kapsamı dışındadır:


a) Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zamanaşımı süreleri.


b) 5271 sayılı Kanunda düzenlenen koruma tedbirlerine ilişkin süreler.


c) 6100 sayılı Kanunda düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler.


(3) 2004 sayılı Kanun ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlar kapsamında;


a) İcra ve iflas daireleri tarafından mal veya haklara ilişkin olarak ilan edilmiş olan satış gününün durma süresi içinde kalması halinde, bu mal veya haklar için durma

süresinden sonra yeni bir talep aranmaksızın icra ve iflas dairelerince satış günü verilir. Bu durumda satış ilanı sadece elektronik ortamda yapılır ve ilan için ücret alınmaz,


b) Durma süresi içinde rızaen yapılan ödemeler kabul edilir ve taraflardan biri, diğer tarafın lehine olan işlemlerin yapılmasını talep edebilir,


c) Konkordato mühletinin alacaklı ve borçlu bakımından sonuçları, durma süresince devam eder,


ç) İcra ve iflas hizmetlerinin aksamaması için gerekli olan diğer tedbirler alınır.


(4) Durma süresince duruşmalarm ve müzakerelerin ertelenmesi de dâhil olmak üzere alınması gereken diğer tüm tedbirler ile buna ilişkin usul ve esasları;


a) Yargıtay ve Danıştay bakımından ilgili Başkanlar Kurulu,


b) İlk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri bakımından Hâkimler ve Savcılar Kurulu,


c) Adalet hizmetleri bakımından Adalet Bakanlığı, belirler."


...

Yeni maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

15'inci önergeyi okutuyorum:


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına


Görüşülmekte olan 196 sıra sayılı Kanun Teklifi'ne aşağıdaki maddenin eklenmesini ve diğer maddelerin buna göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz.


"GEÇİCİ MADDE 2- (1) 1/3/2020 tarihinden 30/6/2020 tarihine kadar işleyecek işyeri kira bedelinin ödenememesi kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmaz."


...

Yeni maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.


11'inci önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına


Görüşülmekte olan 196 sıra sayılı Kanun Teklifi'ne aşağıdaki maddenin eklenmesini ve diğer maddelerin buna göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz.


"MADDE 49 - 14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.


"GEÇİCİ MADDE 5- (1) 5 inci maddede tanımlanan ve 24/3/2020 tarihine kadar işlenen suçtan dolayı mahkûm olanların cezalarının infazı, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla durdurulur. Hükümlü tahliye tarihinden itibaren en geç üç ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödemek zorundadır. Kalan kısmını altı aylık sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla on beş eşit taksitle ödemesi durumunda mahkemece, ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilir. İnfazın durdurulduğu tarihten itibaren en geç altı ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birinin ödenmediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilir. Hükümlü taksitlerden birini süresi içinde ilk defa ödemediği takdirde ödemediği bu taksit, sürenin sonuna bir taksit olarak eklenir. Kalan taksitlerden birini daha ödemediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilir.


(2) Hükmün infazının durdurulması hâlinde ceza zamanaşımı işlemez.


(3) Bu madde uyarınca infazı durdurulan kişi hakkında mahkemece Ceza Muhakemesi Kanununun 109 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan adlî kontrol tedbirine karar verilebilir.


(4) Bu madde uyarınca verilecek kararlarda, hükmü veren icra ceza mahkemesi yetkilidir. Mahkemece bu madde uyarınca verilecek tüm kararlar alacaklıya tebliğ edilir.


(5) Bu madde uyarınca verilecek kararlara karşı itiraz kanun yoluna gidilebilir. İtirazın incelenmesinde İcra ve İflas Kanununun 353 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirlenen itiraz usulü uygulanır.


(6) Bu madde hükümleri her bir suç için ancak bir kez uygulanabilir."


...


PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI LÜTFİ ELVAN (Mersin) - Sayın Başkanım, salt çoğunlukla katılıyoruz ancak bir hususu dile getirmek istiyorum.


Burada "altı ay" ibaresi "üç ay" şeklinde değiştirilmiştir. İlk cümlede bu değişiklik yapılmış ama müteakip iki cümlede "altı ay" kalmıştır. Dolayısıyla bir redaksiyon yetkisi alarak onların da "üç ay" olarak değiştirilmesini talep ediyorum.


BAŞKAN - Evet, dediğiniz doğrultuda işleme alınacaktır.


Önerge üzerinde yeni bir madde olarak görüşme açıyorum.


Söz isteyen yok.


Yeni maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

BAŞKAN - Denizli Milletvekili Nilgün Ök ile 46 Milletvekilinin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin açık oylama sonucunu okutuyorum:


"Kullanılan oy sayısı : 254


Kabul : 246


Ret :8(x)
Bu sonuca göre teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.


Hayırlı olsun.

Önceki Haber

Genel denetim sırasında yapılan müfettiş tespitlerine karşı taraflarca dava açılabileceği - Görüş değişikliği

Sonraki Haber

Yargıtay Başkanlığına Mehmet Akarca seçildi

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum Yap