Şirket muhasebecisinin yetkisi olmamasına rağmen çek keşide etmesi - Suç işleme kastı

Ticaret-Tüketici-Tazminat Hukuku

T.C.
Yargıtay
15. Ceza Dairesi
  

Esas No:2015/10072
Karar No:2018/6060
K. Tarihi:

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi

SUÇ : Nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik

HÜKÜM : Beraat (Ayrı ayrı)

Nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından sanıkların beraatine ilişkin hükümler, katılanların vekilleri tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Sanıklar ... ve ...'un, Servis Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi'nin yetkilileri olup, diğer sanık ...'ın ise şirket muhasebecisi olarak çalıştığı, sanık ...'ın yetkisi olmadığı halde şirket adına çekler keşide ederek aradaki ticari ilişki sırasında katılan şirketlere verdiği, verilen bu çeklerin katılan şirketlerce tahsil amacıyla bankaya ibrazlarında karşılıksız çıktığının iddia edildiği somut olayda, adı geçen şirket ile katılan şirketler arasında süregelen bir ticari ilişki olduğu, bu ticari ilişki içerisinde benzer şekilde bir çok çek verildiği ve bu çeklerin ödendiği, iddianamelere konu çeklerin şirket yetkililerinin bilgi ve rızası dahilinde düzenlendiği bu haliyle sanıkların suç işleme kastıyla hareket ettiklerinin sabit olmadığına ilişkin mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Yapılan yargılama sonunda, sanıkların suç işleme kastıyla hareket ettiklerine dair mahkumiyetlerine yeter nitelikte delil elde edilemediği mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, katılanların vekillerinin, sanık ...'ın yetkisi olmadığı halde diğer sanıkların bilgisi dahilinde çekler keşide ettiği, bu çeklerin karşılıksız çıktığı, bu haliyle sanıkların üzerine atılı suçların yasal unsurlarının oluştuğuna ilişkin temyiz itirazlarının reddiyle, beraate ilişkin hükümlerin ONANMASINA, 27/09/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Önceki Haber

Yargıtay Başkanlığına Mehmet Akarca seçildi

Sonraki Haber

7226 S. Kanun : Dava ve icra takiplerine ilişkin duran hususlar ; Duran zamanaşımı ve hak düşürücü süreler ;Konkordato mühleti - Duruşmalar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum Yap