Şirket muhasebecisinin imza taklidi - Şirketin imza taklidinden haberi olması - Şirketi zarara soktuğuna ilişkin delil bulunmaması

Ticaret-Tüketici-Tazminat Hukuku

T.C.

Yargıtay

15. Ceza Dairesi

  


Esas No:2017/6370

Karar No:2019/2894

K. Tarihi:


MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi


SUÇ : Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma


HÜKÜM : Sanık hakkında beraat


Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan, sanığın beraatine ilişkin hüküm, katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü;


Sanığın katılana ait şirkette muhasebeci olduğu ve katılan adına imza atma yetkisi olmadığı halde, taklit imzalarla yetkili adına bankaya talimat yazarak kendi menfaatine işlemler yaptığı, müşteri çekini taklit imza ile ciro edip verdiği kişiden bedelini aldığı, ayrıca katılana ait internet hesabından kira borçlarını ödediği ve katılanı bu şekilde zarara uğrattığı iddia edilen olayda ;


Sanığın; attığı imzalardan ve yaptığı işlemlerden gerek kayden yetkili olan katılanın, gerekse o dönem fiilen yetkili olan Halil İbrahim'in haberdar olduğuna ve onların rızası ile bu işlemleri yaptığına ilişkin savunmaları, tanık Halil İbrahim'in sanığın şirketi zarara uğratan herhangi bir talimat işleminin olmadığına ve kira bedellerini de maaşından kesmek üzere kendisinin havale ettiğine dair beyanı, diğer tanık ifadeleri, belge fotokopileri, oluş, ve tüm dosya kapsamına göre sanığın atılı suçu işlediğine ve kendi menfaatine, şirket zararına hareket ettiğine dair her türlü kuşkudan uzak, somut ve kesin delil bulunmadığından beraatine dair kabulde bir isabetsizlik görülmemiştir.


Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre; katılan vekilinin temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA, 26/03/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Önceki Haber

7226 S. Kanun : Dava ve icra takiplerine ilişkin duran hususlar ; Duran zamanaşımı ve hak düşürücü süreler ;Konkordato mühleti - Duruşmalar

Sonraki Haber

Gerekçeli kararı sanığa tebliğ etmeden dosyanın istinafa gönderilmesi hak ihlalidir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum Yap