Bu konuda kolayca emsal karar bulabilmek için lütfen Karar Arama sayfamıza bakınız.

İşe iade davası - Geçerli ancak haksız fesih örneği : somut olaya uygulanma imkanı bulunmayan nedene dayalı fesih

İş Hukuku ve sosyal Güvenlik

T.C.

Yargıtay

9. Hukuk Dairesi

  


Esas No:2018/57

Karar No:2018/17251

K. Tarihi:
MAHKEMESİ : ... BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 10. HUKUK DAİRESİ


İLK DERECE


MAHKEMESİ : ... 6. İŞ MAHKEMESİ


DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.


Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.


İlk Derece Mahkemesinin red kararına karşı davacı avukatı istinaf başvurusunda bulunmuştur.


... Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi davacı avukatının istinaf başvurusunun kabulü ile davacının işe iadesine karar verilmiştir.


... Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi'nin kararı süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:


YARGITAY KARARI


A) Davacı İsteminin Özeti:


Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin, davalı iş yerinde 02/05/2013 tarihinden beri hat bakım müdürü olarak düzenli olarak çalıştığını, devamsızlık nedeniyle iş akdinin haksız nedenle feshedildiğini, devamsızlık yapıldığı belirtilen tarihlerde gözaltında olduğunu, davalı işverence yapılan feshin geçersizliğini ve davacının işe iadesini, davacının yasal sürede işe iadesi yönünde başvurusuna rağmen işverenin süresi içerisinde davacıyı işe başlatmaması halinde davacının aldığı aylık brüt ücretinin üzerinden 4 aylık işe başlatmama tazminatının davalıdan tahsilini, davacının işverence haksız fesih nedeniyle boşta geçen süreler için aldığı aylık brüt ücreti üzerinden 8 aylık ücretin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.


B) Davalı Cevabının Özeti:


Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davacının izin almaksızın ve herhangi bir haklı neden bildirmeksizin 22/09/2016 ve 23/09/2016 tarihlerinde ardı ardına iki gün görevli olduğu işine gelmediğini, müvekkili işverenlikçe bu hususa dair devamsızlık tutanakları tutulmuş olup delillerinin mahkemeye sunulduğunu, her ne kadar davacının dava dilekçesinde 21/09/2016 tarihinde ... Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında çıkartılan gözaltına alınma işlemi çerçevesinde gözaltına alındığını, gözaltı ile ilgili işyerine bilgi verdiğini, gözaltından 30/09/2016 tarihinde bırakıldığını, işe gelememesinin mücbir sebep olduğunu belirtmiş ise de işverenliğe bu yönde ulaşan bir bildirim olmadığını, bu nedenle davacının bu yöndeki iddialarının gerçek dışı olduğunu, davacının mazeretsiz ve izinsiz olarak devamsızlık yaptığının kabulünün gerektiğini savunarak, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
C) İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:


İlk Derece Mahkemesince, davacının devamsızlık sebebiyle işten çıkarıldığı ve davacının devamsızlık yaptığı bildirilen 22/09/2016 - 23/09/2016 tarihlerinde ve bu tarihleri de kapsar şekilde 21/09/2016- 30/09/2016 tarihleri arasında gözaltında olduğu bu sebeple davacının iş akdinin devamsızlık nedeniyle 4857 sayılı Yasa'nın 25/2-g maddesine göre feshin koşulları oluşmadığından ve davacının gözaltında kaldığı süre dikkate alındığında iş akdinin 4857 sayılı Yasanın 25/4. maddesine göre de feshin koşulları oluşmamış ise de davacının, davalı iş yerinde uçak gövde ve motor teknisyeni olarak görev yaptığı ve hakkında fetö örgütü üyesi olmaktan ... Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2016/86500 soruşturma sayılı dosyasında soruşturma bulunduğu anlaşıldığından davacının yaptığı işin önemi ve niteliği dikkate alındığında davalı işveren tarafından davacının iş akdinin 4857 sayılı Yasanın 25/2-e maddesine göre haklı sebeple fesih edildiği kanaatine varılarak açılan davanın reddine karar verilerek hüküm kurulmuştur.


D) İstinaf başvurusu :


İlk Derece Mahkemesinin kararına karşı, davacı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.


E) İstinaf Sebepleri:


İlk derece mahkemesi kararı davacı vekilince istinaf edilmiş;istinaf dilekçesinde özetle; müvekkilinin işe devamsızlık yaptığı gerekçesiyle işten çıkarıldığını ancak belirtilen tarihler arasında davacı hakkında açılan soruşturma nedeniyle gözaltında olduğunu, telefon hakkı ile arayarak iş yerini bilgilendirdiğini, davalı işverenin müvekkili fetö suçlusu gibi düşünmemesine rağmen yerel mahkemenin devamsızlıktan dolayı yapılan feshi geçersiz saysa da bu davayı reddettiğini, davacının hakkındaki gözaltı kararının kaldırılarak serbest bırakıldığını, sadece devamsızlık kararı ile işten çıkarılan davacının İş Kanunu'nun 25/2-g maddesindeki süre ve koşulların olmadığından feshin geçersizliğinin ortada olduğunu, davacının kasıtlı olarak işe devamsızlık yapmadığı gibi gözaltına alınma olayında iş yerine haber de verdiğini, müvekkilinin gözaltı süresinin 54 günü geçmediğini, 10 gün sürdüğünü, böyle bir durumda işverenin kanunun 25/4 bendi gereğince iş akdini haklı sebeplerle sona erdirdiği sonucunu doğurmayacağını, davalı tarafa vekalet ücreti verilmesinin hukuka aykırı olduğunu, çünkü mahkemenin davalı tarafın iddiaları doğrultusunda davayı reddetmediğini, ayrıca soruşturma dosyasının henüz sonuçlanmadığından müvekkilinin suçlu sayılamayacağını, savcılık dosyasının bekletici mesele yapılabileceğini, eksik inceleme yapıldığını bu nedenlerle ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak davanın kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.


F) Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti :


Bölge Adliye Mahkemesince, HMK'nın 355. maddesi gereğince kamu düzenini ilgilendiren ve re'sen istinaf nedeni yapılmasını gerektirecek başkaca bir hata bulunmadığının anlaşıldığı, istinaf sebeplerine hasren yapılan inceleme sonunda; davalı tarafça fesih nedeni olarak gösterilen devamsızlık olgusu tüm dosya kapsamı itibariyle sübut bulmadığı, buna rağmen davalı işveren fesih ihbarında bildirilmeyen ve davalı cevap dilekçesinde savunulmayan bir gerekçeye İlk Derece Mahkemesi tarafından fesih sebebi olarak dayanılarak işe iade talebinin reddine karar verilmesi usul ve yasaya uygun görülmediğinden bu nedenlerle HMK'nın 353/1-b maddesinin 2. alt bendi gereğince yerel mahkeme kararı kaldırılarak işe iade talebinin kabulüne karar verilerek hüküm kurulmuştur.


G) Temyiz başvurusu :


Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararına karşı davalı vekili temyiz başvurusunda bulunulmuştur.


H) Gerekçe:


Somut uyuşmazlıkta;dosyadaki bilgi ve belgeler ile özellikle, tanık ...'ın anlatımından davalı şirketin hat bakım müdürlüğünde, çalışan davacının 22.09.2016 tarihinde ...şüphelisi olarak gözaltına alındığı, davacının bu durumu aynı davalı işverene tel ile bildirdiği davalı işverenin de, davacının ...dan gözaltına alınmış olması nedeniyle oluşan şüpheye dayalı olarak bir gün sonra davacının iş akdini feshettiği ancak fesih yaparken davacının gözaltına alındığını bildiği halde somut olaya uygulanma imkanı bulunmayan devamsızlık nedeniyle fesih yoluna gittiğini sonuç olarak davalı işverenin fesihte haklı olmadığı,davacının mazeretsiz devamsızlığından söz edilmeyeceği anlaşılmaktadır.


Diğer taraftan davalı işverenin gerçek fesih sebebinin davacının ...üyeliğinden gözaltına alınmış olması olduğu da açık olup, davalının feshe yönelik hatalı işlemi feshin geçerliliğini ortadan kaldırmaz.


Açıklanan nedenle feshin şüphe feshi olduğu ve geçerli nedene dayandığı kabul edilerek davanın bu gerekçe ile reddi gerekirken kabulü hatalıdır.


4857 sayılı İş Yasa'sının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.


HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;


1-Bölge Adliye Mahkemesi'nin temyiz edilen kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,


2- Davanın REDDİNE,


3-Alınması gereken 35,90 TL karar-ilam harcından davacının yatırdığı 29,20 TL peşin harcın mahsubu ile bakiye 6,70 TL karar-ilam harcının davacıdan tahsili ile Hazine'ye irat kaydına,


4.Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 118.00 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,


5. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre belirlenen 2.180,00 TL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,


6. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine,


Dava dosyasının İlk Derece Mahkemesi'ne, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmesine,


Kesin olarak, 02/10/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

İş Hukuku ve sosyal Güvenlik Haberleri

İşyerinde erkek çalışanın kadınlar tuvaletine girmesi haklı fesih nedenidir

9. Hukuk Dairesi         2017/12318 E.  ,  2019/18196 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİTaraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde old

Çalışana uygulanan sistematik mobbing eziyet suçu oluşturur

T.C. YARGITAY 8.CEZA DAİRESİESAS NO:2018/203KARAR NO:2018/2245KARAR TARİHİ:1.3.2018ÖZET:"...Dava; eziyet suçuna ilişkindir. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı olan sanığın aynı zamanda 6964 Sayılı Kuruluş Kanunun'un 29/l. maddesi gereği Birlik ve odaların işlerinin yürütülmesini teminen ka

İş kazasının tespiti davasının tüm tarafları bakımından konusuz kalmadıkça inceleme yapılması ve uyuşmazlığın sonuçlandırılması gerektiği

10. Hukuk Dairesi         2018/6000 E.  ,  2020/786 K."İçtihat Metni"Bölge AdliyeMahkemesi : Gaziantep Bölge Adliye MahkemesiDava, iş kazasının tespiti istemine ilişkindir.İlk Derece Mahkemesince, hükümde belirtilen gerekçelerle davanın konusuz kaldığından karar ve

Önceki Haber

Vekaletnamenin fotokopisi ile yapılan araç satışı-Noterin sorumlu olması

Sonraki Haber

Koronavirüs salgını: Yanlış bilgilerin viral olmasını nasıl durdurabilirsiniz?