Avukatın aynı alacak için iki ayrı mahkemeden ihtiyati haciz talebinde bulunması konusunda kolayca emsal karar bulabilmek için lütfen Karar Arama sayfamıza bakınız.

Avukatın aynı alacak için iki ayrı mahkemeden ihtiyati haciz talebinde bulunması

Avukatlık-Barolar

Tarih
26.07.2013
Esas
E.2012/915
Karar
K.2013/544

Şikâyetli avukat hakkında, … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin … sayılı dosyası ile 500.000 Euro bedelli senet için aldığı ihtiyati haciz kararına N.S. ve ….  Nak. İnş. Tur. Ltd. Şti vekili Şikâyetçi avukatın yaptığı itirazı bertaraf amacıyla … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin … sayılı dosyasından ihtiyati haciz kararı alarak işleme koyması.

( 1136 sayılı Av.Y. m. 34, 134 ; TBB Meslek Kuralları  3, 4 )


 

 

 

Şikâyetli avukat hakkında, … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2011/53 D.İş sayılı dosyası ile 500.000 Euro bedelli senet için aldığı ihtiyati haciz kararına N.S. ve ….  Nak. İnş. Tur. Ltd. Şti vekili Şikâyetçi avukatın yaptığı itirazı bertaraf amacıyla … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2011/28 D.İş sayılı dosyasından ihtiyati haciz kararı alarak işleme koyduğu bu nedenle Avukatlık Yasası 34,134 ve TBB Meslek Kuralları 3, 4. Maddelere aykırı davrandığı iddiası ile açılan disiplin kovuşturması sonucu eylem sabit görülerek disiplin cezası tayin edilmiştir.

Şikâyetli Avukat savunmalarında özetle; … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2011/53 D.İş sayılı dosyası ile 500.000 Euro bedelli senet için ihtiyati haciz kararı istediğini, Mahkeme hakiminin %15 teminat karşılığı ihtiyati hacze karar verilmek üzere dosyayı kaleme gönderdiğini, müteaddit kez kaleme gitmesine karşın karar alamayınca işin aciliyetine müsteniden … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2011/28 D.İş sayılı dosyasından ihtiyati haciz kararı alarak işleme koyduğunu, ancak … Asliye Hukuk Mahkemesi kararına itiraz edildiğini öğrenir öğrenmez sonraki ihtiyati haciz kararından fiili haciz uygulaması yapmaksızın vazgeçtiğini, itirazı görse kesinlikle ikinci bir talepte bulunmayacağını olayın gerçek müsebbibinin … Asliye Hukuk Mahkemesi hakiminin davranışlarından ve kendisinin yanlış algılamasından kaynakladığını, kasti bir davranışının olmaması zarar da bulunmaması nedeniyle suçsuz olduğunu savunmuş, cezanın kaldırılmasını istemiştir.

İncelenen dosya kapsamından; … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2011/53 D.İş sayılı dosyası ile 500.000 Euro bedelli senet için ihtiyati haciz kararı istendiği, N.S. ve … Denizcilik Yakıt Nak. İnş. Tur. Ltd. Şti vekili Şikâyetçi avukatın ihtiyati haciz kararına itiraz ettiği, Mahkeme’nin 17.02.2011 gün ve 2011/54 Karar sayılı kararı ile üzerine ihtiyati haciz talebinden vazgeçilmesi nedeniyle konusuz kalan davanın reddine karar verildiği, aynı senet için … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2011/28 D.İş sayılı dosyasından ikinci ihtiyati haciz kararı alınarak işleme konulduğu, ancak itiraz üzerine ihtiyati haciz talebinden vazgeçilmesi nedeniyle Mahkeme’nin 11.04.2011 günlü 2011/28 D.İş kararıyla konusu kalmayan davada esas kakında bir karar vermeye yer olmadığına karar verildiği, görülmektedir.

Kasıt ve zarar olmasa dahi bir mahkemenin kararı, alınan bir başka mahkeme kararı ile etkisiz bırakılmaya çalışılmış kamunun inancı sarsılmış, uyuşmazlığın adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesinde kuşku yaratılmıştır. Avukatlar, hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkları adalet ve hakkaniyete uygun olarak uygulamasını sağlamak, yüklendikleri görevleri özen ve doğruluk içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun bir biçimde davranmakla yükümlüdürler. (Avukatlık Yasası M. 2, 34, 134)

Bu nedenlerle eylemin disiplin suçu olduğuna ilişkin Barosu Disiplin Kurulu’nca yapılan hukuksal değerlendirme isabetli olmakla Şikâyetli avukat Ş.A.’ün itirazının reddi ile kararın onanması gerekmiştir.

Sonuç olarak Şikâyetli Avukat Ş.A.’ün itirazının reddine … Barosu Disiplin Kurulu’nun “Kınama Cezası Verilmesine” ilişkin 28.09.2012 gün ve 2012/8 Esas, 2012/26 Karar sayılı kararının "ONANMASINA" katılanların oybirliği ile karar verildi.

Önceki Haber

Avukat, müvekkilinden meslektaşlarına yönelecek sataşmaları önlemeye çalışır; gerekirse vekillikten çekilebilir

Sonraki Haber

Avukatlar paradan başka hiçbir şey düşünmez gibi olumsuz bir imajın yaratılmasına izin vermemelidir

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum Yap