Bu konuda kolayca emsal karar bulabilmek için lütfen Karar Arama sayfamıza bakınız.

Hüküm altına alınan alacakların net mi yoksa brüt mü olduğunun hükümde belirtilmemesinin HMK’nun 297/2. maddesine aykırı olduğu

İş Hukuku ve sosyal Güvenlik

9. Hukuk Dairesi         2020/759 E.  ,  2020/3053 K.


"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ


DAVA TÜRÜ : Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma ücreti, ücret alacağı ile asgari geçim indirimi alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Yerel mahkeme kararının davalı vekilinin temyizi üzerine, Dairemizin 17.10.2019 gün 2019/6962 Esas ve 2019/18330 Karar sayılı kararı ile hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

Mahkemece, Mahkemece, bozma ilamının ikinci ve üçüncü bendlerindeki bozma nedeni yönünden bozmaya uyulmuş, ancak dört numaralı bentte hükmedilen alacakların miktarlarının net mi yoksa brüt mü olduğunun kararda gösterilememesinin infazda tereddüte yol açacağı yönündeki bozma nedeni yönünden mahkemece 16 seneden beri işçi alacakları ile ilgili davaların tümünde hükmedilen alacakların net mi brüt mü olduğu belirtilmeden binlerce karar verildiği, şimdiye kadar hiçbir kararla ilgili ne taraflardan ne avukatlardan ne de verilen kararın infazı için icraya konulmasından sonra icra müdürlüklerinden bu kararınızdaki alacaklar net mi brüt mü tereddüde düştük kararınızı açıklar mısınız talebinin gelmediğini, hükme dayanak yapılan bilirkişi raporunda alacakların net olarak hesaplandığının ortada olduğu, iş mahkemelerinden verilen kararlarda hükmedilen alacağın diğer hukuk mahkemelerinde olduğu gibi net mi brüt mü olduğunun belirtilmesine gerek olmadığı alacağın net olduğunun anlaşılması gerektiği, brüt miktarlar üzerinden hüküm kurulmasının aynı zamanda işçi ve işveren aleyhine sonuçlar doğuracağı, fazladan vekâlet ücreti ve harç ödenmesine neden olacağı gibi ilamın icrasını güçleştireceği, işveren yönünden mükerrer ödemelere neden olacağından bozmanın buna dair kısmına uyulmayıp önceki kararda ısrar edildiği gerekçesi ile bozmaya karşı kısmi direnme kararı verilmiştir.

Direnme kararı taraflar vekilince temyiz edilmiş olup, Dairemizin 6763 sayılı Kanunun 45. maddesi ile eklenen 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun geçici dördüncü maddesi uyarınca öncelikle inceleme yetkisi olduğu anlaşılmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.


YARGITAY KARARI


Dairemizin “Hüküm altına alınan alacakların net mi yoksa brüt mü olduğunun hükümde belirtilmemesinin HMK’nun 297/2. maddesine aykırı olduğunun ve infazda tereddüde yol açacağının düşünülmemesi de isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir.” gerekçesi ile verilen bozma kararının yasal dayanağının 6100 sayılı HMK.nun ''… taraflara yüklenen borç ve tanınan haklar açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmelidir.” şeklindeki emredici 297/2. maddesi olup, kısmî direnme gerekçesinin hukukî olmadığı, Dairemizin HMK. nun 297/2. maddesine dayanan bozma kararının yerinde olduğu, bu hususun Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun onlarca kararı ile doğrulandığı anlaşıldığından, temyiz incelemesinin yapılmak üzere dosyanın 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun geçici 4. maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları uyarınca yetkili ve görevli Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na GÖNDERİLMESİNE, 26.02.2020 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

İş Hukuku ve sosyal Güvenlik Haberleri

İşyerinde erkek çalışanın kadınlar tuvaletine girmesi haklı fesih nedenidir

9. Hukuk Dairesi         2017/12318 E.  ,  2019/18196 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİTaraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde old

Çalışana uygulanan sistematik mobbing eziyet suçu oluşturur

T.C. YARGITAY 8.CEZA DAİRESİESAS NO:2018/203KARAR NO:2018/2245KARAR TARİHİ:1.3.2018ÖZET:"...Dava; eziyet suçuna ilişkindir. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı olan sanığın aynı zamanda 6964 Sayılı Kuruluş Kanunun'un 29/l. maddesi gereği Birlik ve odaların işlerinin yürütülmesini teminen ka

İş kazasının tespiti davasının tüm tarafları bakımından konusuz kalmadıkça inceleme yapılması ve uyuşmazlığın sonuçlandırılması gerektiği

10. Hukuk Dairesi         2018/6000 E.  ,  2020/786 K."İçtihat Metni"Bölge AdliyeMahkemesi : Gaziantep Bölge Adliye MahkemesiDava, iş kazasının tespiti istemine ilişkindir.İlk Derece Mahkemesince, hükümde belirtilen gerekçelerle davanın konusuz kaldığından karar ve

Önceki Haber

İnfaz yasasında son durum : Af yasa tasarısının tam metni

Sonraki Haber

Kurumuş orman ağacını kesme eyleminin 6831 sayılı Kanun'un 91/5. maddesinde düzenlenen kabahati oluşturduğu