Bu konuda kolayca emsal karar bulabilmek için lütfen Karar Arama sayfamıza bakınız.

Mahkemece bozulan karara atıf yapılarak yeni hüküm oluşturulamayacağı

İş Hukuku ve sosyal Güvenlik

22. Hukuk Dairesi         2020/836 E.  ,  2020/3066 K.


"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi

DAVA TÜRÜ : ALACAK
Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:


Y A R G I T A Y K A R A R I


Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, davalı ... Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı'nda şoför olarak 18.09.1998 tarihinde çalışmaya başladığını, 21.10.2011 tarihinde iş sözleşmesinin haksız olarak feshedildiğini ve alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatları ile iş güvencesi tazminatı, ilave tediye, ulusal bayram ve genel tatil ücret alacaklarının tahsilini talep etmiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, zamanaşımı def'inde bulunmuş, davacının eğitim-öğretim dönemlerine has olmak üzere belirli süreli iş sözleşmeleri ile çalıştırıldığını, taşıma ve yemek hizmetlerinin 2011-2012 döneminden itibaren ihale ile özel şirketlere verildiğini, davalı Kurum tarafından verilecek hizmet kalmadığından davacının yeni dönemde işe çağrılmadığını savunarak, davanın reddini talep etmiştir.

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Kararın davalı tarafından temyizi üzerine Dairemizce sair temyiz itirazları reddedilmiş ve iş güvencesi tazminatı talebinin feragat sebebi ile reddine, vekalet ücreti ve yargımla giderinin de buna göre hüküm altına alınmasına karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle bozulmuştur.

Bozmaya uyan Mahkemece, iş güvencesi tazminatı reddedilmiş, bozma dışı kalan alacak hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

Temyiz:

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

Gerekçe:

1.Dosyadaki yazılara, Mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasın, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki tüm temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 297. maddesi uyarınca, mahkeme kararlarının;

a) Hükmü veren mahkeme ile hâkim veya hâkimlerin ve zabıt kâtibinin ad ve soyadları ile sicil numaraları, mahkeme çeşitli sıfatlarla görev yapıyorsa hükmün hangi sıfatla verildiğini,

b) Tarafların ve davaya katılanların kimlikleri ile Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, varsa kanuni temsilci ve vekillerinin ad ve soyadları ile adreslerini,

c) Tarafların iddia ve savunmalarının özetini, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususları, çekişmeli vakıalar hakkında toplanan delilleri, delillerin tartışılması ve değerlendirilmesini, sabit görülen vakıalarla bunlardan çıkarılan sonuç ve hukuki sebepleri,

ç) Hüküm sonucu, yargılama giderleri ile taraflardan alınan avansın harcanmayan kısmının iadesi, varsa kanun yolları ve süresini,

d) Hükmün verildiği tarih ve hâkim veya hâkimlerin ve zabıt kâtibinin imzalarını,

e) Gerekçeli kararın yazıldığı tarihi,

İçermesi, hükmün sonuç kısmında, gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında; açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi zorunludur. Bu biçim yargıda açıklık ve netlik prensibinin gereğidir. Aksi hal, hükmün infazında zorluklara ve tereddütlere, yargılamanın ve davaların gereksiz yere uzamasına, davanın tarafı bulunan kişi ve kurumların mağduriyetlerine sebebiyet verecek ve kamu düzeni ve barışını olumsuz yönde etkileyecektir (Hukuk Genel Kurulu - 2007/14-778 E, 2007/611 K, Dairemizin 01.04.2008 gün ve 2007/38353 Esas, 2008/7142 Karar sayılı ilamı).

Somut olayda, bozma sonrası Mahkemece “Davacının kıdem tazminatının, ihbar tazminatının, genel tatil ücreti ve ilave tediye tazminatı alacağına ilişkin mahkememizce verilen önceki hüküm kesinleştiğinden bu tazminatlar yönünden KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,” şeklinde hüküm oluşturulmuştur.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 22.02.2012 tarih, 2012/13-747 esas, 2012/84 karar sayılı ilamında ve Dairemizin emsal kararlarında belirtildiği gibi, Yargıtay'ca bozulan karar, sonraki kararın eki niteliğinde değildir. Bozma ile birlikte önceki hüküm ortadan kalkarak hukukî geçerliliğini yitirir. Mahkemece bozulan karara atıf yapılarak yeni hüküm oluşturulamaz. Bozmadan önceki ve bozmadan sonraki kararlar 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 297. maddesine uygun olmalıdır.

Mahkemece yukarıdaki kanuni düzenlemeler ve ilkeler dikkate alınmaksızın, bozma sebebi yapılmayan alacak kalemleri hakkında “karar verilmesine yer olmadığına” şeklinde hüküm oluşturulması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 20.02.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İş Hukuku ve sosyal Güvenlik Haberleri

İşyerinde erkek çalışanın kadınlar tuvaletine girmesi haklı fesih nedenidir

9. Hukuk Dairesi         2017/12318 E.  ,  2019/18196 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİTaraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde old

Çalışana uygulanan sistematik mobbing eziyet suçu oluşturur

T.C. YARGITAY 8.CEZA DAİRESİESAS NO:2018/203KARAR NO:2018/2245KARAR TARİHİ:1.3.2018ÖZET:"...Dava; eziyet suçuna ilişkindir. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı olan sanığın aynı zamanda 6964 Sayılı Kuruluş Kanunun'un 29/l. maddesi gereği Birlik ve odaların işlerinin yürütülmesini teminen ka

İş kazasının tespiti davasının tüm tarafları bakımından konusuz kalmadıkça inceleme yapılması ve uyuşmazlığın sonuçlandırılması gerektiği

10. Hukuk Dairesi         2018/6000 E.  ,  2020/786 K."İçtihat Metni"Bölge AdliyeMahkemesi : Gaziantep Bölge Adliye MahkemesiDava, iş kazasının tespiti istemine ilişkindir.İlk Derece Mahkemesince, hükümde belirtilen gerekçelerle davanın konusuz kaldığından karar ve

Önceki Haber

Fazla mesai alacağı-İmzalı imzasız bordro-Ücretin bankaya yatırılması halinde hesaplama yntemi

Sonraki Haber

Maaş haczi kesintisinin devam edip etmeyeceği