Bu konuda kolayca emsal karar bulabilmek için lütfen Karar Arama sayfamıza bakınız.

Maaş haczi kesintisinin devam edip etmeyeceği

Yargıtay

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

İcra İşleri Dairesi Başkanlığı

 

 

Sayı  : 86420598-300/2678 02/04/2020

 

Konu : İcra kesintileri hk.

  


 

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞ INA

(Muhasebat Genel Müdürlüğ ü)


İlgi :  31/03/2020 tarihli ve 83993637-705.99-E.228282 sayılı yazınız.


İlgi sayılı yazınız ile, ‘’  … kamu personelinin  maaşından yapılan icra kesintilerine devam edilip edilmeyeceğ ine ve birden fazla icra dosyası olanlardan icra kesintisi bitenler için  bekleyen  yeni  icra dosyalarına  kesinti yapılıp yapılmayacağ ına  ilişkin’’  görüş  talebi yazınız Başkanlığ ımızca incelenmiştir.

Bilindiğ i üzere dünyanın birçok ülkesinde görülen COVID-19 salgını sonucunda çok sayıda insanın hayatını kaybetmesi ve Dünya Sağ lık Örgütü tarafından bu virüs salgınının 11/3/2020 tarihinde pandemi olarak ilan edilmesi nedeni ile ülkemizde de görülen ve insan sağ lığ ı için önemli bir tehdit oluşturan, bulaşıcılığ ı yüksek olan bu virüsten doğ an salgının önlenmesi amacıyla bir takım tedbirler alma zarureti  doğ muştur. İcra ve İflas Kanununun “Fevkalade hallerde tatil” başlıklı 330 uncu maddesinde “Salgın hastalık, umumi bir musibet veya  harb  halinde  Cumhurbaşkanı kararıyla  memleketin  bir kısmında veya  bazı iktisadi zümreler  lehine  muayyen  bir  müddet  için  icra  takipleri  durdurulabilir.”  hükmüne  yer verilmiş  olup,  bu  hükme  dayanılarak  22/3/2020  tarih  ve 31076  sayılı  Resmi  Gazete'de yayımlanan 2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “COVID-19 salgın hastalığ ının ülkemizde yayılmasını önlemek  amacıyla alınan  tedbirler kapsamında; bu  Kararın yürürlüğ e girdiğ i tarihten  30/4/2020  tarihine kadar,  nafaka alacaklarına  ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede  taraf ve  takip  işlemlerinin yapılmamasına, yeni  icra ve iflas takip  taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine…” karar verilmiştir.

Cumhurbaşkanı Kararının uygulanması sırasında oluşabilecek tereddütleri gidermek ve uygulama birliğ inin sağ lanmasına katkıda bulunmak amacıyla durdurma kararının gayesi de gözetilerek Başkanlığ ımızca 24.3.2020 tarih ve "2279 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı" konulu yazımız tüm icra müdürlüklerine duyurulmuştur.

Görüş  yazımızın  nafakalar ile  ilgili  ikinci maddesinde  "Nafaka alacaklarına ilişkin takipler istisna tutulduğ undan bu husustaki açılmış  olan takiplerin devam edeceğ i, reddiyat ve tahsilat işlemlerinin yapılması gerektiğ i, durma süresi içerisinde yeni nafaka takiplerinin de açılabileceğ i," belirtilmiş, yine ödemeler ile ilgili beşinci maddesinde " İcra dairelerine yapılan   ödemeler   kabul   edilerek,   dosya   kapsamına   göre   sıra   cetveli   yapılmasını gerektirmeyen ve borçlu ya da üçüncü kişilerin haklarının ihlal edilmeyeceğ inin anlaşıldığ ı durumlarda paraların alacaklılarına ödenebileceğ i, dosya borcunun ödenmesi halinde veya alacaklı  vekili  talebi  ile  haciz  ve  yakalama  şerhlerinin kaldırılabileceğ i,  dosya  kapama işlemlerinin öncelikle yapılabileceğ i" hususları ifade edilerek görüş bildirilmiştir.

Daha sonra 26/3/2020 tarih ve 31080 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğ e giren 7226  sayılı Bazı  Kanunlarda Değ işiklik  Yapılmasına Dair  Kanununun Geçici 1 nci maddesinin;

Birinci fıkrasının (b) bendinde; ''9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğ er kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler; nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler 22/3/2020 (bu  tarih dâhil)  tarihinden,  itibaren 30/4/2020  (bu tarih dâhil)  tarihine kadar  durur. Bu süreler,  durma  süresinin  sona  erdiğ i  günü  takip  eden günden  itibaren  işlemeye başlar. Durma  süresinin  başladığ ı  tarih itibarıyla,  bitimine on  beş  gün  ve daha  az kalmış  olan süreler, durma süresinin sona erdiğ i günü takip eden günden başlamak üzere on beş  gün uzamış  sayılır.  Salgının  devam  etmesi  halinde  Cumhurbaşkanı  durma  süresini  altı  ayı geçmemek üzere bir kez uzatabilir ve bu döneme ilişkin kapsamı daraltabilir. Bu kararlar Resmî Gazete’de yayımlanır.''

Üçüncü fıkrasının (b) bendinde; ''Durma süresi içinde rızaen yapılan ödemeler kabul

edilir ve taraflardan biri, diğ er tarafın lehine olan işlemlerin yapılmasını talep edebilir,''

Aynı fıkranın (ç) bendinde; '' İcra ve iflas hizmetlerinin aksamaması için gerekli olan

diğ er tedbirler alınır.''

Hükümlerine yer verilmiştir.

Yukarıda bahsedilen tüm bu düzenlemeler dikkate alındığ ında;

Nafaka alacaklarına ilişkin takiplerin ve dolayısıyla maaş  hacizlerinin devam edeceğ i açık  olup,  başka  sebebe  dayanan  diğ er  maaş   hacizlerinin  devam  etmesinin  ve  maaş kesintilerinin  yapılmasının  İcra  ve  İflas  Takiplerinin  Durdurulmasına  Dair  2279  sayılı Cumhurbaşkanı   Kararına   ve   yukarıda bahsi   geçen yasal   düzenlemelere   aykırılık oluşturmayacağ ı, zira icra takiplerinin durdurulduğ u tarih aralığ ında icra daireleri tarafından yeni haciz kararları alınamayacağ ından maaş  haczi ve kesintileri için ilgili kurum ve kişilere yazılan  müzekkerelerin  postada  gecikmiş  olması  ve  takibin dayanağ ının  nafaka  borcuna ilişkin olup olmadığ ının veya diğ er taraf lehine talep edilen bir işlem kapsamında bulunup bulunmadığ ının  kesinti  yapacak  kurum  ya  da kişi  tarafından bilinemeyecek  olması  gibi hususlar   dikkate   alındığ ında   haciz   müzekkerelerinin   gereğ i   yerine   getirilerek   maaş kesintilerinin ilgili icra dairesi hesabına gönderilmesinin uygun olacağ ı,

Maaş kesintilerinden   icra   dosyasına   gelen ödemelerle   ilgili   ihtilaf   bulunup

bulunmadığ ının, alacaklısına  ödenip ödenmeyeceğ inin  icra müdürlüğ ünce takdir edileceğ i, yapılacak işlemin hukuka aykırı veya hadiseye uygun bulunmadığ ının düşünülmesi halinde ancak borçlu tarafından İcra ve İflas Kanunun 16 ncı maddesi kapsamında şikayet yoluyla icra mahkemesine taşınabileceğ i, bu durumda mahkemelerce verilecek karar gereğ ince icra müdürlüklerince işlem tesis edilmesi gerektiğ i,

Değerlendirilmektedir.

Bu itibarla;

Uygulanan maaş haczi kesintilerine devam edilmesi,

Birden  fazla icra  dosyasının bulunması ve  bir dosyadan yapılan  kesintinin bitmesi halinde  sırası  gelen  icra  dosyaları  için  de  maaş   haczi  kesintisinin  yapılması  gerektiği değ erlendirilmiş olup,

Bilgi edinilmesi hususunda gereğ ini arz ederim.

Alim POLAT

Hâkim Bakan a. Başkan

Maaş haczi gereğince yapılan kesintiler İİK 330. madde uyarıca verilen takiplerin durdurulması kapsamında kalır mı?


İCRA TAKİBİNİN DURMASI NE ANLAMA GELİR


İcra takip işlemleri , ihtiyati hacizler durduruldu - Resmi Gazetede yayınlanan tam metin

Yargıtay Haberleri

Kısmi eda külli tespit talepli belirsiz alacak davalarında sonradan yapılan talep artırımlarının ıslah niteliğinde olacağı

T.C.Yargıtay9. Hukuk DairesiEsas No:2017/1494/Karar No:2018/4853K. Tarihi:12.3.2018MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİDAVA : Davacı, ücret farkı alacağı, yıpranma prim farkı alacağı, yasal ilave tediye farkı alacağı, akdi tediye farkı alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.Yerel mahkemece, dava

Maaş haczi kesintisinin devam edip etmeyeceği

T.C.ADALET BAKANLIĞI İcra İşleri Dairesi Başkanlığı  Sayı  : 86420598-300/2678 02/04/2020 Konu : İcra kesintileri hk.   HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞ INA(Muhasebat Genel Müdürlüğ ü)İlgi :  31/03/2020 tarihli ve 83993637-705.99-E.228282 sayılı yazınız.İlgi sayılı y

Maaş haczi gereğince yapılan kesintiler İİK 330. madde uyarıca verilen takiplerin durdurulması kapsamında kalır mı?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 22.03.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve yayın tarihinde yürürlüğe giren karara göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, tüm ülkede -nafaka takipleri hariç-  

Önceki Haber

Mahkemece bozulan karara atıf yapılarak yeni hüküm oluşturulamayacağı

Sonraki Haber

Tam da bu dönemde Bölge Adliye Mahkemeleri kapatılmalıdır