Bu konuda kolayca emsal karar bulabilmek için lütfen Karar Arama sayfamıza bakınız.

İstinaf mahkemesi ne kadar sürer ?

Emsal Karar

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinin istinaf incelemesini bitirme süreleri 2019 faaliyet raporuna göre aşağıdaki şekilde. Bu veriler 2019 yılında karara bağlanan dosyalara dayanmakta.

Ctrl+F tuş kombinasyonuna tıklayarak aradığınız dava ismini daha kolay bulabilirsiniz. 

İstanbul İstinaf Mahkemesi Dairelerdeki Dava Türlerine Göre Davaların Ortalama Bitirilme Süreleri

Dava Türü

Ortalama Bitirilme Süresi (Gün)

Ecrimisil

140

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal Tescil

150

Tapu İptal Tescil(İrade Fesadı,Sahtecilik,
Ehliyetsizlik Vs.)

150

Elatmanın Önlenmesi, Yıkım

140

Tenkis

110

Gaiplik Nedeniyle Tapu İptal Tescil

110

Cemaat Vakıflarınca Açılan Tapu İptal Tescil

110

Vakıflarca Açılan Tapu İptal Ve Tescil

110

Tapu Kayıt Maliki İle Davacının Aynı Kişi
Olduğuna İlişkin Davalar

100

Nüfus

100

 

Dava Türü

Ortalama Bitirilme Süresi (Gün)

Tapu İptali Ve Tescil

103

Men’i Müdahale-Ecrimisil

87

Nüfus

74

Mülkiyet

90

Tenkis

80

Gaiplik Ned.Tapu İptali-Tescil 

81

Cemaat Vakıflarınca Açılan Tapu İptali Tescil

66

Vakıfların Açmış Olduğu Tapu İptali Tescil

66

Gaiplik-Kaza-İ Rüşt

113

4721 S.K.TMK.nın Tüzel Kişiler Başlıklı
Hükümlerden Kaynaklanan Davalar

66

 

Dava Türü

Ortalama Bitirilme Süresi (Gün)

Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklı (Kaçak
Elektrik- Doğalgaz-Su Vs) 

111

Elektrik, Doğalgaz, Su Kullanımı İle İlgili
Açılan Davalar

121

Haksız Fiilden Kaynaklanan Zarar
Nedeniyle Verilen Hükümler

110

Adi Ortaklıktan Kaynaklanan Davalar

99

Estetik Amaçlı Ameliyatlar, Diş Tedavisi vs.

71

Araç Tamirine İlişkin Davalar Nedeniyle
Verilen Kararlar

28

Hizmetin Ayıplı Olmasından Kaynaklanan
Hükümler

71

Sebepsiz Zenginleşme

130

Tüketicinin Açtığı Menfii Tespit

84

Tazminat

106Dava Türü

Ortalama Bitirilme Süresi (Gün)

Maddi-Manevi Tazminat

193

Vakıf Tescili-Tadili-Vakıf Evladı

324

Kurum Zararı Nedeniyle

164

Dernek Tespiti-Genel Kurul Kararı İptali 

226

Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Tazm.

121

Orman Kanunundan Kaynaklanan Tazm.

32

Tazminat(İ.Haciz)

21

Alacak (İ.Tedbir)

12

Haksız Eylemden Kaynaklanan Zarar Nd

71

Manevi Tazminat

259

 

Dava Türü

Ortalama Bitirilme Süresi (Gün)

Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil)

371

Kamulaştırmasız El Koymadan Kaynakl.

379

Kamulaştırmasız El Koyma Nedeni İle

355

Taşınmazın Tescili İstemli 

480

Kamulaştırma Bedelinin Artırılması

312

Haksız İşgal Tazminatı Ecrimisil

314

Elatmanın Önlenmesi Ve Tazminat Ve
Ecrimisil

365

Haksız Fiilden Kaynaklanan

301

Zilliyetliğe Dayalı

353

Kamulaştırma Bedelinin Taksitle
Ödenmesinden Kaynaklanan Faiz
Nedeniyle

321

 

Dava Türü

Ortalama Bitirilme Süresi (Gün)

Katılma Alacağı

113

Mirasın Hükmen Reddi

229

Kayıt Düzeltim İstemli

219

Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti

231

Vasiyetnamenin İptali

201

Katkı Payı

169

T.İptali Tescil (Tespitten Önceki Hukuki
Sebeplere Dayalı)

195

Vasiyetnamenin Tenfizi

240

Terekenin Borca Batık Olduğunun Tespiti

256

Miras Ortaklığına Temsilci Atanması

171Dava Türü

Ortalama Bitirilme Süresi (Gün)

Tapu İptali- Tescil

85

Önalım Hakkından Kaynaklanan

157

İpoteğin Kaldırılması

105

Satış Vaadi Sözleşmesinden Kay. Davalar

89

Geçit Hakkı

126

El Atmanın Önlenmesi- Ecrimisil

76

Yükleniciden Konut Alımı Nedeniyle Dava

74

Zilyetliğe Dayalı Davalar

132

Satın Almaya Dayalı Davalar

108

Alım Hakkından Kaynaklanan

93

 

Dava Türü

Ortalama Bitirilme Süresi (Gün)

Hakem Kararının Tebliğe Çık/Sak.

553

Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Ned.)

635

Tasarrufun İptali

492

Tazminat (Rücuen Tazminat)

412

Haksız Fiilden Kaynaklanan Zarar

386

Haksız Eylemden Kaynaklanan Zarar

386

Tazminat

540

Trafik Kazası (Maddi Hasarlı) Nedenli

608

Maddi – Manevi Tazminat 

538

Sigorta Ödemesine Dayanan Rücuen

424

 

Dava Türü

Ortalama Bitirilme Süresi (Gün)

Hakem/Tahkim

347,71

Tazminat

477,12

Tasarrufun İptali

350,59

İtirazın İptali

392,70

Menfi Tespit

7,22

Alacak

427,68

Tespit

39,05

Tüketici Hakları

179,90

Geçici Hukuki Koruma

16,93Dava Türü

Ortalama Bitirilme Süresi (Gün)

Boşanma

210

Nafaka

240

Velayet

90

Mal Rejimi

270

Tapu İptali

150

Alacak

270

Çocukla Kişisel İlişki

60

Soy Bağının Reddi

240

İtirazın İptali

210

Tanıma -Tenfiz

210

 

Dava Türü

Ortalama Bitirilme Süresi (Gün)

Boşanma

Eksikliklerin İkmali ve Karar Yazım Süresi Hariç 300-480(10-16ay)

Nafaka

Eksikliklerin İkmali ve Karar Yazım Süresi Hariç 180-330(6-11 ay)

Velayet

Eksikliklerin İkmali ve Karar Yazım Süresi Hariç 60-180 (2-6 ay)

Babalık - Soybağının Reddi

Eksikliklerin İkmali ve Karar Yazım Süresi Hariç 240-330(8-11 ay)

Çocukla Kişisel İlişki

Eksikliklerin İkmali ve Karar Yazım Süresi Hariç 150-270(5-9 ay)

Evlat Edinme

Eksikliklerin İkmali ve Karar Yazım Süresi Hariç 150-270(5-9 ay)

Tapu İptali Ve Tescil

Eksikliklerin İkmali ve Karar Yazım Süresi Hariç 300(10 ay)

Alacak

Eksikliklerin İkmali ve Karar Yazım Süresi Hariç 270 (9 ay)

Tazminat

Eksikliklerin İkmali ve Karar Yazım Süresi Hariç 210-300 (7-10 ay)

İtirazın İptali-İpoteğin Fekki

Eksikliklerin İkmali ve Karar Yazım Süresi Hariç 240-300 (8-10 ay)

 

Dava Türü

Ortalama Bitirilme Süresi (Gün)

Genel Kurul Kararının İptali İstemli.

250

Tazminat

181

Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan

161

Ticari Satımdan Kaynaklanan

138

Haksız Eylemden Kaynaklanan Zarar Nedeniyle

131

İtirazın İptali

98

Şirketin İhyası

69

Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan

67

Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan

67

İhtiyati Haciz

21Dava Türü

Ortalama Bitirilme Süresi (Gün)

İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan)

196

İtirazın İptali (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan)

157

Ticari Şirket (Genel Kurul Kararının İptali İstemli)

160

Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan)

170

Menfi Tespit (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan)

65

Kıymetli Evrak İptali

173

Tespit

242

Tazminat (Haksız Rekabetten Kaynaklanan)   

193

İhtiyati Haciz

32

Ticari Şirket

169

 

Ortalama Bitirilme Süresi (Gün)

 

İhtiyati Haciz / Tedbir

27

İtirazın İptali

221

Kıymetli Evrak

264

Şirket İhyası

248

Bankacılık

289

Ticari Şirket

216

Menfi Tespit

269

Haksız Rekabet

224

Alacak

267

Tazminat

244

 

Dava Türü

Ortalama Bitirilme Süresi (Gün)

Menfi Tespit

244

İtirazın İptali

230

Alacak

170

Tazminat

151

İpoteğin Fekki

143

Tapu İptali Ve Tescil

138

İstirdat

132

Sözleşmenin İptali

126

Tüketici Kanunundan Kaynaklanan

119

Elatmanın Önlenmesi

103Dava Türü

Ortalama Bitirilme Süresi (Gün)

Ticari Satımdan Kaynaklanan İtirazın İptali

292

Menfi Tespit (Kambiyo Senetl.Kaynakl.)

195

Marka Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan

288

Kıymetli Evraktan Kaynaklanan

281

Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan

105

Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan

379

İstirdat

183

Fikir Ve Sanat Eserleri

370

Faktoring Sözleşmesinden Kaynaklanan

250

Finansal Kiralama Sözleşmesinden
Kaynaklanan

247

 

Dava Türü

Ortalama Bitirilme Süresi (Gün)

İflas Erteleme

141

İflas Açılması

160

Konkordato

143

Hakem Kararı Tebliği-Saklanması

179

Rücuen Tazminat

319

Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden 

156

Sıra Cetveline İtiraz (11K.235)

187

Sıra Cetvelindeki Sıraya İtiraz

352

Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan

218

Kooperatif Genel Kurul Kararı İptali

187

 

Dava Türü

Ortalama Bitirilme Süresi (Gün)

Alacak(Vekâletsiz İş Görme)

80

Alacak(Abone Sözl.Kaynaklı)

80

Alacak(Diğer)

80

İtirazın İptali(Hizm.Sözlş.Kaynk.)

90

İtirazın İptali(Bank.Sözl.Ticari Nit.)

100

İtirazın İptali(Diğer)

20

Menfi Tespit

75

Tazminat

85

Tüketiciyi Koruma Kan.Kaynk

60

Koruma Kanunundan Kaynaklanan
(İhtiyati Tedbir-Haciz Vs.)

15Dava Türü

Ortalama Bitirilme Süresi (Gün)

Tazminat

116

İtirazın İptali

138

Malın Ayıplı Olmasından Kaynaklanan

191

Hizmetin Ayıplı Olmasından
Kaynaklanan

132

Satıcının Açtığı İtirazın İptali

182

Rücuen Tazminat

273

Tüketicinin Açtığı Menfi Tespit

116

Haklısız Eylemden Kaynaklanan Zarar
Nedeniyle

150

Tüketicinin Açtığı Tüketici Kredisinden
Kaynaklanan

382

Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan

121

 

Dava Türü

Ortalama Bitirilme Süresi (Gün)

Şikâyet (Memur Muamelesini Şikayet)

199

Takibin Taliki Veya İptali

197

İcra Takibine (Borca) İtiraz

201

İhalenin Feshi

215

İmzaya İtiraz

230

İstihkak

178

İcra Emrine İtiraz

194

İcra Takibine İtirazın Kaldırılması

135

Yetki İtirazı

219

Meskeniyet İddiası

233

 

Dava Türü

Ortalama Bitirilme Süresi (Gün)

Şikâyet

127

İhalenin Feshi

142

Takibin İptali

123

Borca İtiraz

124

İcra Emrine İtiraz

128

İstihkak

93

İmzaya İtiraz

138

Meskeniyet

143

Kıymet Takdirine İtiraz

34

İtirazın Kaldırılması

24Dava Türü

Ortalama Bitirilme Süresi (Gün)

Şikâyet

197

Takibin Taliki Veya İptali

193

İhalenin Feshi

117

İcra Takibine İtiraz(Borca İtiraz)

200

İstihkak

224

İmzaya İtiraz

173

İcra Takibine İtirazın Kaldırılması

147

İcra Emrine İtiraz

187

Meskeniyet

224

İtirazın Kaldırılması Ve Tahliye

27

 

Dava Türü

Ortalama Bitirilme Süresi (Gün)

Şikâyet

171

İhalenin Feshi

131

Takibin İptali

170

Borca İtiraz

175

İcra Emrine İtiraz

181

İstihkak

260

İmzaya İtiraz

183

Meskeniyet

177

Yetki İtirazı

164

İtirazın Kaldırılması

74

 

Dava Türü

Ortalama Bitirilme Süresi (Gün)

Tazminat (İş Sözleşmesinden Kaynakl.)

333

Arabuluculukta İcra Edilebilirlik Şerhi

140

Alacak

341

İstirdat

400

Alacak (SGK Hukukundan Kaynaklanan)

146

İtirazın İptali (İşçi İle İşveren İlişkisinden
Kaynaklanan)

437

Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar
Sebebiyle Açılan Tazminat)

404

İtirazın İptali (Vekâlet Sözleşmesinden
Kaynaklanan)

22

Tespit (İş Hukukundan Kaynaklanan)

372

Tazminat

328Dava Türü

Ortalama Bitirilme Süresi (Gün)

Alacak

556

Arabuluculukla İcra Edilen Şerh

42

Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan

40

İş Kazasından Kaynaklanan

360

İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan

329

İşe İade

343

Kuruş İşleminin İptali

297

Ölüm Ve Cismane Zarar Sebebiyle

393

Sendikal Kanundan Kaynaklanan

102

Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Tespit 

42

 

Dava Türü

Ortalama Bitirilme Süresi (Gün)

Alacak

204

İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan

373

İşe İade

208

Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan
Tazminat

312

Maddi – Manevi Tazminat 

259

Manevi Tazminat

151

Sendika Yetki Tespitli İstemli

40

Arabuluculukta İcra Edilebilirlik Şerhi

143

İhtiyati Haciz

14

 

Dava Türü

Ortalama Bitirilme Süresi (Gün)

Alacak

605

İşe İade

166

Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan
Tazminat

171

İş Kazasından Kaynaklanan Tazminat

257

Maddi- Manevi Tazminat

209

Sendika Yetkisinin Tespiti İstemli

16

İhtiyati Haciz

12

İhtiyati Tedbir

14

Arabuluculuk İcra Edilebilirlik

16

Yargılanmanın Yenilenmesi

19Dava Türü

Ortalama Bitirilme Süresi (Gün)

Alacak(İşçi Ve İşveren Arasından
Kaynaklanan)

419

Tespit (İşe İade)

311

Tazminat(Ölüm Ve Cismani Zarar
Nedeniyle Açılan Tazminat )

403

Tazminat(İşçi İle İşveren Arasından
Kaynaklanan)

558

İtirazın İptali(İşçi Ve İşveren Arasından
Kaynaklanan)

476

Tazminat (İş Kazasından Kaynaklanan)

404

Tespit (İş Hukukundan Kaynaklanan)

292

Tazminat (Maddi -Manevi Tazminat)

367

Tazminat

398

Alacak

518

 

Dava Türü

Ortalama Bitirilme Süresi (Gün)

Alacak(İşçi İle İşveren İlişkisinden
Kaynaklanan)

535

Tespit(İşe İade İstemli)

300

Tazminat(Ölüm Ve Cismani Zarar
Sebebiyle Açılan)

485

Tazminat(İşçi İle İşveren İlişkisinden
Kaynaklanan)

627

 

Dava Türü

Ortalama Bitirilme Süresi (Gün)

Tazminat

557

İşe İade

296

İş Kazası(Tazminat)

369

Alacak

243

Tazminat (Sendika)

481

İtirazın İptali

520

Tazminat(Maddi Tazminat)

394

Tazminat(Manevi Tazminat)

395

İş(İşverence İşçi Aleyhine Açılan Alacak)

613

Menfi Tespit

343Dava Türü

Ortalama Bitirilme Süresi (Gün)

Alacak

455,33

Tazminat

461

Rücuen Tazminat

266

Tespit(İşe İade)

262

İş Kazası

360

Menfi Tespit-SGK Hukuku 

295,5

İş-İş Hukuku

155

İş Hukuku- Tespit

168

İstirdat-İtirazın İptali-Kurum İşleminin
İptali-İcra Emrine İtiraz

424

Toplu İş Sözleşmesinin Yorumu

237

 

Dava Türü

Ortalama Bitirilme Süresi (Gün)

İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan
Alacak

500

İşe İade İstemli Tespit

309

Tazminat

304

Sendika Kanunlarından Kaynaklanan

33

İtirazın İptali

364

 

Dava Türü

Ortalama Bitirilme Süresi (Gün)

Tespit

374

Alacak

400

Kurum İşleminin İptali

388

Ödeme Emrinin İptali

459

İtirazın İptali

382

Menfi Tespit

360

Tazminat

389

Bağkur Sigortacılık Tespiti 

401

Kurum Zararı Nedeniyle

71

İş Hukukundan Kaynaklanan

458Dava Türü

Ortalama Bitirilme Süresi (Gün)

Bağkur Sigortalılığının Tespiti

259

SGK‘dan Kaynaklanan İtirazın İptali

267

Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Tespit 

300

İş Kazasından Kaynaklanan

231

MENFİ Tespit SGK’ dan Kaynaklanan

17

Kurum İşleminin İptali

310

Rücuen Tazminat

315

Aylık Bağlamaya Esas Göstergenin
Belirlenmesi

398

İcra Emrine İtiraz

340

Sürekli İş Göremezliğe İtiraz

353

 

Dava Türü

Ortalama Bitirilme Süresi (Gün)

İtirazın Kaldırılması/Tahliye

433

Kiralananın Tahliyesi/İcra

463

Ortaklığın Giderilmesi(Paylı Mülk)

381

Vesayet

31

Kira (Kira Parasının Tespiti)

460

İtirazın İptali (Taş. Kira Söz.K.)

446

Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedeni)

416

Kiralananın Tah. (Borçlar K.)

416

İcra Takibine İtirazın Kald. 

384

KMK Kaynaklı Davalar

384

 

Dava Türü

Ortalama Bitirilme Süresi (Gün)

Kiralananın Tahliyesi (İcra)

201

Kiralananın Tahliyesi (TBK)

447

İtirazın Kaldırılması İptali

314

Kira – Kira Tespiti

302

Alacak-Tazminat

202

Kat Mülkiyeti Kanunu

312

Ortaklığın Giderilmesi

373

Vesayet

110

Mirasçılık Belgesi(Verilmesi-İptali)

305

Kayyımlık(Atanması-Kaldırılması)

114Dava Türü

Ortalama Bitirilme Süresi (Gün)

Merci Tayini

124

Reddi Hâkim/Hâkimin Çekilmesi

113

Kadastro Hukuku (Tesis Kadastrosu)

174

Tazminat (TMK M.1007)

162

Tazminat (Devlet Aleyhine Açılan Tazm.)

153

2/B Kadastrosu

145

3402 Sayılı Kanunun 8. Mad.

147

3402 Sayılı Kanunun 22/2-A Mad.

168

Ormanın Taraf Olduğu Davalar

156

 

Dava Türü

Ortalama Bitirilme Süresi (Gün)

Boşanma Davaları

102

Tazminat - Alacak

133

Aile Konutu Nedeniyle Açılan Davalar

115

Ana Baba Rızası

160

Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar

88

Nafaka Davaları

189

Velayet Davaları

28

Nüfusa İlişkin Davalar

105

Soybağı Reddi – Analık/Babalık Davaları

84

Uluslararası Çocuk Kaçırma

99

 

Dava Türü

Ortalama Bitirilme Süresi (Gün)

Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil

66

Tazminat(Kamulaştırmasız El Koymadan
Kaynaklanan)

67

Kamulaştırma(Taşınmazın Tescili
İstemli)

23

Elatmanın Önlenmesi (Kamulaştırmasız
El Koyma Nedeniyle)

80

Kamulaştırma (Kamulaştırma Bedelinin
Artırılması)

76

Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)

56

Elatmanın Önlenmesi (Elatmanın
Önlenmesi Ve Tazminat Ve Ecrimisil)

59

Tapu İptali Ve Tescil (Geri Alım
Hakkından Kaynaklanan)

43

Tazminat

14

Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil)

15Dava Türü

Ortalama Bitirilme Süresi (Gün)

Hakem Kararının Tebliğe Çık/Sak.

60

Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Ned.)

85

Tasarrufun İptali

62

Tazminat (Rücuen Tazminat)

78

Haksız Fiilden Kaynaklanan Zarar
(Tazminat)

63

Haksız Eylemden Kaynaklanan Zarar
(İtirazın İptali)

81

Tazminat

82

Trafik Kazası (Maddi Hasarlı) Nedenli

101

Maddi – Manevi Tazminat 

100

Sigorta Ödemesine Dayanan Rücuen

86

 

Dava Türü

Ortalama Bitirilme Süresi (Gün)

Tespit(İşe İade İstemli)

98

Alacak(İşçi İle İşveren İlişkisinden
Kaynaklanan)

78

Tazminat(Ölüm Ve Cismani Zarar
Sebebiyle Açılan Tazminat)

86

Tazminat(İşçi İle İşveren İlişkisinden
Kaynaklanan)

74

Alacak

61

Tazminat(İş Kazasından Kaynaklanan)

125

Tazminat(Maddi- Manevi Tazminat)

79

İtirazın İptali(İşçi İle İşveren İlişkisinden
Kaynaklanan)

77

İstirdat

60

Menfi Tespit İtirazın İptali(İşçi İle
İşveren İlişkisinden Kaynaklanan)

67

 

http://istanbulbam.adalet.gov.tr/dosyalar/istanbul_bam_2019_faaliyet_raporu.pdf


Emsal Karar Haberleri

HMK'daki önemli değişiklik - 16 : Delil tespiti tutanağı ve varsa bilirkişi raporunun bir örneği mahkemece karşı tarafa resen tebliğ olunacak

MADDE 44- 6100 sayılı Kanunun 402 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.“(4) Tespitin yapılmasından sonra, tespit tutanağı ve varsa bilirkişi raporunun bir örneği mahkemece karşı tarafa resen tebliğ olunur.”ESKİ MADDE METNİDelil tespiti talebi ve karar MADDE 402- (1) Delil tespiti talebi di

Hakaret içeren twetlerin retweet edilmesi suç olur mu ?

T.C.Yargıtay18. Ceza DairesiEsas No:2018/7790/Karar No:2019/1445K. Tarihi:KARARSesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret suçundan şüpheli ... hakkında yapılan soruşturma evresi sonucunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 30/01/2018 tarihli ve 2017/190222 soruşturma, 2018/12072 sayıl

Sesli - Görüntülü Duruşma Dönemi

Av. Mustafa Tırtır    I. GİRİŞ: Küresel bir sağlık krizi olan Covid-19 virüsü sebebiyle insanların bir araya gelebilecekleri ortamları minimize etmeye gayret gösterilmektedir. Buna bağlı olarak birçok ülke, yargıda virüsün bulaş riskini azaltabilmek adına tarafların bizzat hazı

Önceki Haber

İstinaf mahkemesi ne kadar sürer ? İstanbul İstinaf 41. Hukuk Dairesi

Sonraki Haber

Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) Tam metni