HSK karar aldı: Duruşma ve keşifler hariç yargı normale dönüyor.

29.5.2020 10:33:07

T.C.

KİMLER VE SAVCILAR KURULUSayı   : 87742275-010.07-0076-2020 29/05/2020</p>

Konu : Yeni Normale Dönüş Eylem Planının BelirlenmesiDAĞITIM YERLERİNE


Küresel bir krize dönüşen COVİD-19 salgın hastalığı ile mücadele etme ve kamu sağlığının korunması amacıyla, tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de birtakım önlemler alınmış, Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, kamu kurumlarının gayreti, halkın da özverisi ve aktif desteği ile salgının en az hasarla atlatılması amaçlanmıştır.

Salgınla topyekûn mücadele kapsamında, tüm kamu kurumları ile, yargı makamlarına da birtakım görev ve sorumluluklar yüklenmiş, 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1'inci maddesiyle, yargısal sürelerin durdurulduğu dönem içerisinde ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri bakımından duruşmaların ve müzakerelerin ertelenmesi de dâhil  olmak  üzere  alınması  gereken diğer tüm tedbirler ile buna ilişkin usul ve esasların belirlenmesinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu yetkili kılınmıştır.

Genel Kurulumuz, anılan kanunun amacı doğrultusunda, çeşitli tarihlerde gerçekleştirdiği toplantılar sonrasında birçok tedbir almış ve alınan bu tedbirler tüm yargı teşkilatı ile paylaşılmıştır.

Salgının kamu sağlığı için ciddi bir tehdide dönüşmesi tehlikesi, alınan önlemlerle kontrol altına alındıktan sonra, olağan yaşam koşullarının gerekli tedbirlerle birlikte sürdürülmesi anlamına gelen “yeni normal”’e geçiş zarureti ortaya çıkmış ve bütün kamu otoriteleri normalleşme sürecine ilişkin bir yol haritası belirlemek üzere gayret sarf etmeye başlamıştır.

HSK Genel Kurulu da, yargısal faaliyetlerde kesintiye neden olmama, vatandaşların sağlıklı bir ortamda hukuk hizmetlerini almalarını temin etme, “yeni normale” dönüş eylem planı çerçevesinde alınacak tedbirler hakkında durum değerlendirmesi yapma amacıyla, 29/05/2020 tarihinde, olağanüstü gündemle toplanarak, oybirliği ile  aşağıda  gösterilen hususları kararlaştırmıştır.

    1- Tutuklu (yasal zorunluluk nedeniyle sadece tutukluluğun  değerlendirilmesi yönünden) ve acil işler, dava zamanaşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerine ait duruşma ve keşiflerin 16/06/2020 tarihine kadar ertelenmesine dair tedbirin aynen uygulanmasına devam olunmasına,

    2- Bölge Adliye Mahkemeleri ve Başsavcılıkları ile Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin (duruşma ve keşif yapılmasını gerektiren dosyalar hariç) tüm yargısal faaliyetlerinin 01/06/2020’den itibaren başlatılmasına,

    3- Kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin tedbirin 01/06/2020&nbsp; tarihi itibarıyla sonlandırılmasına,

    4- Adli Yargı İlk Derece Mahkemelerine ait duruşma ve  keşif  dışındaki  adli hizmetlerin durdurulması gibi bir durum söz konusu olmadığından; suç ve suçluyla mücadele işlemleri ile mahkemeler önünde dava ve iddia hakkının bir gereği olarak, adli hizmetlerin belirtilen istisnalar dışında gecikmeksizin yerine getirilmesine,

Her bir mahkeme ve Cumhuriyet başsavcılığının; dosyaların incelenmesi, notlanması, gerekçeli kararların yazılması, tarafların duruşmada hazır bulunmasına ihtiyaç duyulmayan dava ve işlerin neticelendirilmesi, iddianamenin kabulü ve tensip işlemlerinin icrası gibi yargısal faaliyetler ile duruşma ve keşif dışındaki diğer rutin  işlemlerin  sürdürülmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesine,

    5- Salgın tedbirleri nedeniyle oluşan iş yükünün ortadan kaldırılması amacıyla, 20/07/2020 tarihine kadar, hâkim ve Cumhuriyet savcılarının yıllık izin taleplerinin karşılanmamasına,

    6- Daha önce Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 13/03/2020 tarih ve 12362 sayılı yazıları ile idari izinli sayılan şahısların kapsamı daraltıldığından, 01/06/2020 tarihinden itibaren yalnızca altmış yaş üstü kronik rahatsızlığı bulunan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının idari izinli sayılmalarına,

Altmış yaş üzerinde bulunan hâkim ve Cumhuriyet  savcılarının,  kronik rahatsızlıklarını belgeleyen doktor raporu ibraz etmeleri durumunda idari izin olanağından istifade ettirilmelerine,

    7- İdari izinli sayılan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının baktığı mahkeme ve işler için, mahallin şartları ve hakkaniyet ilkesi de gözetilerek, komisyon başkanları ve Cumhuriyet başsavcıları tarafından nöbetçi hâkim ve Cumhuriyet savcısı belirlenmesine,

8-01/06/2020 tarihinden sonra, yargı hizmetleri icra edilirken, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği “adli hizmetler yerine getirilirken uyulması gerekli tedbirler” talimatına ve Bilim Kurulunun bu doğrultudaki önerilerine riayet edilmesine,

9-Keyfiyetin merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan  tüm  hâkim  ve Cumhuriyet savcılarına duyurulmasına,

Karar verilmiştir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.


Mehmet YILMAZ Başkanvekili e-imzalıdır.

Dağıtım:

Gereği: Bilgi:

Bölge Adliye Mahkemeleri Adalet Komisyonu Başkanlıklarına Yargıtay Başkanlığına Bölge Adliye Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcılıklarına Danıştay Başkanlığına Bölge İdare Mahkemeleri Adalet Komisyonu Başkanlıklarına Adalet Bakanlığına

Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına Cumhuriyet Başsavcılıklarına


Not : Bu evrak 5070 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile imzalanmıştır.

Ayrıca fiziki olarak gönderilmeyecektir.


HSK'nın önceki tedbir kararına erişmek için lütfen tıklayınız 


HSK'nın tavsiye niteliğindeki kararına erişmek için lütfen tıklayınız