Bu konuda kolayca emsal karar bulabilmek için lütfen Karar Arama sayfamıza bakınız.

Karardaki eksikliklerin ek kararla giderilmesi mümkün hale geldi

Usul hukuku ve İcra iflas

Mahkemenin kararının açıklayıp dosyadan el çektikten sonra hükümde eksik kalan hususların ek karar ile hüküm altına alınması artık mümkün.  


MADDE 27 – 6100 sayılı Kanuna 305 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Hükmün tamamlanması

MADDE 305/A – (1) Taraflardan her biri, nihaî kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde, yargılamada ileri sürülmesine veya kendiliğinden hükme geçirilmesi gerekli olmasına rağmen hakkında tamamen veya kısmen karar verilmeyen hususlarda, ek karar verilmesini isteyebilir. Bu karara karşı kanun yoluna başvurulabilir.”

MADDE 28 – 6100 sayılı Kanunun 306 ncı maddesinin başlığı “Tavzih ve tamamlama talebi ile usulü” şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasına “Tavzih” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya tamamlama” ibaresi ile birinci ve üçüncü fıkralarına “tavzih” ibarelerinden sonra gelmek üzere “veya tamamlama” ibareleri eklenmiştir.

Usul hukuku ve İcra iflas Haberleri

İhtiyati tedbire muhalefet eylemine ilişkin yeni düzenleme

Hukuk Muhakemeleri Kanunu değişikliği ile  HMK  398  maddesi kapsamında düzenlenen İhtiyati tedbire muhalefet eylemine ilişkin  hükümler aşağıdadır  MADDE 43 – 6100 sayılı Kanunun 398 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“MADDE 398 – (1) İhtiyati te

Temyizdeki davadan feragat ve taraflarca sulh olunması halinde dosyanın doğrudan hükmü veren mahkemeye gönderilmesi yolu

Temyiz yoluna başvurulmuş dosyada tarafların sulh olması ya da davadan feragat edilmesi halinde  verilen kararın  temyiz makamınca bozulmasına gerek olmaksızın mahkemenin  feragat ve sulh ile ilgili ek karar vermesi artık mümkün. MADDE 29 – 6100 sayılı Kanunun 310 uncu madde

Karardaki eksikliklerin ek kararla giderilmesi mümkün hale geldi

Mahkemenin kararının açıklayıp dosyadan el çektikten sonra hükümde eksik kalan hususların ek karar ile hüküm altına alınması artık mümkün.  MADDE 27 – 6100 sayılı Kanuna 305 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.“Hükmün tamamlanmasıMADDE 305/A – (1) Tara

Önceki Haber

Hukuk Muhakemeleri Kanunu değişikliği metni

Sonraki Haber

Temyizdeki davadan feragat ve taraflarca sulh olunması halinde dosyanın doğrudan hükmü veren mahkemeye gönderilmesi yolu