Bu konuda kolayca emsal karar bulabilmek için lütfen Karar Arama sayfamıza bakınız.

İhtiyati tedbire muhalefet eylemine ilişkin yeni düzenleme

Usul hukuku ve İcra iflas

Hukuk Muhakemeleri Kanunu değişikliği ile  HMK  398  maddesi kapsamında düzenlenen İhtiyati tedbire muhalefet eylemine ilişkin  hükümler aşağıdadır  


MADDE 43 – 6100 sayılı Kanunun 398 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 398 – (1) İhtiyati tedbir kararının uygulanmasına ilişkin emre uymayan veya tedbir kararına aykırı davranan kimse, ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren altı ay içinde şikâyet edilmesi üzerine, altı aya kadar disiplin hapsi ile cezalandırılır. Görevli ve yetkili mahkeme, esas hakkındaki dava henüz açılmamışsa, ihtiyati tedbir kararı veren mahkeme; esas hakkındaki dava açılmışsa, bu davanın görüldüğü mahkemedir.

(2) Şikâyet olunana, şikâyet dilekçesi ile birlikte duruşma gün ve saatini bildiren davetiye gönderilir. Davetiyede, savunma ve delillerini duruşma gününe kadar bildirmesi ve duruşmaya gelmediği takdirde yargılamaya yokluğunda devam olunarak karar verileceği ihtar edilir.

(3) Mahkeme duruşmaya gelen şikâyet olunana, 5271 sayılı Kanunun 147 nci maddesinde belirtilen haklarını hatırlatarak savunmasını alır.

(4) Mahkeme, dosyadaki delilleri değerlendirerek gerekli araştırmayı yapar. Yargılama sonunda şikâyet olunanın ihtiyati tedbir kararının uygulanmasına ilişkin emre uymadığı veya tedbir kararına aykırı davrandığı tespit edilirse, birinci fıkra uyarınca disiplin hapsi ile cezalandırılmasına; aksi takdirde şikâyetin reddine karar verilir.

(5) Taraflar, kararın tefhim veya tebliğinden itibaren bir hafta içinde karara itiraz edebilir. İtirazı, o yerde hükmü veren mahkemenin birden fazla dairesinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisinden sonra gelen daire; son numaralı daire için bir numaralı daire; o yerde hükmü veren mahkemenin tek dairesi bulunması hâlinde en yakın yerdeki aynı düzey ve sıfattaki mahkeme inceler.

(6) İtiraz merci, bir hafta içinde kararını verir. Merci, itirazı yerinde görürse işin esası hakkında karar verir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.

(7) Bu madde uyarınca verilen disiplin hapsi kararları kesinleşmeden infaz edilemez. Kesinleşen kararların infazı Cumhuriyet başsavcılığınca yapılır.

(8) Tedbir kararına aykırı davranışın sona ermesi veya tedbir kararının gereğinin yerine getirilmesi ya da şikâyetten vazgeçilmesi hâlinde, dava ve bütün sonuçlarıyla beraber ceza düşer.

(9) Disiplin hapsine ilişkin karar, kesinleştiği tarihten itibaren iki yıl geçtikten sonra yerine getirilemez.”

Usul hukuku ve İcra iflas Haberleri

İhtiyati tedbire muhalefet eylemine ilişkin yeni düzenleme

Hukuk Muhakemeleri Kanunu değişikliği ile  HMK  398  maddesi kapsamında düzenlenen İhtiyati tedbire muhalefet eylemine ilişkin  hükümler aşağıdadır  MADDE 43 – 6100 sayılı Kanunun 398 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“MADDE 398 – (1) İhtiyati te

Temyizdeki davadan feragat ve taraflarca sulh olunması halinde dosyanın doğrudan hükmü veren mahkemeye gönderilmesi yolu

Temyiz yoluna başvurulmuş dosyada tarafların sulh olması ya da davadan feragat edilmesi halinde  verilen kararın  temyiz makamınca bozulmasına gerek olmaksızın mahkemenin  feragat ve sulh ile ilgili ek karar vermesi artık mümkün. MADDE 29 – 6100 sayılı Kanunun 310 uncu madde

Karardaki eksikliklerin ek kararla giderilmesi mümkün hale geldi

Mahkemenin kararının açıklayıp dosyadan el çektikten sonra hükümde eksik kalan hususların ek karar ile hüküm altına alınması artık mümkün.  MADDE 27 – 6100 sayılı Kanuna 305 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.“Hükmün tamamlanmasıMADDE 305/A – (1) Tara

Önceki Haber

Temyizdeki davadan feragat ve taraflarca sulh olunması halinde dosyanın doğrudan hükmü veren mahkemeye gönderilmesi yolu

Sonraki Haber

Kişilerin Ad ve Soyadı ile Arama Motorları Üzerinden Yapılan Aramalarda Çıkan Sonuçların İndeksten Çıkarılmasına dair KVKK Kararı