Kambiyo senedinin bedelsiz olduğuna ilişkin iddianın faktoring şirketine karşı da ileri sürülebileceği

10.9.2020 07:41:32

Yargıtay

19. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/17477

Karar No:2016/6919

K. Tarihi:TARİHİ : 30/12/2013</p>

NUMARASI : 2013/84-2013/439

DAVACI : ...

DAVALILAR : ....

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.


- K A R A R -


Davacı vekili müvekkilinin davalı ... şirketine verdiği avans çekinin diğer davalıya temlik edildiğini, çek karşılığı malın teslim edilmediği belirterek çek bedelinin davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı ... vekili, müvekkili ile diğer davalı arasında ...tarihli faktoring sözleşmesi imzalandığını, sözleşmeye istinaden, fatura ile tevşik edilmiş bulunan ve davacı tarafından keşide edilen çekin, tevdii alındığını müvekkilinin iyiniyetli olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Diğer davalı davaya cevap vermemiştir.

Mahkemece, yapılan yargılama toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davalı Yurdun Tarım firmasının davacıdan aldığı, çek karşılığında davacıya mal teslimini yapmadığı, bu nedenle çekin bedelsiz kaldığı, davalı ... diğer davalıdan yönetmelik hükümlerine uygun biçimde hareket ederek toplam bedeli ... olan faturalara dayalı olarak aldığı çekin mal ve hizmet satışı sonunda temlik alındığı gerekçesiyle, davalı .... yönünden davanın kabulüne, diğer davalı yönünden davanın reddine karar verilmiş hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Factor ile müşterinin borçluları arasındaki ilişkiler hakkında Borçlar Kanunun (Türk Borçlar Kanunu ) alacağın temlikine ilişkin hükümleri uygulanacaktır. (BK. 162 vd. TBK 183 vd. maddeleri)

BK'nun 167/1 (TBK. md. 188/1) maddesine göre, borçlu factoring işlemini öğrendiği zaman temlik eden durumundaki müşteri firmaya karşı ileri sürebileceği def'ileri temlik alan factoring şirketine karşı da ileri sürebilir. Factoring şirketinin iyi niyetli olması def'i ve itirazların ileri sürülmesine engel teşkil etmez.


 Somut olayda, temlik eden müşteri firmanın taahhüde uygun şekilde faturaya konu malı teslim etmemesi nedeniyle çek bedelsiz kaldığından ve bu def'i factoring şirketine karşı da ileri sürülebileceğinden, davalı factoring şirketi yönünden de davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yanılgılı gerekçeyle bu davalı hakkındaki davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş mahkeme kararının bozulması gerekmiştir.


SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine,... gününde oybirliğiyle karar verildi.