Bu konuda kolayca emsal karar bulabilmek için lütfen Karar Arama sayfamıza bakınız.

Kambiyo senedinin bedelsiz olduğuna ilişkin iddianın faktoring şirketine karşı da ileri sürülebileceği

Ticaret-Tüketici-Tazminat Hukuku

Yargıtay

19. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/17477

Karar No:2016/6919

K. Tarihi:TARİHİ : 30/12/2013

NUMARASI : 2013/84-2013/439

DAVACI : ...

DAVALILAR : ....

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.


- K A R A R -


Davacı vekili müvekkilinin davalı ... şirketine verdiği avans çekinin diğer davalıya temlik edildiğini, çek karşılığı malın teslim edilmediği belirterek çek bedelinin davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı ... vekili, müvekkili ile diğer davalı arasında ...tarihli faktoring sözleşmesi imzalandığını, sözleşmeye istinaden, fatura ile tevşik edilmiş bulunan ve davacı tarafından keşide edilen çekin, tevdii alındığını müvekkilinin iyiniyetli olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Diğer davalı davaya cevap vermemiştir.

Mahkemece, yapılan yargılama toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davalı Yurdun Tarım firmasının davacıdan aldığı, çek karşılığında davacıya mal teslimini yapmadığı, bu nedenle çekin bedelsiz kaldığı, davalı ... diğer davalıdan yönetmelik hükümlerine uygun biçimde hareket ederek toplam bedeli ... olan faturalara dayalı olarak aldığı çekin mal ve hizmet satışı sonunda temlik alındığı gerekçesiyle, davalı .... yönünden davanın kabulüne, diğer davalı yönünden davanın reddine karar verilmiş hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Factor ile müşterinin borçluları arasındaki ilişkiler hakkında Borçlar Kanunun (Türk Borçlar Kanunu ) alacağın temlikine ilişkin hükümleri uygulanacaktır. (BK. 162 vd. TBK 183 vd. maddeleri)

BK'nun 167/1 (TBK. md. 188/1) maddesine göre, borçlu factoring işlemini öğrendiği zaman temlik eden durumundaki müşteri firmaya karşı ileri sürebileceği def'ileri temlik alan factoring şirketine karşı da ileri sürebilir. Factoring şirketinin iyi niyetli olması def'i ve itirazların ileri sürülmesine engel teşkil etmez.


 Somut olayda, temlik eden müşteri firmanın taahhüde uygun şekilde faturaya konu malı teslim etmemesi nedeniyle çek bedelsiz kaldığından ve bu def'i factoring şirketine karşı da ileri sürülebileceğinden, davalı factoring şirketi yönünden de davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yanılgılı gerekçeyle bu davalı hakkındaki davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş mahkeme kararının bozulması gerekmiştir.


SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine,... gününde oybirliğiyle karar verildi.

Ticaret-Tüketici-Tazminat Hukuku Haberleri

Kambiyo senedinin bedelsiz olduğuna ilişkin iddianın faktoring şirketine karşı da ileri sürülebileceği

Yargıtay19. Hukuk DairesiEsas No:2015/17477Karar No:2016/6919K. Tarihi:TARİHİ : 30/12/2013NUMARASI : 2013/84-2013/439DAVACI : ...DAVALILAR : ....Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün sür

BAM'ca davanın değerinde tereddüt halinde gerekir ise keşif yapılarak otoparkın davacı taşınmazına kattığı değerin belirlemesi ...

Dava dilekçesinde dava değeri belirtilmemiştir. Yerel mahkemece de mahallinde keşif yapılarak değer belirlenmediğine göre Bölge Adliye Mahkemesince davanın değeri hakkında tereddüt oluştuğu takdirde gerekir ise keşif yapılarak ve bilirkişi aracılığı ile uyuşmazlığa konu otoparkın davacı taşınmazına

Koronavirüs hangi durumda mücbir sebeptir?

Koronavirüs mücbir sebep sayılır mı sorusunun, bir çok farklı duruma farklı olumlu ve olumsuz cevapları vardır. Bu sorunun cevabı için öncelikle kısa bir tanım yapmak gerekir ise;Sorumlu veya borçlunun faaliyet ve işletmesi (kontrol alanı) dışında meydana gelen(DIŞINDALIK)Genel bir davranış normunun

Önceki Haber

Cezaevindeki avukat görüşmesinin izlenmesi ve kayda alınmasına ilişkin iddianın esas davada dile getirilmesi ve başvuru yolunun tüketilmesi gerekir

Sonraki Haber

Mağdur Olunan Bir Suç Sonucu Oluşan Gebeliğin Sonlandırılması Talebinin Sürüncemede Bırakılması hak ihlalidir