Kredi çekmek amacıyla konutun danışıklı devri-Nitelikli dolandırıcılık

30.3.2021 12:39:24

15. Ceza Dairesi         2017/25068 E.  ,  2020/10555 K.


MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi

SUÇ : Nitelikli dolandırıcılık

HÜKÜM : CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca ayrı ayrı beraat


Nitelikli dolandırıcılık suçundan sanıklar hakkında verilen beraat hükümleri, katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü;

Sanıklardan ... ile ...'ın anne-kız olup, katılanın uzaktan akrabaları oldukları, temyiz kapsamı dışında bulunan diğer sanık ...'in ise sanık ...'ın erkek arkadaşı olduğu, olay tarihinde katılanın kredi borçları nedeniyle mali ödeme güçlüğü içerisinde bulunduğu, bu dönem içinde uzun bir aradan sonra katılan ile sanıkların karşılaşmaları üzerine sanıkların gösterdiği sıcak yaklaşım ve tavırlar üzerine, temyiz kapsamı dışında bulunan sanık ...'in gerçek kimliğini gizleyerek kendisini “....” olarak tanıtıp kartvizitini katılana verdiği, ve katılanı mali krizden kurtulmak maksadıyla kredi bulacağı noktasında katılana güven telkin ettiği, aynı eylem ve fikir birliği içinde birlikte hareket eden sanıkların katılana, Halkalı Toki konutlarındaki dairesini sanıklardan ...'e görünüşte danışıklı olarak satılmış gibi gösterip, alınacak konut kredisi ile katılanın borçlarının ödenmesi, borçlar bittikten sonra da tapunun yine gerçek sahibi katılana devredileceği hususunda katılana teklif sundukları, katılanın bu teklifi kabul ettiği, hatta kredi işlemleri ve yapılacak masraflar için 2 adet banka kredi kartını şifreleri ile birlikte temyiz kapsamı dışında bulunan sanık ...'e verdiği, kredinin sanık ... adına çekildiği, ancak paranın katılan tarafından çekildiği, daha sonra hesapların görülmesi için bir araya geldiklerinde, sanıkların bu daireyi geri devretmeyeceklerini, ancak 125.000.TL verilmesi durumunda devri yapacaklarını bildirdikleri, bu surette sanıkların nitelikli dolandırıcılık suçlarını işledikleri iddia olunan somut olayda,

1-) 21/02/2014 tarihli duruşmada katılan vekilinin mazereti belgesiz olması gerekçesiyle reddedilerek karar verilmiş ise de; katılan vekilinin daha önceden görevli mahkemece dinlenilmemiş olması ve de temyiz dilekçesi ekinde davanın esasını etkileyecek yenil delil sunmuş olması karşısında, katılan vekilinin iddia ve delillerini sunma olanağı sağlanarak sanıkların hukuki durumlarının değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden, iddia ve delil bildirme hakkı kısıtlanmak suretiyle CMK'nın 233. ve 234. maddelerine aykırı davranılması,

2-)Sanıkların aşamalarda suçlamaları kabul etmeyerek suça konu taşınmazın sanık ... tarafından çekilen kredi ile alındığı, taşınmazın katılana yeniden iade edileceğine dair bir anlaşma bulunmadığı, kredi ödemelerinin sanık ... tarafından yapıldığı beyanında bulunulmasına rağmen, kredi evraklarının ve ödemelere ilişkin belgelerin getirtilmemiş olması karşısında, maddi gerçeğin hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde tespiti bakımından, sanık ... tarafından çekilen kredi ve yapılan ödeme evraklarının getirtilerek kredi ödemesinin kim tarafından yapıldığının tespit edilmesi, gerektiği takdirde taşınmaz mahallinde keşif yapılarak satış tarihi itibari ile rayiç bedelinin tespit edilerek taşınmazın satım bedeli ile uyumlu olup olmadığının araştırılması, ayrıca katılan vekili tarafından temyiz dilekçesi ekinde sunulan temyiz kapsamı dışında bulunan ve hükümden önce vefat eden sanık ...'e ait beyan dilekçesinin değerlendirilmesi, sonucuna göre sanıkların hukuki durumlarının takdir ve tayin edilmesi, sanıkların suç kastlarının varlığı halinde eylemlerinin 5237 sayılı TCK'nın 157/1 maddesinde öngörülen 02.12.2016 tarih ve 29906 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanunun 34. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK'nın 253. ve 254. madde fıkraları gereğince uzlaştırmaya tabi dolandırıcılık suçunun basit halini oluşturduğu dikkate alınması gerekirken, eksik inceleme, araştırma ve yetersiz gerekçeyle yazılı şekilde hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 22/10/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.