Bağımsız bölüm arsa paylarının tapuya tescili sırasında orantılı tahsis edilmediği davası

5.4.2021 12:44:34

5. Hukuk Dairesi         2020/10124 E.  ,  2021/1255 K.


MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi 35. Hukuk Dairesi


Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi dava ... vekili ile davalı ... vekili tarafından istenilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-KARAR-

Dava dilekçesinde; ... ilçesi, ... caddesi, ...Apartmanı adresinde bulunan ..., 1271 ada 106 parseldeki ana gayrimenkulde 1 nolu bağımsız bölümde malik oldukları, ana taşınmazın bağımsız bölüm arsa paylarının tapuya tescili sırasında orantılı tahsis edilmediği beyanı ile arsa paylarının yeniden düzenlenmesi istenilmiştir.

Mahkemece; arsa paylarında somut bir arsa payı hatası tespit edilemediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hükmün davacılar vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine ... Bölge Adliye Mahkemesi 35. Hukuk Dairesi, istinaf başvurusunun kabulü ile arsa paylarının yeniden düzenlenmesine karar vermiştir. Hükmün,... vekili ile davalı ... vekili tarafından temyizi üzerine, Yargıtay (kapatılan) 20. Hukuk Dairesi 05/11/2018 gün ve 2018/3199 E.- 2018/7012 K. sayılı ilamı ile bozulmasına karar verilmiştir. Bozmaya uyalarak yapılan yargılama sunucunda; ... Bölge Adliye Mahkemesi 35. Hukuk Dairesince davanın kabulü ile arsa paylarının yeniden düzenlenmesine karar vermiş; hüküm, davalı ... vekili ile davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Bozma ilamına uyulmuş ise de bozma gerekleri tam olarak yerine getirilmemiştir.


Yargıtay (kapatılan) 20. Hukuk Dairesince ... Bölge Adliye Mahkemesi 35. Hukuk Dairesinin davanın kabulüne ilişkin kararının “Somut olayda dava konusu taşınmazda kat mülkiyetinin kurulduğu 19.12.1972 tarihinde; bağımsız bölümlerin değerinde ve dolayısıyla arsa paylarının tespitinde dikkate alınmayan bu nedenle arsa payları arasında orantısızlığa yol açan somut ve haklı nedenler ortaya konulmadığı gibi aradan geçen süre zarfında taşınmazda arsa paylarına herhangi bir itiraz olmadığı, bağımsız bölümlerin kat mülkiyetinin kurulduğu tarihteki değerlerinin yukarıda açıklanan unsurları ve bu belirlemeye göre tapu sicilinde kayıtlı arsa paylarında düzeltilmesi gereken bir yanlışlık olduğu bilirkişi kurulunca açıkça saptanmamış, ayrıca bağımsız bölümlerin binada bulundukları yerleri ve yüzölçümleri açıkça belirtilmesine karşın her bir bağımsız bölümün kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulduğu tarihteki değerlerine etkili olabilecek diğer unsurlar tek tek yazılıp açıklanmamış ve bu bağımsız bölümlerin değerleri ayrı ayrı hesaplanmamış, soyut bir biçimde değerlendirme yapılarak arsa payları yeniden belirlenmiştir.

Bölge adliye mahkemesince, yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda arsa paylarının belirlenmesinde esas alınacak olan bağımsız bölümlerin kat mülkiyetinin kurulduğu tarih itibari ile değerlerini olumlu veya olumsuz etkileyen tüm unsurların incelenip irdelenmesi için bilirkişi kurulundan yeniden ek rapor alınması, arsa paylarının düzenlenmesini gerektirecek bir hususun olup olmadığının araştırılıp, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile istinaf başvurusunun kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir” gerekçesi ile bozulmasına karar verildiği, istinaf mahkemesince ise ek bilirkişi raporu alındığı, raporda alan, yön, manzara, kat vs. hususlarından puanlama yapıldığı ancak herhangi bir değerlendirme yapılmadığı, buna rağmen farklı puanlar verilerek farklı arsa payının bulunduğu, dava konusu taşınmazın 1967 asıl ve 1971 tarihli tadilat projelerinin bulunduğu, 8 bağımsız bölüm olarak projenin 9’ a çıkarıldığı, bu hususunda 1972 tarihli kat mülkiyetine bir etkisinin olup olmadığının da incelenmediği, somut ve haklı nedenlerin ortaya konulmadığı gibi soyut ve genel ifadelerle ve farklı puanlama ile farklı arsa paylarının bulunduğu anlaşılmakla, hüküm kurmaya elverişli olmayan rapora göre davanı kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Mahkemece açıklanan hususlarda tarafların iddia ve savunmalarını da karşılayan rapor alınmak suretiyle oluşacak sonuca göre karar verilmelidir.

Davalılar vekillerinin temyiz itirazlarının kabulü ile ... Bölge Adliye Mahkemesi 35. Hukuk Dairesinin 07/07/2020 tarih ve 2018/3598 E.- 2020/1191 K. sayılı kararının HMK'nun 371. maddesi gereğince BOZULMASINA, dosyanın ... Bölge Adliye Mahkemesi 35. Hukuk Dairesine GÖNDERİLMESİNE, davalı ...'dan peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 10/02/2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.