Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmamış yerde genel gider alacağının müşterek mülkiyet hükümlerine göre çözüleceği

5.4.2021 12:49:49

5. Hukuk Dairesi         2020/7863 E.  ,  2021/1101 K.


MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı ... vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü;

- K A R A R -

Dava dilekçesinde, davacı tarafından 80 adet dairenin davalıya teslim edildiğini, dairelerin davalı tarafından yurt olarak kullanıldığını, 2011 yılı temmuz ayına kadar aidatların düzenli olarak ödendiğini, ancak daha sonra aidatların ödenmediğini, bunun üzerine ... 3. Noterliğinden 27/01/2012 tarihinde 1092 yevmiye ile ihtarname çektiklerini, ödeme yapılmaması üzerine ... 1. İcra Müdürlüğünün 2012/751 esas sayılı dosyası ile icra takibi başlattıklarını, davalının haksız ve kötü niyetli olarak takibe itiraz ederek durdurduğunu belirterek, itirazın iptaline, %40'dan aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesi istenilmiştir.

Mahkemece davanın reddine karar verilmiş tarafların hükmü temyiz etmesi üzerine Yargıtay (Kapatılan) 18. Hukuk Dairesi'nin 13/06/2016 tarih 2016/5283 Esas 2016/9365 Karar sayılı ilamı ile;

" Davaya konu ana taşınmazda takip tarihi itibariyle kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulu olmayıp, bu nedenle somut olay Kat Mülkiyeti Yasasına göre değil, müşterek mülkiyet hükümlerine göre sorun çözülmelidir. Bu halde davaya konu edilen alacağın yönetim gideri niteliğinde alacak olduğu, ana taşınmazlarda kat mülkiyetine geçiş tarihinin takip tarihinden sonraki bir tarih olması ve davaya konu bağımsız bölümlerin 07.12.2010 tarihinde davalıya teslim edildiği, takibe konu dönem itibariyle davalının 80 adet bağımsız bölümü kullandığı hususlar da dikkate alınarak Yargıtay’ın kararlılık kazanmış uygulamaları nazara alınarak dava konusu edilen döneme ait olmak üzere yönetimde bulunan ortak gider ve aidat alacağına ilişkin karar ve işletme defterleri, fatura ve makbuzları ile diğer kayıt ve belgeler getirtilip tüm hesapların uzman bilirkişiye incelettirilerek davalının davaya konu ortak gider ve aidat borçlarının bulunup bulunmadığının ve borcu var ise ödeyip ödemeğinin tespit ettirilmesi, belge ve

kayıt bulunmadığı takdirde tarafların tüm delilleri toplanıp oluşacak sonuç doğrultusunda genel hükümler uygulanmak suretiyle bir karar verilmesi gerekirken yerinde olmayan gerekçe ile davanın reddi yolunda hüküm kurulması doğru görülmediğinden " hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

Mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama neticesinde davanın kısmen kabulü ile kısmen reddine, ... 1. İcra Müdürlüğü'nün 2012/751 Esas sayılı dosyasına yapılan itirazın 15.090,41 TL yönünden iptaline, bu miktar yönünden takibin devamına, Fazlaya ilişkin talebin reddine, karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın bozmaya uygun olmasına ve gereği yerine getirilerek, yazılı olduğu şekilde davanın kısmen kabulüne karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddi ile usule ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, davalı idare harçtan muaf olduğundan harç alınmamasına, 08/02/2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.