ana yapıda giderilmesi zorunlu hasar ve tamirat bulunması halinde giderim konusunda öncelikle yöneticiye yetki verilmesi gerekir

6.4.2021 17:54:09

Bozma ilamına göre anataşınmaza ait tam tapu kaydı getirtilerek davalı ...’nun anataşınmazda kat maliki olup olmadığı husununun aydınlatılmak sureti ile varsa davaya dahil edilmeyen kat maliklerinin davaya dahilinin sağlanması gerekmektedir.


Yine, bozma ilamında belirtildiği üzere anataşınmazda acil ve zorunlu bakım onarımların tespit edilerek yapılacak tadilatlara ilişkin bedellerin toplanması ve yapılması hususunda varsa öncelikle yöneticiye yetki verilmesi gerekirken doğrudan belirlenen bedelin kat maliklerinden payları oranında alınmasına karar verilmesi ile yetinilmesi doğru görülmemiştir.


5. Hukuk Dairesi         2020/7857 E.  ,  2020/11588 K.


MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davalı ... vekili ile davalı ... tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

- K A R A R -

Dava dilekçesinde, anataşınmazın 35 yıllık bina olup dış sıvaları dökülmüş, demirleri açığa çıkmış bodrum ve çatı tamirine muhtaç bir yapı haline geldiğini, yönetici olan davalıya ve diğer kat maliklerine yapılan sözlü başvuruların bir sonuç vermediğini belirterek dava konusu taşınmazda ana yapıya zarar veren bozuklukların hayati tehlike az ettiğinden acilen giderilmesine karar verilmesi istenilmiştir.

Mahkemece 27/11/2014 tarih ve 2013/1118 Esas 2014/1706 Karar sayılı davanın kabulüne dair verilen kararın temyiz edilmesi üzerine, Yargıtay (Kapatılan) 18. Hukuk Dairesinin 03/11/2015 tarih ve 2015/1869 Esas 2015/15709 Karar sayılı ilamı ile; “Kat Mülkiyeti Kanununun 19. maddesine göre tüm kat malikleri anataşınmazın mimari durumunu korumaya mecbur olup bu tür davalarda yargılama sonucu verilecek karar kat maliklerinin hukukunu da yakından ilgilendirdiğinden mahkemece usul ekonomisi de gözetilerek anataşınmazdaki tüm kat malikleri ile ölen malikler yerine veraset ilamı uyarınca mirasçıları davaya dahil edilip, taraf teşkili sağlandıktan sonra oluşacak sonuç doğrultusunda bir karar verilmesi gerekir. Ayrıca, Kat Mülkiyeti Yasası'nın 5711 sayılı Yasa ile değişik 19. maddesinin ikinci fıkrasına göre ortak yer ve tesislerdeki bozukluğun anayapıya ve bağımsız bölüm veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin tespiti halinde bu onarımın projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması için kat maliklerinin rızası aranmaz ve aynı Yasanın 20. maddesi gereğince bunun için yapılacak masraflardan arsa payları oranında sorumludurlar. Yönetici ve kat maliklerinden birisi bu durumun tespiti halinde bunun onarımı için herhangi bir kat malikleri kurulu kararına gerek olmaksızın bu konuda gerekli çalışmayı yapmaya yetkili ve görevlidirler. Somut olayda, dosya arasına alınan bilirkişi raporunda ve davadan önce alındığı anlaşılan ... Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/19 Değişik İş sayılı dosyasında; anataşınmazın dış cephe betonu yer yer dökülmek suretiyle demirlerin dış ortam teması ile binanın sağlamlığının tehlikeye girdiği, duvarların su aldığı, anataşınmazda dış cephe mantolaması ve çatı tamir ve

onarımının yapılması gerektiğinin bildirildiği anlaşılmıştır. Bu açıklamalar ışığında anataşınmazın onaylı mimari projesi yerinde uygulanarak bilirkişi kurulunun tespit ettiği bakım ve onarım ile alınması gereken izolasyon tedbirlerinin nelerden ibaret olacağı hususunda bilirkişiden detaylı rapor alınıp bunun için yapılacak masraflar da tespit ettirilerek davacı da dahil tüm kat maliklerinden avans niteliğinde Yasanın 20/b maddesi uyarınca arsa payları oranında toplanması, masrafların daha fazla olması halinde bunların da kat maliklerinden arsa payları oranında alınması ve onarımın yapılması hususunda öncelikle yöneticiye yetki ve uygun bir süre verilmesi, yöneticinin yerine getirmemesi halinde davacının yetkili kılınması gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması doğru görülmdiğinden" hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

Mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama neticesinde; dava konusu ... ilçesi, ... mahallesi, ... sokağı ... ada ... nolu taşınmazda bilirkişi raporunda belirtildiği şekli ile binanın dış cephesinin mantolamasının yapılması ve bina çatısının tamir ve onarımının gerçekleştirilmesine (2013/9 D.İş bilirkişi raporu, 21.04.2014 ve 24.05.2017 tarihli bilirkişi raporundaki eksiklikler) açılan davanın kabulüne, tamir için oluşacak masrafların ilgili taşınmazın kat maliklerinden payları oranında alınmasına, hüküm davalı ... ve ... tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkemece Yargıtay (Kapatılan) 18. Hukuk Dairesinin 2015/1869 Esas, 2015/15709 Karar sayılı bozma ilamına uyulmuşsa da gereği tam olarak yerine getirilmemiştir. Şöyle ki;

Bozma ilamına göre anataşınmaza ait tam tapu kaydı getirtilerek davalı ...’nun anataşınmazda kat maliki olup olmadığı husununun aydınlatılmak sureti ile varsa davaya dahil edilmeyen kat maliklerinin davaya dahilinin sağlanması gerekmektedir.

Yine, bozma ilamında belirtildiği üzere anataşınmazda acil ve zorunlu bakım onarımların tespit edilerek yapılacak tadilatlara ilişkin bedellerin toplanması ve yapılması hususunda varsa öncelikle yöneticiye yetki verilmesi gerekirken doğrudan belirlenen bedelin kat maliklerinden payları oranında alınmasına karar verilmesi ile yetinilmesi doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz eden davalılardan peşin alınan temyiz harçlarının istenildiğinde iadesine ve ...'dan peşin alınan temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, aşağıda yazılı kalan temyize başvuru harcının davalı ...'den alınmasına, 21/12/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.