Kişinin cep telefonu numarasının eskort sitesinde yayınlanması-araştırılacak hususlar

7.4.2021 15:16:32

12. Ceza Dairesi         2019/3645 E.  ,  2020/5685 K.


"İçtihat Metni"

Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi

Suç : Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme

Hüküm : TCK'nın 136, 53/1-3. maddeleri gereğince mahkumiyet


Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Sanığa yokluğunda verilen 06.10.2015 tarihli kararın tebliği için sanığın istinabe mahkemesi olan İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesinin 16.09.2015 tarihli duruşmasında savunması alınırken bildirdiği en son adresi esas alınarak bila tebliğ iade edilen tebligat bulunmadığı halde, duruşmada bildirilenden farklı bir adres esas alınıp, doğrudan “Mernis Adresi” ibareleri ile çıkarılan ve merci tarafından Tebligat Kanununun 23/1-8 ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 16/2. maddesi hükümleri kapsamında şerh düşülmeyen tebligatın, 03.11.2015 tarihinde, dağıtıcı tarafından, kendiliğinden, Tebligat Kanununun 21/2. maddesi gereğince tebliğ edilmesinin usule aykırı olması nedeniyle sanığın bilinen en son adresine yapılan 27.01.2016 tarihli tebliğ üzerine öğrendiği hükme yönelik sanık müdafii tarafından verilen 01.02.2016 tarihli temyiz dilekçesi süresinde kabul edilip, temyiz isteminin süresinde olduğu belirlenerek yapılan incelemede:

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanık müdafinin sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;

1-Dosya kapsamına göre, mağdur ...'nın, kendisi tarafından kullanılmakta olan GSM hattının, ... isimli bir eskort sitesinde yayımlanmasından dolayı yaklaşık iki aydır tanımadığı kişilerce aranıp, rahatsız edildiğine ve ilgili sitede adı, soyadı, yaşı, yaşadığı şehir gibi kişisel bilgilerinin de yer aldığına dair şikayeti üzerine başlatılan adli soruşturma kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan araştırma sonunda, adı geçen siteyi alan ve site adına domain hizmeti verilen kullanıcının sanık ... olduğunun tespit edilmesinin ardından, sanık hakkında TCK’nın 136/1. madde ve fıkrasındaki verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan dava açıldığı olayda;

Sanığın, internet üzerinden alan adı satışı yapması nedeniyle tanıdığı ve cep telefonu numarasını da soruşturma evresindeki ifadesinde belirttiği ... isimli kişi tarafından söz konusu sitenin açıldığını savunması karşısında, maddi gerçeğin kuşkuya yer bırakmayacak şekilde belirlenebilmesi için; ... isimli kişinin kimlik ve adres bilgileri araştırılarak, tanık olarak ifadesi alınıp, bilişim uzmanı bir bilirkişiye suç tarihi itibariyle şikayete konu internet sitesinin yöneticisinin ve mağdura ait GSM numarasını bu sitede yayımlayanın kim olduğunu teknik verilerle destekleyecek bir rapor düzenlettirilmesi, toplanan tüm deliller birlikte değerlendirilerek, iddia ve savunmanın doğruluk derecesi açıklığa kavuşturulduktan sonra sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken, eksik incelemeye dayalı olarak yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi,

2- Kabul ve uygulamaya göre de:

T.C. Anayasa Mahkemesinin, TCK'nın 53. maddesine ilişkin olan 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararının 24.11.2015 gün ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olması nedeniyle iptal kararı doğrultusunda TCK'nın 53. maddesindeki hak yoksunluklarının yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş olup, sanık müdafinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu nedenlerle 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi gereğince isteme uygun olarak BOZULMASINA, 04.11.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.