Yurtdışından Türkiyeye geleceğini söyleyen kadına gönderilen para-Dolandırıcılık

7.4.2021 15:38:41

15. Ceza Dairesi         2020/6447 E.  ,  2020/11189 K.


"İçtihat Metni"Nitelikli dolandırıcılık suçundan şüpheli ... hakkında yapılan soruşturma evresi sonunda Van Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 26/06/2019 tarihli ve 2019/11994 soruşturma, 2019/7714 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara yönelik itirazın reddine ilişkin mercii Van 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 22/10/2019 tarihli ve 2019/2578 değişik iş sayılı kararı aleyhine, Yüksek Adalet Bakanlığınca verilen 20/05/2020 gün ve 94660652-105-65-3136-2020 sayılı kanun yararına bozma talebine dayanılarak dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 05/06/2020 gün ve 2020/49428 sayılı tebliğnamesiyle dairemize gönderilmekle okundu.

Kanun yararına bozma isteyen tebliğnamede;

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 160. maddesinde yer alan “Cumhuriyet savcısı, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hâli öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya başlar. Cumhuriyet savcısı, maddî gerçeğin araştırılması ve adil bir yargılamanın yapılabilmesi için, emrindeki adlî kolluk görevlileri marifetiyle, şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza altına almakla ve şüphelinin haklarını korumakla yükümlüdür.” şeklindeki düzenleme karşısında, Cumhuriyet savcısının soruşturma yapmak zorunda olduğu,

Somut olayda, müştekinin instagram üzerinden tanıştığı Yağmur isimli şüphelinin Yunanistan'da yaşadığını, kimsesinin olmadığını, Türkiye'ye gelmek istediğini, Bodrum'da babasından kalan taşınmazı satmak istediğini beyan etmesi sonrasında diğer şüphelilere kendisini yönlendirerek para göndermesini sağladığı ve kendisini dolandırdığı iddialarını kapsayan şikâyet üzerine başlatılan soruşturmada, şikayete konu olaylar hakkında vatandaşların devlet ve basın tarafından sürekli uyarıldığı, söz konusu olayda iddia olunan hilenin ağır nitelikte olduğundan bahsedilemeyeceği ve mağdurun denetim imkanını ortadan kaldırmadığı, bu şekilde dolandırıcılık suçunun unsuru olan nitelikli yalanın somut olayda gerçekleşmediği gerekçesi ile Van Cumhuriyet Başsavcılığınca 26/06/2019 tarihli kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş ise de, müştekinin şikâyet dilekçesinde ve beyanında ismini bildirdiği şahısların beyanlarının tespit edilmediği gibi banka hesapları üzerinde gerekli araştırmanın yapılmadığının anlaşılması karşısında, soruşturmanın seyri açısından şikâyet dilekçesinde adı geçenlerin ifadelerinin alınması ve müştekinin banka hesapları üzerinde inceleme yapılması gerektiği, toplanacak diğer deliller ve yapılacak etkin soruşturma sonucuna göre şüphelinin hukukî durumunun tayin ve takdir edilmesi gerektiği gözetilmeden, soruşturmanın genişletilmesi yerine, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmemiştir.

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunmuştur.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Kanun yararına bozmaya atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden, itirazın reddine ilişkin Van 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 22/10/2019 tarihli ve 2019/2578 değişik iş sayılı kararının, 5271 sayılı CMK'nın 309. maddesi gereğince BOZULMASINA, aynı maddenin 4. fıkrasının (a) bendi uyarınca müteakip işlemlerin mahallinde merciince yerine getirilmesine, 09/11/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.