Haciz sırasında görev yaptırmamak için direnme-Haczin yasaya uygun yapılıp yapılmadığının denetlenmesi gereği

7.4.2021 15:54:45

4. Ceza Dairesi         2020/20550 E.  ,  2020/12463 K.


"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi

SUÇLAR : Görevi yaptırmamak için direnme, hakaret

HÜKÜMLER : Mahkumiyet


KARAR


Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararların niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteklerinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1) Sanığın, görevi yaptırmamak için direnme eylemini TCK'nın 6/1-d maddesi uyarınca yargı görevi yapan avukat ve icra memuruna yönelik gerçekleştirmesine karşın, TCK’nın 265/2. ve 43/2. maddelerinin uygulanmaması,

2) Sanığın, hakaret eylemini aleni yer olan market içerisinde ve önünde gerçekleştirilmesine karşın, TCK’nın 125/4. maddesinin uygulanmaması,

3) Sanığın aşamalardaki icra borçlusunun kardeşi olduğuna, icra memuru ve avukatın markete girer girmez vergi levhası kontrol edilmeden ve yazar kasa fişi alınmadan müşterilerinin içerisinde doğrudan eşyaların haczine başlanıldığına dair savunması ve dosya arasına alınan haciz tutanağında da borçlunun ... olduğunun anlaşılması karşısında, icra dosyası getirtilip haczin usul ve yasaya uygun olup olmadığı araştırılarak, olayın çıkış nedeni ve gelişmesi üzerinde durulup, görevi yaptırmamak için direnme suçu yönünden TCK’nın 29., hakaret suçu yönünden ise anılan Kanun'un 129. maddesinde düzenlenen haksız tahrik hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmaması,

Kanuna aykırı, sanık ... ve müdafiinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnameye aykırı olarak HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yeniden hüküm kurulurken 5320 sayılı Kanun'un 8. maddesi gereğince yürürlükte olan 1412 sayılı CMUK'nın 326/son maddesinin gözetilmesine, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 19/10/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.