Şirketin avukatının borçlu tarafından gönderilen havaleyi şirkete intikal ettirmemesi

8.4.2021 10:08:50

15. Ceza Dairesi         2019/2529 E.  ,  2020/7752 K.


MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi

SUÇ : Güveni kötüye kullanma

HÜKÜM : TCK’nın 155/1, 52/2-4, 53, 51. maddeleri gereğince mahkumiyetGüveni kötüye kullanma suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık tarafından temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü;

 Ofis A.Ş.’nin avukatlığını yapan sanığın, katılanın  Ofis AŞ'ye olan borcu nedeniyle banka havalesi yoluyla kendisine göndermiş olduğu 30.000 TL’yi şirket kayıtlarına geçirmeyerek uhdesinde tutmak suretiyle güveni kötüye kullanma suçunu işlediği iddia olunan olayda;

Sanığın savunmaları, katılan beyanı ile sanığın eyleminin uzlaştırma kapsamında kalması nedeniyle usulüne uygun olarak yapılan uzlaştırma işleminde; uzlaştırmanın gerçekleşmediğine dair rapor da göz önünde bulundurularak dosya kapsamına göre; mahkemece sanığa atılı suçun sübut bulduğuna dair verilen mahkumiyet hükmünde bir isabetsizlik görülmemiş olup, sanık ile katılan arasında hizmet ilişkisinden kaynaklanan avukatlık ve vekalet ilişkisi bulunmaması nedeniyle sanığın eyleminin basit güveni kötüye suçunu oluşturup hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunu oluşturduğuna dair tabliğnamedeki düşünceye iştirak edilmemiştir.

Bozmaya uyularak yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın atılı suçu işlemediğine dair temyiz itirazının reddiyle hükmün ONANMASINA, 08/09/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.