Dosyanın işlemden kaldırılmasıyla ilgili ilgili bireysel başvuru-İhlalin öğrenildiği tarih

8.4.2021 13:56:02

TÜRKİYE CUMHURİYETİ


ANAYASA MAHKEMESİ


İKİNCİ BÖLÜM


 


KARAR


 


A    BAŞVURUSU


(Başvuru Numarası: 2018/27295)


 


Karar Tarihi: 24/2/2021İKİNCİ BÖLÜM


KARAR 


Başkan


:


Kadir ÖZKAYA


Üyeler


:


Celal Mümtaz AKINCI

M. Emin KUZ

Rıdvan GÜLEÇ


Basri BAĞCI


Raportör


:Tuğba TUNA IŞIK


Başvurucu


: AKSU

Vekili


:Av. 


 I. BAŞVURUNUN KONUSU


1. Başvuru, dava dosyasının işlemden kaldırılmasından sonra süresinde yenileme talebinde bulunulmasına rağmen davanın açılmamış sayılmasına kesin olarak karar verilmesi sebebiyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.


II. BAŞVURU SÜRECİ


2. Başvuru 17/8/2018 tarihinde yapılmıştır.


3. Başvuru, başvuru formu ve eklerinin idari yönden yapılan ön incelemesinden sonra Komisyona sunulmuştur.


4. Komisyonca başvurunun kabul edilebilirlik incelemesinin Bölüm tarafından yapılmasına karar verilmiştir.


III. OLAY VE OLGULAR


5. Başvuru formu ve eklerinde ifade edildiği şekliyle ilgili olaylar özetle şöyledir:


6. Başvurucu, işçilik alacaklarının tahsili talebiyle Bismil Asliye Hukuk Mahkemesinde (Mahkeme) dava açmıştır.


7. Mahkeme 5/1/2018 tarihli duruşmada davanın taraflarca takip edilmemesi nedeniyle dava dosyasının işlemden kaldırılmasına karar vermiştir.


8. Başvurucu 10/1/2018 tarihli dilekçe ile dava dosyasının yeniden işleme konulmasını Mahkemeden talep etmiştir.


9. Mahkeme 26/6/2018 tarihli kararla, dava dosyasının işlemden kaldırıldığı tarihten itibaren üç aylık yasal süre içinde yenilenmediği gerekçesiyle 5/4/2018 tarihinden itibaren davanın açılmamış sayılmasına kesin olarak karar vermiştir.


10. Başvurucu 27/6/2018 tarihli itiraz dilekçesini Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden 2/7/2018 tarihinde Mahkemeye sunmuştur. Dilekçede, dava dosyasının yenilenmesi amacıyla 10/1/2018 tarihinde talepte bulunulduğu belirtilerek, yargılamaya kalınan yerden devam edilmesi gerektiği ifade edilmiştir.


11. Başvurucu 17/8/2018 tarihinde bireysel başvuruda bulunmuştur.


IV. İNCELEME VE GEREKÇE


12. Mahkemenin 24/2/2021 tarihinde yapmış olduğu toplantıda başvuru incelenip gereği düşünüldü:


A. Başvurucunun İddiaları


13. Başvurucu, dava dosyasının işleme konulması talepli dilekçenin süresinde olmasına rağmen Mahkemenin davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi sebebiyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.


B. Değerlendirme


14. 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un "Bireysel başvuru usulü" kenar başlıklı 47. maddesinin (5) numaralı fıkrası şöyledir:


"Bireysel başvurunun, başvuru yollarının tüketildiği tarihten; başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yapılması gerekir. Haklı bir mazereti nedeniyle süresi içinde başvuramayanlar, mazeretin kalktığı tarihten itibaren onbeş gün içinde ve mazeretlerini belgeleyen delillerle birlikte başvurabilirler ..."


15. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün "Başvuru süresi ve mazeret" kenar başlıklı 64. maddesinin (1) numaralı fıkrası şöyledir:


"Bireysel başvurunun, başvuru yollarının tüketildiği tarihten, başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yapılması gerekir."


16. Kesin nitelikteki kararların öğrenilmesinden itibaren bireysel başvuru süresi başlar. Bu nitelikteki kararlara karşı, kanun yoluna başvurulmasının bireysel başvuru süresine bir etkisi bulunmamaktadır (Nesin Kayserilioğlu, B. No: 2012/613, 13/6/2013, § 17).


17. Başvuruya konu olayda, Mahkemenin 26/6/2018 tarihli davanın açılmamış sayılmasına ilişkin kesin nitelikteki kararına karşı başvurucunun 27/6/2018 tarihli dilekçe ile söz konusu kararın kaldırılması talebiyle 2/7/2018 tarihinde UYAP üzerinden Mahkemeye itiraz ettiği görülmektedir. Bu durumda başvurucunun 26/6/2018 tarihli kesin nitelikteki karardan 27/6/2018 tarihinde haberdar olduğu anlaşılmaktadır. Başvurucunun kesin nitelikteki karara karşı2/7/2018 tarihinde yaptığı itirazın bireysel başvuru süresinin belirlenmesinde bir etkisi bulunmamaktadır.


18. Sonuç olarak bireysel başvuru konusu yargılama sürecine ilişkin nihai karardan 27/6/2018 tarihinde haberdar olduğu anlaşılan başvurucunun otuz günlük bireysel başvuru süresinden sonra, 17/8/2018 tarihinde gerçekleştirdiği bireysel başvurunun süre aşımı nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verilmesi gerekir.


19. Açıklanan gerekçelerle başvurunun diğer kabul edilebilirlik koşulları yönünden incelenmeksizin süre aşımı nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verilmesi gerekir.


V. HÜKÜM


Açıklanan gerekçelerle;


A. Başvurunun süre aşımı nedeniyle KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA,


B. Yargılama giderlerinin başvurucu üzerinde BIRAKILMASINA 24/2/2021 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.