Kat Mülkiyetine tabi taşınmazın bağımsız bölümlerine proje dışı ilave ve değişiklik yapılması

9.4.2021 20:33:17

20. Hukuk Dairesi         2019/4891 E.  ,  2020/977 K.


MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi


Taraflar arasındaki davanın yapılan yargılaması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca duruşmalı olarak incelenmesi davalılar ... ve ... vekili Av. ... tarafından istenilmekle, tayin olunan 25/02/2020 günü için yapılan tebligat üzerine, temyiz eden davalılar ... ve arkadaşları vekili Av. ... geldi, başka gelen olmadı, açık duruşmaya başlandı. Süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, gelenin sözlü açıklamaları dinlendi, duruşmanın bittiği bildirildi. İş karara bırakıldı. Daha sonra dosya içindeki tüm belgeler incelenip, gereği düşünüldü:

K A R A R

Dava dilekçesinde, davalıların anataşınmazda bağımsız bölüm maliki olduklarını, davalı ...'in 2 nolu bağımsız bölüm maliki olduğunu, gayrimenkulun tasdikli mimari projesine aykırı olarak dış ön cephe pencere ve pencere kapısı değiştirilerek pencereler kaldırılarak boydan boya cam yapılarak dış cephede değişiklik yapıldığını ve binanın dış görünüşünün bütünlüğünü bozacak mimari projeye aykırı tadilat yaptığını, davalı ...'nun 3 nolu bağımsız bölüm maliki olduğunu, davalının 3 nolu bağımsız bölümün giriş cephesini değiştirerek plastik doğrama ve camekanla kapattığını, dış yan cephe ve arka cephe yan ve arka balkonları veranda da mimari projeye aykırı olarak dairenin salon ve arka yatak odasına katmak suretiyle mimari projeye aykırı tadilat yaptığını, davalı ...'ın 4 nolu bağımsız bölüm maliki olduğunu, davalının 4 nolu dairenin giriş cephesini değiştirerek plastik doğrama ve camekanla kapattığını, dış yan cephe ve arka cephe yan ve arka balkonları veranda da mimari projeye aykırı olarak dairenin salon ve arka yatak odasına katmak suretiyle mimari projeye aykırı tadilat yaptığını, davalı ...'ın 9 nolu dubleks bağımsız bölüm maliki olduğunu, davalının 9 nolu dubleks bağımsız bölümün üst kattaki binanın kiremit çatısını kaldırarak mevcut çatı arası balkonu terasa dönüştürdüğünü, bağımsız bölümün sıhhı tesisat döşemesini olduğu gibi mimari projeye aykırı değiştirdiğini, orjinal çatısında mevcut yağmur suları tasfiye borularını keserek kapattığını, ön cephede bağımsız bölümün giriş katında salonda mevcut balkon/verandayı plastik doğrama ve camekanla kapatarak projeye aykırı esaslı tadilat yaptığını belirterek davanın kabulü ile, davalıların yapmış olduğu tasdikli mimari projeye aykırı değişiklik ve yapılaşmaların giderilerek binanın eski hale getirilmesine, davalılara buna ilişkin süre verilmesine, bu süre içerisinde eski hale getirmemeleri halinde kendilerine yetki verilmesi istenilmiştir.

Mahkemece davalı ... ... yönünden davanın reddine, davalılar ..., ...yönünden davanın kabulü ile; 3 ve 4 nolu bağımsız bölümlerin üzerlerinde ilave olunan duvarların kaldırılması, daire içi mekanlara olan ilavelerin yıkılması, pencere ve doğramaların içeriye çekilmesi ve projeye uygun hale getirilmesine, davalı

... yönünden asıl davanın ve birleşen davanın ayrı ayrı kabulü ile, 9 nolu bağımsız bölümlerdeki proje dışı oluşumlar ve ilavelerin ruhsatlı projesi hilafına ilave alan ve hacim kazanımına dayalı eklentilerin yıkılarak eski hale getirilmesine, bunun için davalılara 45 günlük süre verilmesine karar verilmiş, hüküm davacı ve bir kısım davalılar tarafından istinaf edilmesi üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 2017/2792 E. - 2019/566 K. sayılı ilamı ile,


I-1- HMK'nın 353/1-b-1. maddesi gereğince davalı ..., ... ve ... vekillerinin istinaf başvurularının ayrı ayrı esastan reddine,


II-1- Davacı vekilinin davalı ... yönündeki istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının HMK'nın 353/1-b-2. maddesi gereğince kaldırılmasına, dairemizce yeniden hüküm kurularak; A) Davalı ... yönünden davanın kabulüne, 2 nolu bağımsız bölüm üzerinede bilirkişi raporunda tespit edilen proje dışı oluşumlar ve ilavelerin tasdikli mimari projesine uygun hale getirilmesine, kararın infazı için bu davalıya 45 gün süre verilmesine,


III-A) Davalı ... yönünden davanın kabulü ile; 3 nolu bağımsız bölüm üzerinde bilirkişi raporunda tespit edilen ilave olunan duvarların kaldırılması, daire içi mekanlara olan ilavelerin yıkılması, pencere ve doğramaların içeriye çekilmesi ve projeye uygun hale getirilmesine, kararın infazı için bu davalıya 45 gün süre verilmesine,


IV-A) Davalı ... ... yönünden davanın kabulü ile; 4 nolu bağımsız bölüm üzerinde bilirkişi raporunda tespit edilen ilave olunan duvarların kaldırılması, daire içi mekanlara olan ilavelerin yıkılması, pencere ve doğramaların içeriye çekilmesi ve projeye uygun hale getirilmesine, Kararın infazı için bu davalıya 45 gün süre verilmesine,


V-A) Davalı ... yönünden asıl ve birleşen davaların ayrı ayrı kabulüne, B) 9 nolu bağımsız bölümdeki proje dışı oluşumlar ve ilavelerin ruhsatlı projesi hilafına ilave alan ve hacim kazanımına dayalı eklentilerin yıkılarak projeye uygun hale getirilmesine, kararın infazı için davalı ...'a 45 gün süre verilmesine karar verilmiş, hüküm bir kısım davalılar tarafından temyiz edilmiştir.


Dava projeye aykırılıkların eski hale getirlmesi istemine ilişkindir.


Kat Mülkiyeti Kanununun 19. maddesi “Kat malikleri, anagayrimenkulün bakımına ve mimarı durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar.” demektedir. Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlar ile yasal gerektirici nedenlere ve HMK'nın 355. maddesindeki kamu düzenine aykırılık halleri resen gözetilmek üzere istinaf incelemesinin, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılacağı kuralına uygun biçimde inceleme yapılıp karar verilmiş ve verilen kararda bir isabetsizlik görülmemiş olmasına göre yerinde olmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun hükmün HMK 370/1. maddesi gereğince ONANMASINA, HMK'nın 302/5 ve 373. maddeleri uyarınca dosyanın ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin de bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine davacı vekili duruşmaya katılmadığından lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına, aşağıda yazılı onama harcının bir kısım davalılara yükletilmesine 25/02/2020 günü oy birliğiyle karar verildi.