Belediye çalışanın belediye başkanına facebook ortamında hakaret etmesi haklı fesih nedenidir

10.4.2021 21:15:51

Somut olayda,davalı davacı tarafından Belediye Başkanı’na facebook hesabından küfür edildiğini belirterek davacının iş akdine işten ayrılış kodunu 29 olarak göstermek sureti ile haklı nedenle son vermiştir.

Fesih İş Kanunu 25/2 uyarınca haklı nedenle yapılmıştır.Dosyaya sunulan facebook çıktılarından da davacının eyleminin sabit olduğu anlaşılmaktadır.(Kapatılan)22. Hukuk Dairesi         2017/16649 E.  ,  2020/6717 K.


MAHKEMESİ :İş Mahkemesi

DAVA TÜRÜ : ALACAK


Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalılar vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili,davacının iş akdinin davalı tarafından haksız feshedildiğini belirterek kıdem tazminatı,ihbar tazminatı ve bir kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalılar Cevabının Özeti:

Davalı ... Belediyesi Başkanlığı vekili ile davalı ... Güvenlik Sistemleri Özel Güvenlik vekili davanın reddini savunmuştur.

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Temyiz Başvurusu:

Kararı davalı ... Belediyesi Başkanlığı vekili ile davalı ... Güvenlik Sistemleri Özel Güvenlik Tic Ltd Şti vekili temyiz etmiştir.

Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalı ... Belediyesi Başkanlığı’nın tüm, davalı ... Güvenlik Sistemleri Özel Güvenlik Tic Ltd Şti’in aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2. İş sözleşmesinin, işçinin doğruluk ve bağlılığa aykırı söz veya davranışları sebebiyle işverence haklı olarak feshedilip feshedilmediği noktasında taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur.

4857 sayılı İş Kanununun 25. maddesinin II. bendinde, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller sıralanmış ve belirtilen durumlar ile benzerlerinin varlığında işverenin haklı fesih imkanının olduğu açıklanmıştır. Yine aynı maddenin II. bendinin (e) alt bendinde, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan işçi davranışlarının da işverene haklı fesih imkanı verdiği ifade edilmiştir. Görüldüğü üzere yasadaki haller sınırlı sayıda olmayıp, genel olarak işçinin sadakat borcuna aykırılık oluşturan söz ve davranışları işverene fesih imkanı tanımaktadır.

İşçinin eleştiri sınırları içinde kalan söz ve davranışları ise, işverene haklı fesih imkanı vermez(Yargıtay 9.HD. 1.12.2009 gün, 2008/ 11819 E, 2009/ 32509 K) .

Somut olayda,davalı davacı tarafından Belediye Başkanı’na facebook hesabından küfür edildiğini belirterek davacının iş akdine işten ayrılış kodunu 29 olarak göstermek sureti ile haklı nedenle son vermiştir.

Fesih İş Kanunu 25/2 uyarınca haklı nedenle yapılmıştır.Dosyaya sunulan facebook çıktılarından da davacının eyleminin sabit olduğu anlaşılmaktadır.

Davalı tarafından 19.10.2014 tarihinde eylemin öğrenildiği belirtilerek fesih yapılmış olup mahkemece altı iş günlük süre geçirildiğinden bahisle fesih geçersiz hale dönüştürülerek kıdem ve ihbar tazminatına hükmedilmiş ise de davacı tarafından 6 günlük fesih süresinin daha önce başladığına dair delil sunulmamıştır. Bu durumda yapılan fesih süresinde kabul edilmeli,davacı tarafından gerçekleştirilen eylem de gözetilmek sureti ile kıdem ve ihbar tazminatı talepleri reddedilmedilir.Açıklanan nedenlerle kıdem ve ihbar tazminatının reddi gerekirken hatalı değerlendirme ile kıdem ve ihbar tazminatının kabulune dair hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 15/06/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.