Karşı yana yükletilecek vekalet ücretinin avukata ait olmayacağına dair sözleşme hükmünün geçerliliği

23.4.2021 15:19:11

Dava, taraflar arasında düzenlenen avukatlık ücret sözleşmesi gereğince karşı tarafa yüklenecek olan yasal avukatlık ücretinin davalıdan tahsili amacıyla başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemidir. Davalı Avukatlık Kanunu gereğince sözleşmenin ücrete ilişkin 5. maddesinin geçersiz olduğunu savunarak davanın reddini talep etmiştir. Mahkemece, avukatlık Kanununun 164/son maddesindeki hüküm doğrultusunda 163. Maddede belirtildiği şekilde yasaya aykırı olmayan sözleşmelerin geçerli olacağı aksi halde sadece yasaya aykırı kısmının geçersiz sayılacağı hükmü karşısında karşı taraf aleyhine hükmedilen vekalet ücretinin avukata ait olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Taraflar arasında düzenlenen 01.11.2012 tarihli Avukatlık Sözleşmesinin 5. maddesinde “ Karşı tarafa yüklenecek olan yasal avukatlık ücreti, ...’a ait olacaktır“ şeklinde düzelenme yer almaktadır. Avukatlık Kanununun 164. maddesinde “…..dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir. Bu ücret iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez, haczedilemez“ şeklindedir. Taraflar arasında düzenlenen sözleşmenin 5. maddesi ile bu kanunun aksi kararlaştırıldığına göre, sözleşme, imzalayan davalı avukatı ve davacı tarafı bağlar. O halde dava konusu ihtilafın tarafların serbest iradeleri ile yaptıkları ve geçerli olan bu sözleşme hükümlerine göre çözümlenmesi gerekmektedir. Sözleşme hükümlerinin iptali yönünde tasarrufta bulunmayarak sözleşmeye konu işi tamamlayıp, gereğinin yerine getirilmesinden sonra, bu sözleşmenin ücrete ilişkin 5. maddesinin kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle geçersiz olduğunu savunmak hakkın kötüye kullanılması niteliğindedir. Hal böyle olunca, mahkemece, taraflar arasındaki ihtilafın, tarafların serbest iradeleri ile yaptıkları ve geçerli olan sözleşme hükümlerine göre çözülmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.


13. Hukuk Dairesi         2016/14178 E.  ,  2019/8399 K.


MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, tapu iptali ve tescil davası açılması için davalı avukata vekalet verdiğini ve 01.11.2012 tarihli yazılı avukatlık sözleşmesi imzalandığını, sözleşmede karşı tarafa yüklenecek olan yasal avukatlık ücretinin kendisine ait olacağının kararlaştırıldığını, davalı avukata verilecek olan akdi vekalet ücretinin miktarının buna göre belirlendiğini, asliye hukuk mahkemesinde görülen dava sonunda davanın kısmen kalubüne karar verildiğini ve hükmedilen miktar ile karşı yan vekalet ücretinin avukatın hesabına 06.02.2015 tarihininde karşı taraf tarafından yatırıldığını, ancak davalı avukatın sözleşmeye aykırı olarak parayı eksik ödediğini, bunun üzerine davalı avukata ihtarname gönderilerek eksik yatarılan paranının ödenmesinin istendiğini ancak, avukatın karşı yan vekalet ücretini vermediğini, bunun üzerine başlatılan icra takibine davalının haksız olarak itiraz ettiğini ileri sürerek, itirazın iptali ile dava konusu 29.524,43 TL alacaktan dolayı takibin devamına, icra inkar tazminatına karar verilmesini istemiştir.

Davalı, taraflar arasında yapılan sözleşmenin 5. maddesinin Avukatlık Kanunu gereğince geçersiz olduğunu, mahkemece takdir edilen ücretin avukata ait olduğunu savunarak davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafça temyiz edilmiştir.

Dava, taraflar arasında düzenlenen avukatlık ücret sözleşmesi gereğince karşı tarafa yüklenecek olan yasal avukatlık ücretinin davalıdan tahsili amacıyla başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemidir. Davalı Avukatlık Kanunu gereğince sözleşmenin ücrete ilişkin 5. maddesinin geçersiz olduğunu savunarak davanın reddini talep etmiştir. Mahkemece, avukatlık Kanununun 164/son maddesindeki hüküm doğrultusunda 163. Maddede belirtildiği şekilde yasaya aykırı olmayan sözleşmelerin geçerli olacağı aksi halde sadece yasaya aykırı kısmının geçersiz sayılacağı hükmü karşısında karşı taraf aleyhine hükmedilen vekalet ücretinin avukata ait olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Taraflar arasında düzenlenen 01.11.2012 tarihli Avukatlık Sözleşmesinin 5. maddesinde “ Karşı tarafa yüklenecek olan yasal avukatlık ücreti, ...’a ait olacaktır“ şeklinde düzelenme yer almaktadır. Avukatlık Kanununun 164. maddesinde “…..dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir. Bu ücret iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez, haczedilemez“ şeklindedir. Taraflar arasında düzenlenen sözleşmenin 5. maddesi ile bu kanunun aksi kararlaştırıldığına göre, sözleşme, imzalayan davalı avukatı ve davacı tarafı bağlar. O halde dava konusu ihtilafın tarafların serbest iradeleri ile yaptıkları ve geçerli olan bu sözleşme hükümlerine göre çözümlenmesi gerekmektedir. Sözleşme hükümlerinin iptali yönünde tasarrufta bulunmayarak sözleşmeye konu işi tamamlayıp, gereğinin yerine getirilmesinden sonra, bu sözleşmenin ücrete ilişkin 5. maddesinin kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle geçersiz olduğunu savunmak hakkın kötüye kullanılması niteliğindedir. Hal böyle olunca, mahkemece, taraflar arasındaki ihtilafın, tarafların serbest iradeleri ile yaptıkları ve geçerli olan sözleşme hükümlerine göre çözülmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/I maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 17/09/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.