Haciz talebinde bulunan avukatın yetki belgesinin dosyada bulunamaması

23.4.2021 15:32:41

23. Hukuk Dairesi         2015/8694 E.  ,  2016/641 K.


MAHKEMESİ : İcra Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki sıra cetveline şikayetin yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı şikayetin kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde şikayet olunan vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

-K A R A R-

Şikayetçi vekili, dava dışı borçlu hakkında ... 3. İcra Müdürlüğü'nün 2012/2007 esas sayılı dosyasından rehnin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibi başladığını, aracın ihale sonucu satıldığını, satış bedelinden bakiye 12.385,62 TL para kaldığını, müvekkilinin borçlu hakkında ... 4. İcra Müdürlüğü'nün 2012/1452 esas sayılı takip dosyası ile bu kez kambiyo senetlerine mahsus icra takibi başlattığını ve borçluya ait rehinli olan ... plakalı araca fiilen haciz konularak muhafaza altına alındığını, rehinli aracın satışından bakiye kalan ihale bedelinin müvekkilinin alacaklı olduğu ... 4. İcra Müdürlüğüne ait 2012/1452 esas sayılı dosyasına aktarması gerekirken, bakiye bedelin şikayet olunanın alacaklı olduğu ... 4. İcra Müdürlüğüne ait 2011/10172 sayılı dosyaya aktarıldığını, şikayet olunan tarafın alacaklı olduğu sıra cetvelinde ilk sırada yer alan ... 4. İcra Müdürlüğü'nün 2011/10172 esas sayılı dosyasından borçluya ait ... plakalı araca konulan haczin geçersiz olduğunu, dosyaya haciz talebi açan ve haciz işlemini yaptıran avukatın yetkili olmadığını ileri sürerek, sıra cetvelinin iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

Şikayet olunan vekili, vekaletname ve yetki belgesi olmadan takip yapmadıklarını, yetki belgesi ile haciz talebinde bulunduklarını, yetki belgesinin dosya içinden kaybolmuş ya da alınmış olabileceğini savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre; şikayet olunanın alacaklı olduğu ... 4. İcra Müdürlüğü'nün 2011/10172 esas sayılı takip dosyasında usule uygun vekaletname olmaksızın işlemlerin yapıldığı, vekaletname ve yetki belgesi olmaksızın yapılan haciz talebinin geçerli olmadığı gerekçesiyle, şikayetin kabulüne karar verilerek ... 3. İcra Müdürlüğü'nün 2012/2007 esas sayılı takip dosyasında bulunan sıra cetvelinin iptaline karar verilmiştir.

Kararı, şikayet olunan vekili temyiz etmiştir.

Dava, sıra cetveline şikayet istemine ilişkindir. Mahkemece yazılı gerekçe ile dava reddedilmiş ise de takip dosyasının incelenmesinde Avukat ...'in şikayet olunanın ...'ın vekili olduğuna dair 19.12.2011 tarihli vekaletnamenin bulunduğu, bu vekaletname uyarınca 20.12.2012 tarihli yetki belgesi ile Av. ...'nın yetkilendirildiği icra müdürlüğünce tutulan 02.01.2013 tarihli tutanakta Av. ...'nın kaşe ve imzasının bulunduğu, icra işlemlerinde acil işlemler olduğu yetki belgesinin dayanağı vekaletnamenin bulunması ve bunun aksinin yetkili kılan avukat tarafından ileri sürülmediğine göre yapılan işlemin geçerli olduğu kabul edilerek oluşacak uygun sonuç dairesinde karar verilmesi gerekirken, yazılı ve soyut gerekçe ile yanılgılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamıştır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, şikayet olunan vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, şikayet olunan yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine,